maandag 4 september 2017

De juiste Dialoog

Door de laatste 7 jaar heen, heb ik veel ervaringen opgedaan dat  juist het niet voeren van dialogen, deze onmogelijk gemaakt worden, een vernietigende werking hebben op een mensenleven ook in dit land. Het is voor een gewone doorsnee burger ontzettend moeilijk om een  ordelijk dialoog af te dwingen, waaruit daadwerkelijke oplossingen ontstaan. Het is steeds weer jij moet eenzijdig luisteren, ja! Jij je moet eenzijdige gehoorzamen, ja! Jij je moet betalen, ja! Niets van dit alles, kan je een waslijst aan ellende verwachten van hen, die je behoren te vertegenwoordigen, wie jou als middel gebruiken om uit jou geld te genereren. Veel is in deze niet vrijwillig, maar ontstaat op een wijze wat dan grote vraagtekens oproept over de vrijheid die wij hier in Nederland jaarlijks vieren. Want laten we wel zijn, met zoveel moeten nijgen we toch naar, of is Nederland gewoon een ordinaire dictatuur, met een vleugje schijn van Vrijheid. Iemand zijn vrijheid wordt iets groter als hij of zij kan betalen wat hij moet betalen, nauwelijks tot geen vrijwillige bijdrage. Als je luxe bent aangegaan, waarvoor geleend, okè dan...maar als het om primaire levensbehoefte gaat, heb ik er zeer veel moeite mee, dat ze je het vel over de botten trekken. Men een weinig tot niets doet om mee zorg te dragen dat er tussen je vel en botten nog wat vlees, spieren kunnen blijven. Het lijkt wel of men gefocust is op het feit om menigeen te breken. Dat fysiek, mentaal en financieel. Zoals het is binnen mijn ervaring is er totaal geen ruimte meer hier voor empathie, compassie en verdere menselijke waarden en normen. Ik in dit laatste menselijk beoog als zijnde positief. Ik dat maar even extra benoem, want aan menselijk kan je in deze aangaande normen en waarden het heel gemakkelijk als negatief ervaren, als dat al niet zo is (geworden). 

Toch ondanks het bovengenoemde, schijnt er nu na 7 jaar toch (pas) een juiste dialoog te ontstaan. Niet zozeer met de instanties die aan ons zijn voorbij getrokken in nietszeggendheid, maar met ( nieuwe) mensen die (toevallig) werken voor die instanties. Het belooft in ieder geval mogelijk verandering, of in ieder geval meer moeite te willen doen om oplossingen te genereren. Dat dit na vele jaren ellende, hartoperatie, hartstilstand nu pas ontstaat, kan hooguit ontstaan door de te bedenken: Dat het zojuist genoemde vooral heeft gelegen aan personen wie eerder geen empathie, geen compassie hadden voor Mensen dik in de ellende! Mensen die niet het lef hadden om voor zichzelf op te staan, en omwille van werk en inkomen niet het lef hadden om in te gaan tegen hen, die alleen maar gehoorzaamheid en geld willen van mensen, niet uitmakend of ze al diep in de ellende zitten. Dat alleen maar uit angst om werk en inkomen zelf te verliezen en daardoor plaats zouden moeten nemen naast ons in een soortgelijke situatie. Een situatie die jaren aan kan houden, tot de dood erop volgt. Gelukkig is daarnaast een Juridisch advies bureau ontstaan, bekend onder de naam Niet Jokken! wiens website de moeite waard is om te bezoeken om een idee te krijgen, wat hen motiveert en zoal doet voor mensen zoals wij. donderdag 10 augustus 2017

Strijd tegen Armoede

Vanaf 20 augustus gaan Emiel en Annemiek een zwerftocht maken vanuit Breda naar het Binnenhof om aandacht te vragen voor de toenemende Armoede en het aantal huisuitzettingen in Nederland. Onderweg daarna toe, kunt u aansluiten, om als Nederlandse het statement, het protest tegen het genoemde te bekrachtigen.

                    Als u op deze tekst klikt kunt u steun betuigen of aangeven te willen aansluiten

Ik draag deze actie een warm hart toe en hoop dan ook op veel aandacht en dat drommen Nederlanders zich zullen aansluiten aan het begin van de zwerftocht of ergens onderweg opdat het op en om het Binnenhof bomvol komt te staan. (Wat een hoopvolle gedachte is)

Ik ben zelf hartpatiënt en in een steeds zwaarder wordende staat doordat er binnen de armoede veel pesterijen ontstaan. Dat als iemand, zoals ik, ageert tegen de gemeente over zijn slechte nakomen van de zorgplicht naar de burger toe. Voor mij, voor ons doen ze niks, dusdanig dat ik wel kan stellen dat ze mij pogen dood te slaan, om mijn meer dan terechte kritiek , zo ook op uitvoerende (subsidie verslindende instanties). Zij mij dan ook  in de doofpot willen verkrijgen, al een 7 jaar durende strijd. De gemeente willen alleen burgers, inwoners, die gelaten de armoede zwijgend doorstaan, zo ook de slechte uitvoering van de zorgplicht jegens burgers zwijgend accepteren. Helaas ben ik niet van het zwijgende type, temeer omdat ik mij verantwoordelijk voel voor mijn gezin, wat de gemeente niet met mij deelt en zelfs mijn kinderen molesteert om mij de mond te snoeren. Door mijn hartconditie, kan ik zelf niet mee zwerven, hoewel dat er voor mij en mijn gezin weer aan zit te komen Dat zeker, als Nederland blijft zwijgen, blijft wegkijken om ook onze situatie niet te willen verbeteren. Feitelijk zijn veel mede-burgers de gemeente en zijn de basis dat deze ellende kan blijven voortbestaan. Gewoon oorzaak en gevolg. Zwijgen maakt medeplichtig, mijn inziens. Ik wens Emiel en Annemiek veel aandacht toe, daarmee zeggend dat door hen Armoede en huisuitzettingen veel aandacht verkrijgen mag, meer als u mee doet, of geeft u niks om Mede-Nederlanders? 


maandag 7 augustus 2017

Super misleiding

Vorig jaar diende iemand zich bij ons aan, via Twitter, om ons te helpen met de bewindvoering en hun handelen. Bewindvoering afgedwongen door het Leger des Heils en gemeente, maar niet met het doel om oplossingsgericht te handelen. De Persoon in kwestie heeft ons weten over te halen om FPcoach te ontslaan, dus Ton R, omdat er geen hout van deugde, wat klopt!
Aanklikken om te vergroten.

Gemakkelijk om ons over te halen, want we waren er inmiddels ook wel achter dat FPcoach was aangesteld, na al een loser Melse-Wassink om voor ons alles behalve oplossend te handelen. Op enig moment ontstond er een situatie dat we echt van de bewindvoerder af moesten, dit werd door FS bevestigd. 
Aanklikken om te vergroten

We hebben toen een video opgenomen, toen het gesprek plaats vond met FS, wij, de bewindvoerder en het Leger des Heils. Om dit gesprek hier te tonen, vergt teveel van uw tijd, meer dan een uur, wat u dan ook wellicht niet volledig zal bekijken. Ik knip echter niet graag in bewijsvoering. Niet te min werd er op 2 december een rechtszaak gehouden om Fpcoach te ontslaan, ik ging daar naar toe samen met FS. Opvallend was dat er toen vreemde onderonsjes ontstonden tussen Fpcoach en FS, wat mij deed vermoeden dat de heren elkaar kenden, zeer bijzonder! Na de zitting haakte FS af, wat voor mij bevestigde dat de heren elkaar voorliggend al kende. Dit schrijven verstuurde we naar het Bewindsbureau. 

5495397 BM VERZ 16-6923 ( BM 46320 ) / 5495413 BM
VERZ 16-6924 ( Bm. 46321 )
Inbox x

aan bewindsbureau..,
T.a.v. Griffier en Mr M.J.H. Schuurman
Postbus 9008
7200 GJ Zutphen
20 december 2016
Betreft zaak: 5495397 BM VERZ 16-6923 ( BM 46320 ) / 5495413 BM VERZ 16-6924 (
Bm. 46321 )


Onderwerp: Aandragen FS als nieuwe bewindvoerder na ontslag FPCOACh

Geachte Griffier weledele Vrouwe M.J.H. Schuurman

Op 13 december heb ik u mr M.j.H. Schuurman een mail gestuurd over de gang van zaken dat inhoudelijk over de zitting gehouden op 2 december 2016, waarop wij nog geen reactie op hebben gehad. Tijdens deze zitting gaf u aan zoals aangeven in mijn vorig schrijven van 13 december, zo ook dat dhr. S geen officiële bewindvoerder was,dit was mij niet bekend, Wij verkregen eerder van dhr. S een andere indruk. Uw persoonlijk onderhoud met de heer F. S, gaven mij persoonlijk meerdere twijfels of dhr. S mij wel volledig had geïnformeerd over zijn daadwerkelijk functioneren en zijn in functie Kortstondig na de zitting, ontstonden er vreemde afspraken tussen de heren T. R en dhr. F. S, waaruit duidelijk werd dat T. R al zijn bewind betreffende inhoud zou gaan afstaan aan de F. S, wat ik vreemd achte. Want u had dhr. T R, van FPcoach, nog geeneens uit zijn functie ontheven. Later kregen wij zelfs een  mail, van T. R, waarin hij dat schriftelijk aan ons voorstelde, waarin hij om onze toestemming vroeg, waarop wij niet gereageerd hebben, omdat dit ons als een onrechtmatig en onjuist voorstel voorkwam, mede omdat er nog geeneens sprake was van een door u uitgesproken ontheffing van dhr, T R. ( Zie bijlage mail FPcoach ) Tot aan vandaag dan ook nog geen beschikking van u. M.J. H Schuurman, ontvangen. Verder vertelde dhr. T. R, dhr F. S dat er sprake is geweest van een teveel ingehouden bedrag aangaande een beslaglegging ( belasting) op mijn inkomen ontstaan in 2015, onder de voorganger van FPcoach, Melse-Wassink.
Dhr. T R had dit terug ontvangen. De hr F S ging hier niet op in. Ik kreeg van beide heren geen kans hier verder navraag over te doen, want het was mij niet bekend. Dat beide heren aan mij niets te zeggen hadden over dit terugstorten van de belastingdienst achte ik ook bijzonder vreemd.
Voor de zitting van 2 december 2016 heeft de heer F. S mij vaak medegedeeld dat er zijn inziens veel niet klopt betreffende schulden en handelen Melse-Wassink en T. R van FPcoach. Ik heb hem ook stukken laten zien en opgestuurd. Mede aanleiding voor ons om een ontheffing aan te vragen van de T. R aangaande zijn bewindvoerders functie in ons voordeel. Wat overigens niet wil zeggen dat wij geen terechte twijfels hebben over het functioneren van de T. R van FPcoach. Dat is ons inziens aanhoudend terecht, maar de heer F S heeft ons er wel meer toe aangezet om hierin te voorzien.
Na 2 december 2016 veranderde de houding van dhr. F. S in tegenovergestelde richting. Van een niet deugdelijke  schuld en T. R ( FPcoach ) naar een wel deugdelijk verhaal omtrent met name de heer T. R van FPcoach. Met als toppunt 19 december in de avond, hij plots volledig partij koos voor de heer T. R. Wij vermoeden dan ook dat beide heren elkaar kennen, elkaar een deel van de winst gunnen, voortvloeiende uit de ons inziens nog steeds een onjuiste uitvoering van het beschermingsbewind van de heer T. R van FPcoach.

Toen wij hem op de avond van 19 december 2016 aan de tand voelde, besloot hij af te haken en op 20 december 2016 dit te melden aan de heer T. R, voor ons een bevestiging dat het niet deugd tussen beide heren in ons nadeel. Op 18 december 2016 hebben wij besloten dhr. F. S verder na te trekken op internet. Hier kwamen wij tot onze verbazing een eigen bedrijf tegen van de heer F S, waar wij niks van wisten. Te weten Brighton bekend onder; zie blauwe achtergrond.Hij heeft ons hier niets over verteld aan u niet bekend volgens uw eigen verklaring op de zitting van 2 december 2016. Hij is volgens u geen bewindvoerder dus, biedt zich wel aan als zodanig, zie ook http://www.brighton-nederland.com/

Boekhouding/administratie
��nmanszaken
particulieren
Sociale dienstverlening
schuldhulpverlening
budgetbegeleiding
bewindvoering

Wij vermoeden dat wij door beide partijen worden opgelicht, men ook kennis aan elkaar heeft Wie beiden handig gebruik wilde maken van uw oordeel over mij, dat zonder bewijs door u, aan mij, te benoemen, zoals aan u gemeld in de mail van 13 december 2016, zo ook aan de griffier! Kan ook stellen dat u mogelijk wist van het genoemde door u beschuldiging aan mijn adres.
Wij kunnen niet zonder bewind omdat het mogelijk zal leiden tot wederom dakloos worden. Omdat het Leger des Heils bewindvoering misbruikt om lichtzinnig en zonder tussenkomst van cliënten geld te betrekken van cliënten, voor opvang, terwijl ze subsidie verkrijgen voor de opvang van gemeente/overheid. mogelijk WMO Fraude, wat ons waarschijnlijk lijkt!
Door het hier direct bovengenoemde verzoeken wij u ons toch van bewind te voorzien, alleen om dakloos worden voor ons gezin te voorkomen! Maar niet één van beide heren. Mochten wij de indruk verkrijgen dat u zich hier weigerend in
toont, gaan wij over tot aangifte en publicatie.

Hoogachtend
Hendrik Faasen en Marijke Johanna Faasen-Bosker

Inmiddels is de genoemde site verdwenen van internet ( ik heb een kopie ), heeft FS zijn Twitter activiteiten gestaakt op internet, tot zover ik kan waarnemen. De bovenstaande mail heb ik op 20 december 2016 verstuurd, zeker wetend dat er toen nog geen beschikking was opgesteld. Op 28 december kreeg ik pas de beschikking, waarin de rechter verwijst naar FS, als ondersteuner, Huh?
Aanklikken om te vergroten

Het kan aan mij liggen, maar alles lijkt met voorbedachte rade te zijn ontstaan. Want waarom heeft Rechter Schuurman mijn schrijven omtrent FS genegeerd en toch gewoon naar hem verwijst in haar beschikking? Waarom was FS zo overtuigend naar ons toe, dat het niet deugde? Ze wisten gewoon met elkaar dat wij niet zonder vertrouwenspersoon konden met verstand van zaken om de enorme chaos na drie jaar nep bewind en eerder jaren isolement zelfstandig aan te kunnen. Zeker niet omdat herhaald pesten ons fysiek en mentaal, zo ook financieel flink heeft ondermijnd. Op alle vlakken zijn onze reserves op! Is het nu echt een smerig spel wat gespeeld wordt door gemeente, bewindvoerders, hulp instanties en rechters tot aan een persoon als FS toe? Ik denk terecht te mogen zeggen. JA, kan domweg niet anders! Wellicht is ons naiviteit te verwijten, maar binnen een situatie als het onze grijp je alles en iedereen aan om uit deze pesterij weg te komen, stom, nee, uit wanhoop. Dit alles was domweg de opzet om nu schuldeisers definitief het vuile werk te laten opknappen, leuk opgehoogd de schulden, met dank aan de bewindvoerders, wellicht hun taak om 2017 uiteindelijk tot echt een rampjaar voor ons te kunnen maken!

zaterdag 5 augustus 2017

2017, nog steeds 2011!

In 2011 had ik nog een meelevende broer met ons gezin, toen vertoevend op een camping. Dat na drie maanden al wegrottend daar, onder Rijnstad en het RIBW, samen het vangnetwerk Arnhem onder de noemer, Arnhem omarmt. In dat jaar, kreeg ik door die omarming, erg verstikkend, hartproblemen en onderging een open hartoperatie. Voor mijn broer was toen de maat vol en stuurde een poster Arnhem in, t.a.v. Henk Kok toen wethouder van Zorg en Welzijn. Het zich hier handelde om deze poster:


Aanklikken om te vergroten. 


Nu in 2017 gaat het gehele lijstje genoemd in deze poster nog steeds op, is Rijnstad/RIBW dus Arnhem omarmt  (verstikt ) in uitvoering uitbesteed aan het Leger des Heils en twee bewindvoerders, die onze financiële positie vele malen hebben verslechterd, ons tactisch verder alle zorg ontnomen hebben. De fijne bewindvoerders, ons opgelegd door het Leger des Heils (gemeente), hebben voor ons een situatie gecreëerd, die voor ons nu meer dan dodelijk is, dat nu definitief.  Deze gasten zijn aangedragen door een regio manager, 2 ambulante hulpverleners van dat Leger, echt niet om een oplossing te genereren, maar om het tegenovergestelde te bereiken. Dus geen mogelijkheden aanbieden, maar onmogelijkheden. Het zelfde verhaal als in 2011. Mijn broer heeft Wethouder Henk Kok destijds vaker aangeschreven, met alleen maar het resultaat, een totale vernietiging van ons gezin, wat nu anno 2017 nog voortduurt. Nu voorziet de nalatigheid van de 2 bewindvoerders daarin, wij worden overlopen door schuldeisers en in deze met name de zorgverzekeraar, wie al die tijd onder bewind, door de bewindvoerders niet ordelijk betaald zijn. CZ is de naam en stellen ons echter nalatig en zetten ons neer, als eindverantwoordelijken voor deze twee onverlaten. Alsof we invloed hadden op dat , minder, minder, dan minder volk. Wie het gore lef hebben zich bewindvoerder te noemen, wat overigens terecht is als men tot doel heeft mede mensen te vernietigen, tegen betaling, overigens uitgekeerd door de gemeente. 

Het is een ongelofelijke hoeveelheid geld wat de gemeente in personen en instanties investeert om ons de mond te snoeren en dat voor vele jaren. Als wij die investering hadden gekregen als hulp van de gemeente, waren we dik uit de zorgen.

Het moet heel raar lopen, als het dit jaar niet ons definitieve einde wordt, hetzij de dood vindend of wederom op straat eindigend, elke keer meer berooid en met minder mogelijkheden. Wat zijn dit voor een onmensen, we janken de laatste tijd wat af, om de situatie waar ze ons nu nog jaren later, in 2017, nog in durven te plaatsen. Het is ondraaglijk!

donderdag 3 augustus 2017

Als o.a. Jeugdzorg pesten wordt

In 2007 is het feest met toen nog BJZ voor ons begonnen. Dat door broers en zus die maar weinig tot geen inlevingsvermogen hebben, wat het met een vader doet, als je voor de zoveelste keer je baan verliest, omdat je gezondheid niet meezit. Ze deden een melding bij het AMK destijds, mij inhoudelijk valselijk vormgevend. Een geboorte van een dossier, waar ik mij over beklaagd heb, wat zou verdwijnen, maar nadien nog voor jaren, tot aan medio 2017 een grote rol is blijven spelen. als dreiging. Dat gemakkelijk voor de gemeente, leuk als verdienmodel voor het veilig thuis en het Leger des Heils. Jaren lang zijn wij belaagd door deze zogenaamde Jeugdzorg, niet meer spelend dan een vernietigende en dreigende rol. Met name opspelend als de gemeente er zijn voordeel mee kon doen, de mentale druk flink werd opgevoerd op ons gezin. Zelfs uitgebuit door een veiligheidsmanager om reden dat ik de toen nog regerende burgemeester van mijn stad, verdachte van poging tot doodslag, via Twitter. Waarop hij deze brief toezond aan de rechter, terwijl gelijkertijd de RvdK voor het Leger des Heils weer een verdienmodel aan het genereren was, met een lulverhaal, met als basis de melding van mijn familie wat sedert 2008 geen enkele rol meer zou mogen spelen. Dit was zijn straf, omdat ik de burgemeester verdacht maakte, ik kende tot aan die dag de veiligheidsmanager niet. Een man die om een burgervader mijn jongste dochter de stuipen op het lijf jaagde voor 2 jaar, ik vind dat smeerlapperij. Een rechterhand van de burgemeester onwaardig, hij verdient een linkse!

Aanklikken om te vergroten. 

Ze misbruikten voortdurend de angst om onze kind(eren) uit huis te plaatsen, waar het Leger des Heils de laatste twee jaar een leuke cent mee verdiende. Maar net zoals eerder het BJZ...geen moer hebben ze waargemaakt. Niks echt helemaal niks, echter wel subsidie verslonden van de gemeente voor ook deze hele fake opzet, met medewerking van de Nederlandse rechtsstaat. Waarom, gewoon om een burgervader en een stel wethouder's uit de wind te houden, alleen om mij ( ons ) de bek te snoeren, waar ik echter nooit mee gestopt ben. Gevolg...niks kinderen kwijt, al die jaren niet, alleen maar angst gegeven met vooral grote dank aan mijn directe familie die met name de tool hebben gegeven aan die gasten, wie zich ontwikkeld hebben als sociopaat en flink misbruik maken van mensen die al diep genoeg in de ellende zitten. De grote bandieten achter dit alles zijn organisaties als RvdK, BJZ, later veilig thuis tot verbazingwekkend genoeg zelfs een instantie die God zegt te dienen, het Leger des Heils. Met als initiator, de gemeente, met de nadruk op het college's en wat vieze ambtenaren en manager van instantie's, met de nodige invloed op medewerkers, een soort NSB in de dop.Allemaal mensen, feitelijk een benoeming waar on als voorvoegsel niet voor zou misstaan. Dan ook onmensen die erg vergaan om hun centen te vergaren over de rug van de ellende, de ellende van mensen, ouders en kinderen. Ze gaan geen van allen, voor recht, maar vullen hun zakken met onrecht! 


Nu mijn jongste dochter 18 is geworden, grijpen ze weer terug naar de schuldenlast, enorm toegenomen onder bewindvoerders, opgelegd door de gemeente en het Leger des Heils, niet om ons te helpen, maar om onze ellende te vergroten. Nu is dat weer de ultieme tool om ons de bek te snoeren te samen met instanties als het UWV. Het zijn meedogenloze sociopaten! Mensen in de ellende zijn gemakkelijke slachtoffers van een sociopaat, van burgemeester tot ..........


Als u niet bekend bent met sociopaat, even link hieronder aanklikken


vrijdag 28 juli 2017

UWV dreigt met de dood?

Afgelopen maandag heb ik al bericht over het UWV, wat mij verre houdt van inkomen, waarom en over het hoe of wat kunt u lezen in dit artikel Het UWV, de crepeer methodiek .

Gisteren heeft mijn vrouw weer naar het UWV gebeld, met nu een zeer aardige vrouw, die begrip toonde en ook van mening was, dat collega's van haar niet iets voor moeten houden, wat niet waar is en dat herhaald. Zo ook dat het UWV, een hartpatiënt, tevens belast met COPD en diabeet zijnde niet een uitkering kunnen onthouden voor een (te) lange tijd. Dit gesprek vond gisteren plaats op 27 juli 2017, 6 dagen na de dag dat mijn uitkering had moeten verschijnen op 21 juli 2017 op onze bankrekening. Feitelijk zeg ik hierover i.v.m. met mijn chronische ziekten dat dit als een poging tot doodslag benoemd kan worden. Ik ging dan ook zondagavond neer, met heftige pijn op mijn borstkas, waar wellicht mijn diabeet zijn een rol in heeft gespeeld. Want wat het UWV betreft eet ik maar niet, voor iemand met een drietal chronische ziekten een meer dan onverantwoordelijk besluit ten aanzien van mijn persoon. Jammer is daarbij dat mijn huisarts het afgelopen maandag niet als bijkomende taak zag om het UWV omtrent het niet uitbetalen op de vingers te tikken. Dit is het gevoerde gesprek van 27 juli 2017, gevoerd met het UWV( voorliggend had mijn oudste dochter ook naar hen gebeld) :
Ik ben inmiddels teruggebeld door het UWV en kreeg te horen dat mijn uitkering pas op maandag dus op 31 juli 2017 door mij ontvangen zal worden. Reden het zit al in het systeem en dat kunnen ze niet meer wijzigen, weer een leugen, de zoveelste? Dus ruim 10 dagen na de officiële betaaldatum. Ik zal en ik moet dood? Ik vind het grof schandalig en erg idioot dat het UWV mensen met niet zomaar wat chronische ziekten, mishandelen als een ordinaire fraudeur, te idioot voor woorden! Gelukkig helpen de nieuw voorgeschreven medicijnen mij. Als er geld is, weer naar het ziekenhuis, want er was/is iets mis, mijn hart lijkt genoeg te hebben van de pesterijen! ! De €5,= gemoeid met een spoed overboeking is voor hen meer waard dan mijn (ons) leven, ziekmakend! Wanneer is het eens genoeg, tot ik in een kist lig?


dinsdag 25 juli 2017

Het UWV, de crepeer methodiek

Na al vele jaren een uitkering te moeten accepteren, door hart, copd en diabeet problemen, waarbinnen maar al te vaak, zeer grote, nadelige gevolgen te hebben moeten lijden door het volgzame gedrag van deze organisatie, het UWV, spant dit wat ons nu overkomt in onze beleving wel de kroon. Nu de kroon, omdat de lopende gebeurtenis ons harder treft dan menig eerder keer. Soms voor veel maanden, waar ze ons volgzaam als ze zijn een loon beslag oplegden waar de honden nog geen droog brood van kunnen vreten. Voor mij als diabeet, angstige maanden, want zoals u weet heeft een diabeet broodnodig een regelmaat nodig om ( goed ) voedsel tot zich te nemen. Niet dan ligt een hypo of hyper op de loer, met mogelijk ook nog eens gevolgen voor mijn hart. Een hart wat al het nodige heeft moeten doorstaan, door pesterijen van de gemeente en hun aanhangsel, waaronder het UWV! Het UWV heeft met regelmaat kunnen natellen op hun vingers, dat vaak te hoge loon beslagen, voor mij in gevolg, gemakkelijk de dood tot gevolg kan hebben, hetzij een lijdzaam leven bij mij kan oproepen. Ik heb mede door hen, maar al te vaak 1000 mg of meer aan Metformine per dag laten staan, om een hypo te voorkomen. of de gevolgen van minder eten kunnen verkrijgen, voor mij enigszins dragelijk te maken. Dit is een afbeelding van de hoeveelheid, anders zeer noodzakelijk medicijn mede door het UWV heb laten staan, wat nog maar een deel is over de jaren. Dat ik, helaas, gebruik moet maken van deze organisatie.


 Hier ligt voor 111000 mg aan Metformine, niet in te nemen door te weinig eten!
( Dus door  te weinig geld door o.a. loon beslag )

Onlangs kreeg ik van het UWV, nu weer, een schorsing op mijn dak, dat op 7 juli jl, via mijn overheid. Men schorste mijn uitkering omdat ik niet op een afspraak bij de arbeidsdeskundige was verschenen. Een uitnodiging die ik niet via mijn overheid heb gehad, maar via de post. Eeeh zal, niet geweest, niet gehad, dus meteen gebeld. Nieuwe afspraak gemaakt, waarop meteen een brief, wel via mijn internet..goh, eeeh?

Aanklikken om te vergroten. 


21 Juli 2017 naar de arbeidsdeskundige geweest, goed gesprek gehad, de uitkering zou gewoon dezelfde dag gestort worden. Echter tegen 16:00 nog niks, dus gebeld naar het UWV; meneer Faasen uw uitkering wordt vanmiddag echt gestort. Het weekeinde gaat voorbij, krijg ik maandag weer een mail van Mijn Overheid (eeeh?), er staat een bericht voor u in mijn overheid van het UWV. Klopt, ja dit....wat ik toen dacht na het openen van deze pdf..potverdomme, stelletje klootzakken! ( excuus )


Aanklikken om te vergroten


Moet u even weten, dat mijn ergernis nog groter was omdat ik de avond ervoor,  al problemen had met mijn hart en diabeet zijn, een zeer ongelukkige combi! Een aantal uren na ontvangst van bovenstaande brief, van het sociale en meedenkende UWV, bezoek aan huis gehad van mijn huisarts. 24 uur's werkend Nitrobaat voorgeschreven gekregen om hart wat meer ruimte te geven en 2 Oxazepam per dag om de invloed van de stress  ook voortkomend uit het UWV, iets te verminderen. Dat naast al 14 medicijnen per dag. Haar ook verteld van het gebeuren, hoe het UWV met Hartpatiënten, COPD patiënten en Diabeten omgaat en dat geen geld, aanzienlijke invloed heeft op o.a. mijn suikerspiegel (hart). Haar antwoord, met sociale zaken kan ik niets! Eeeh, het UWV en sociaal? Eeeh, informeert de verzekeringsarts wel, alvorens ze een mogelijke dodelijke sanctie gaan vormgeven?

Mijn vrouw hoorde zojuist van het UWV, na zelf te bellen, dat ze het vannacht hebben overgemaakt dat wij de uitkering binnen drie dagen kunnen verwachten...Mijn man is diabeet en hartpatiënt....reactie UWV..tja het geld is al weg en ik kan er niets meer aan doen. Kortom als uw man deze dagen onderuit gaat, jammer dan...alleen anders uitgedrukt. Het UWV sociaal en meedenkend of.......................? Dit is Nederland? 


( Ik heb dit maar ingesproken, alvorens ik de eerste tekenen krijg van een aankomende hypo, een nieuw hartprobleem. Als, dan wordt iets benoemen, niks meer namelijk )