donderdag 10 augustus 2017

Strijd tegen Armoede

Vanaf 20 augustus gaan Emiel en Annemiek een zwerftocht maken vanuit Breda naar het Binnenhof om aandacht te vragen voor de toenemende Armoede en het aantal huisuitzettingen in Nederland. Onderweg daarna toe, kunt u aansluiten, om als Nederlandse het statement, het protest tegen het genoemde te bekrachtigen.

                    Als u op deze tekst klikt kunt u steun betuigen of aangeven te willen aansluiten

Ik draag deze actie een warm hart toe en hoop dan ook op veel aandacht en dat drommen Nederlanders zich zullen aansluiten aan het begin van de zwerftocht of ergens onderweg opdat het op en om het Binnenhof bomvol komt te staan. (Wat een hoopvolle gedachte is)

Ik ben zelf hartpatiënt en in een steeds zwaarder wordende staat doordat er binnen de armoede veel pesterijen ontstaan. Dat als iemand, zoals ik, ageert tegen de gemeente over zijn slechte nakomen van de zorgplicht naar de burger toe. Voor mij, voor ons doen ze niks, dusdanig dat ik wel kan stellen dat ze mij pogen dood te slaan, om mijn meer dan terechte kritiek , zo ook op uitvoerende (subsidie verslindende instanties). Zij mij dan ook  in de doofpot willen verkrijgen, al een 7 jaar durende strijd. De gemeente willen alleen burgers, inwoners, die gelaten de armoede zwijgend doorstaan, zo ook de slechte uitvoering van de zorgplicht jegens burgers zwijgend accepteren. Helaas ben ik niet van het zwijgende type, temeer omdat ik mij verantwoordelijk voel voor mijn gezin, wat de gemeente niet met mij deelt en zelfs mijn kinderen molesteert om mij de mond te snoeren. Door mijn hartconditie, kan ik zelf niet mee zwerven, hoewel dat er voor mij en mijn gezin weer aan zit te komen Dat zeker, als Nederland blijft zwijgen, blijft wegkijken om ook onze situatie niet te willen verbeteren. Feitelijk zijn veel mede-burgers de gemeente en zijn de basis dat deze ellende kan blijven voortbestaan. Gewoon oorzaak en gevolg. Zwijgen maakt medeplichtig, mijn inziens. Ik wens Emiel en Annemiek veel aandacht toe, daarmee zeggend dat door hen Armoede en huisuitzettingen veel aandacht verkrijgen mag, meer als u mee doet, of geeft u niks om Mede-Nederlanders? 


maandag 7 augustus 2017

Super misleiding

Vorig jaar diende iemand zich bij ons aan, via Twitter, om ons te helpen met de bewindvoering en hun handelen. Bewindvoering afgedwongen door het Leger des Heils en gemeente, maar niet met het doel om oplossingsgericht te handelen. De Persoon in kwestie heeft ons weten over te halen om FPcoach te ontslaan, dus Ton R, omdat er geen hout van deugde, wat klopt!
Aanklikken om te vergroten.

Gemakkelijk om ons over te halen, want we waren er inmiddels ook wel achter dat FPcoach was aangesteld, na al een loser Melse-Wassink om voor ons alles behalve oplossend te handelen. Op enig moment ontstond er een situatie dat we echt van de bewindvoerder af moesten, dit werd door FS bevestigd. 
Aanklikken om te vergroten

We hebben toen een video opgenomen, toen het gesprek plaats vond met FS, wij, de bewindvoerder en het Leger des Heils. Om dit gesprek hier te tonen, vergt teveel van uw tijd, meer dan een uur, wat u dan ook wellicht niet volledig zal bekijken. Ik knip echter niet graag in bewijsvoering. Niet te min werd er op 2 december een rechtszaak gehouden om Fpcoach te ontslaan, ik ging daar naar toe samen met FS. Opvallend was dat er toen vreemde onderonsjes ontstonden tussen Fpcoach en FS, wat mij deed vermoeden dat de heren elkaar kenden, zeer bijzonder! Na de zitting haakte FS af, wat voor mij bevestigde dat de heren elkaar voorliggend al kende. Dit schrijven verstuurde we naar het Bewindsbureau. 

5495397 BM VERZ 16-6923 ( BM 46320 ) / 5495413 BM
VERZ 16-6924 ( Bm. 46321 )
Inbox x

aan bewindsbureau..,
T.a.v. Griffier en Mr M.J.H. Schuurman
Postbus 9008
7200 GJ Zutphen
20 december 2016
Betreft zaak: 5495397 BM VERZ 16-6923 ( BM 46320 ) / 5495413 BM VERZ 16-6924 (
Bm. 46321 )


Onderwerp: Aandragen FS als nieuwe bewindvoerder na ontslag FPCOACh

Geachte Griffier weledele Vrouwe M.J.H. Schuurman

Op 13 december heb ik u mr M.j.H. Schuurman een mail gestuurd over de gang van zaken dat inhoudelijk over de zitting gehouden op 2 december 2016, waarop wij nog geen reactie op hebben gehad. Tijdens deze zitting gaf u aan zoals aangeven in mijn vorig schrijven van 13 december, zo ook dat dhr. S geen officiële bewindvoerder was,dit was mij niet bekend, Wij verkregen eerder van dhr. S een andere indruk. Uw persoonlijk onderhoud met de heer F. S, gaven mij persoonlijk meerdere twijfels of dhr. S mij wel volledig had geïnformeerd over zijn daadwerkelijk functioneren en zijn in functie Kortstondig na de zitting, ontstonden er vreemde afspraken tussen de heren T. R en dhr. F. S, waaruit duidelijk werd dat T. R al zijn bewind betreffende inhoud zou gaan afstaan aan de F. S, wat ik vreemd achte. Want u had dhr. T R, van FPcoach, nog geeneens uit zijn functie ontheven. Later kregen wij zelfs een  mail, van T. R, waarin hij dat schriftelijk aan ons voorstelde, waarin hij om onze toestemming vroeg, waarop wij niet gereageerd hebben, omdat dit ons als een onrechtmatig en onjuist voorstel voorkwam, mede omdat er nog geeneens sprake was van een door u uitgesproken ontheffing van dhr, T R. ( Zie bijlage mail FPcoach ) Tot aan vandaag dan ook nog geen beschikking van u. M.J. H Schuurman, ontvangen. Verder vertelde dhr. T. R, dhr F. S dat er sprake is geweest van een teveel ingehouden bedrag aangaande een beslaglegging ( belasting) op mijn inkomen ontstaan in 2015, onder de voorganger van FPcoach, Melse-Wassink.
Dhr. T R had dit terug ontvangen. De hr F S ging hier niet op in. Ik kreeg van beide heren geen kans hier verder navraag over te doen, want het was mij niet bekend. Dat beide heren aan mij niets te zeggen hadden over dit terugstorten van de belastingdienst achte ik ook bijzonder vreemd.
Voor de zitting van 2 december 2016 heeft de heer F. S mij vaak medegedeeld dat er zijn inziens veel niet klopt betreffende schulden en handelen Melse-Wassink en T. R van FPcoach. Ik heb hem ook stukken laten zien en opgestuurd. Mede aanleiding voor ons om een ontheffing aan te vragen van de T. R aangaande zijn bewindvoerders functie in ons voordeel. Wat overigens niet wil zeggen dat wij geen terechte twijfels hebben over het functioneren van de T. R van FPcoach. Dat is ons inziens aanhoudend terecht, maar de heer F S heeft ons er wel meer toe aangezet om hierin te voorzien.
Na 2 december 2016 veranderde de houding van dhr. F. S in tegenovergestelde richting. Van een niet deugdelijke  schuld en T. R ( FPcoach ) naar een wel deugdelijk verhaal omtrent met name de heer T. R van FPcoach. Met als toppunt 19 december in de avond, hij plots volledig partij koos voor de heer T. R. Wij vermoeden dan ook dat beide heren elkaar kennen, elkaar een deel van de winst gunnen, voortvloeiende uit de ons inziens nog steeds een onjuiste uitvoering van het beschermingsbewind van de heer T. R van FPcoach.

Toen wij hem op de avond van 19 december 2016 aan de tand voelde, besloot hij af te haken en op 20 december 2016 dit te melden aan de heer T. R, voor ons een bevestiging dat het niet deugd tussen beide heren in ons nadeel. Op 18 december 2016 hebben wij besloten dhr. F. S verder na te trekken op internet. Hier kwamen wij tot onze verbazing een eigen bedrijf tegen van de heer F S, waar wij niks van wisten. Te weten Brighton bekend onder; zie blauwe achtergrond.Hij heeft ons hier niets over verteld aan u niet bekend volgens uw eigen verklaring op de zitting van 2 december 2016. Hij is volgens u geen bewindvoerder dus, biedt zich wel aan als zodanig, zie ook http://www.brighton-nederland.com/

Boekhouding/administratie
��nmanszaken
particulieren
Sociale dienstverlening
schuldhulpverlening
budgetbegeleiding
bewindvoering

Wij vermoeden dat wij door beide partijen worden opgelicht, men ook kennis aan elkaar heeft Wie beiden handig gebruik wilde maken van uw oordeel over mij, dat zonder bewijs door u, aan mij, te benoemen, zoals aan u gemeld in de mail van 13 december 2016, zo ook aan de griffier! Kan ook stellen dat u mogelijk wist van het genoemde door u beschuldiging aan mijn adres.
Wij kunnen niet zonder bewind omdat het mogelijk zal leiden tot wederom dakloos worden. Omdat het Leger des Heils bewindvoering misbruikt om lichtzinnig en zonder tussenkomst van cliënten geld te betrekken van cliënten, voor opvang, terwijl ze subsidie verkrijgen voor de opvang van gemeente/overheid. mogelijk WMO Fraude, wat ons waarschijnlijk lijkt!
Door het hier direct bovengenoemde verzoeken wij u ons toch van bewind te voorzien, alleen om dakloos worden voor ons gezin te voorkomen! Maar niet één van beide heren. Mochten wij de indruk verkrijgen dat u zich hier weigerend in
toont, gaan wij over tot aangifte en publicatie.

Hoogachtend
Hendrik Faasen en Marijke Johanna Faasen-Bosker

Inmiddels is de genoemde site verdwenen van internet ( ik heb een kopie ), heeft FS zijn Twitter activiteiten gestaakt op internet, tot zover ik kan waarnemen. De bovenstaande mail heb ik op 20 december 2016 verstuurd, zeker wetend dat er toen nog geen beschikking was opgesteld. Op 28 december kreeg ik pas de beschikking, waarin de rechter verwijst naar FS, als ondersteuner, Huh?
Aanklikken om te vergroten

Het kan aan mij liggen, maar alles lijkt met voorbedachte rade te zijn ontstaan. Want waarom heeft Rechter Schuurman mijn schrijven omtrent FS genegeerd en toch gewoon naar hem verwijst in haar beschikking? Waarom was FS zo overtuigend naar ons toe, dat het niet deugde? Ze wisten gewoon met elkaar dat wij niet zonder vertrouwenspersoon konden met verstand van zaken om de enorme chaos na drie jaar nep bewind en eerder jaren isolement zelfstandig aan te kunnen. Zeker niet omdat herhaald pesten ons fysiek en mentaal, zo ook financieel flink heeft ondermijnd. Op alle vlakken zijn onze reserves op! Is het nu echt een smerig spel wat gespeeld wordt door gemeente, bewindvoerders, hulp instanties en rechters tot aan een persoon als FS toe? Ik denk terecht te mogen zeggen. JA, kan domweg niet anders! Wellicht is ons naiviteit te verwijten, maar binnen een situatie als het onze grijp je alles en iedereen aan om uit deze pesterij weg te komen, stom, nee, uit wanhoop. Dit alles was domweg de opzet om nu schuldeisers definitief het vuile werk te laten opknappen, leuk opgehoogd de schulden, met dank aan de bewindvoerders, wellicht hun taak om 2017 uiteindelijk tot echt een rampjaar voor ons te kunnen maken!

zaterdag 5 augustus 2017

2017, nog steeds 2011!

In 2011 had ik nog een meelevende broer met ons gezin, toen vertoevend op een camping. Dat na drie maanden al wegrottend daar, onder Rijnstad en het RIBW, samen het vangnetwerk Arnhem onder de noemer, Arnhem omarmt. In dat jaar, kreeg ik door die omarming, erg verstikkend, hartproblemen en onderging een open hartoperatie. Voor mijn broer was toen de maat vol en stuurde een poster Arnhem in, t.a.v. Henk Kok toen wethouder van Zorg en Welzijn. Het zich hier handelde om deze poster:


Aanklikken om te vergroten. 


Nu in 2017 gaat het gehele lijstje genoemd in deze poster nog steeds op, is Rijnstad/RIBW dus Arnhem omarmt  (verstikt ) in uitvoering uitbesteed aan het Leger des Heils en twee bewindvoerders, die onze financiële positie vele malen hebben verslechterd, ons tactisch verder alle zorg ontnomen hebben. De fijne bewindvoerders, ons opgelegd door het Leger des Heils (gemeente), hebben voor ons een situatie gecreëerd, die voor ons nu meer dan dodelijk is, dat nu definitief.  Deze gasten zijn aangedragen door een regio manager, 2 ambulante hulpverleners van dat Leger, echt niet om een oplossing te genereren, maar om het tegenovergestelde te bereiken. Dus geen mogelijkheden aanbieden, maar onmogelijkheden. Het zelfde verhaal als in 2011. Mijn broer heeft Wethouder Henk Kok destijds vaker aangeschreven, met alleen maar het resultaat, een totale vernietiging van ons gezin, wat nu anno 2017 nog voortduurt. Nu voorziet de nalatigheid van de 2 bewindvoerders daarin, wij worden overlopen door schuldeisers en in deze met name de zorgverzekeraar, wie al die tijd onder bewind, door de bewindvoerders niet ordelijk betaald zijn. CZ is de naam en stellen ons echter nalatig en zetten ons neer, als eindverantwoordelijken voor deze twee onverlaten. Alsof we invloed hadden op dat , minder, minder, dan minder volk. Wie het gore lef hebben zich bewindvoerder te noemen, wat overigens terecht is als men tot doel heeft mede mensen te vernietigen, tegen betaling, overigens uitgekeerd door de gemeente. 

Het is een ongelofelijke hoeveelheid geld wat de gemeente in personen en instanties investeert om ons de mond te snoeren en dat voor vele jaren. Als wij die investering hadden gekregen als hulp van de gemeente, waren we dik uit de zorgen.

Het moet heel raar lopen, als het dit jaar niet ons definitieve einde wordt, hetzij de dood vindend of wederom op straat eindigend, elke keer meer berooid en met minder mogelijkheden. Wat zijn dit voor een onmensen, we janken de laatste tijd wat af, om de situatie waar ze ons nu nog jaren later, in 2017, nog in durven te plaatsen. Het is ondraaglijk!

donderdag 3 augustus 2017

Als o.a. Jeugdzorg pesten wordt

In 2007 is het feest met toen nog BJZ voor ons begonnen. Dat door broers en zus die maar weinig tot geen inlevingsvermogen hebben, wat het met een vader doet, als je voor de zoveelste keer je baan verliest, omdat je gezondheid niet meezit. Ze deden een melding bij het AMK destijds, mij inhoudelijk valselijk vormgevend. Een geboorte van een dossier, waar ik mij over beklaagd heb, wat zou verdwijnen, maar nadien nog voor jaren, tot aan medio 2017 een grote rol is blijven spelen. als dreiging. Dat gemakkelijk voor de gemeente, leuk als verdienmodel voor het veilig thuis en het Leger des Heils. Jaren lang zijn wij belaagd door deze zogenaamde Jeugdzorg, niet meer spelend dan een vernietigende en dreigende rol. Met name opspelend als de gemeente er zijn voordeel mee kon doen, de mentale druk flink werd opgevoerd op ons gezin. Zelfs uitgebuit door een veiligheidsmanager om reden dat ik de toen nog regerende burgemeester van mijn stad, verdachte van poging tot doodslag, via Twitter. Waarop hij deze brief toezond aan de rechter, terwijl gelijkertijd de RvdK voor het Leger des Heils weer een verdienmodel aan het genereren was, met een lulverhaal, met als basis de melding van mijn familie wat sedert 2008 geen enkele rol meer zou mogen spelen. Dit was zijn straf, omdat ik de burgemeester verdacht maakte, ik kende tot aan die dag de veiligheidsmanager niet. Een man die om een burgervader mijn jongste dochter de stuipen op het lijf jaagde voor 2 jaar, ik vind dat smeerlapperij. Een rechterhand van de burgemeester onwaardig, hij verdient een linkse!

Aanklikken om te vergroten. 

Ze misbruikten voortdurend de angst om onze kind(eren) uit huis te plaatsen, waar het Leger des Heils de laatste twee jaar een leuke cent mee verdiende. Maar net zoals eerder het BJZ...geen moer hebben ze waargemaakt. Niks echt helemaal niks, echter wel subsidie verslonden van de gemeente voor ook deze hele fake opzet, met medewerking van de Nederlandse rechtsstaat. Waarom, gewoon om een burgervader en een stel wethouder's uit de wind te houden, alleen om mij ( ons ) de bek te snoeren, waar ik echter nooit mee gestopt ben. Gevolg...niks kinderen kwijt, al die jaren niet, alleen maar angst gegeven met vooral grote dank aan mijn directe familie die met name de tool hebben gegeven aan die gasten, wie zich ontwikkeld hebben als sociopaat en flink misbruik maken van mensen die al diep genoeg in de ellende zitten. De grote bandieten achter dit alles zijn organisaties als RvdK, BJZ, later veilig thuis tot verbazingwekkend genoeg zelfs een instantie die God zegt te dienen, het Leger des Heils. Met als initiator, de gemeente, met de nadruk op het college's en wat vieze ambtenaren en manager van instantie's, met de nodige invloed op medewerkers, een soort NSB in de dop.Allemaal mensen, feitelijk een benoeming waar on als voorvoegsel niet voor zou misstaan. Dan ook onmensen die erg vergaan om hun centen te vergaren over de rug van de ellende, de ellende van mensen, ouders en kinderen. Ze gaan geen van allen, voor recht, maar vullen hun zakken met onrecht! 


Nu mijn jongste dochter 18 is geworden, grijpen ze weer terug naar de schuldenlast, enorm toegenomen onder bewindvoerders, opgelegd door de gemeente en het Leger des Heils, niet om ons te helpen, maar om onze ellende te vergroten. Nu is dat weer de ultieme tool om ons de bek te snoeren te samen met instanties als het UWV. Het zijn meedogenloze sociopaten! Mensen in de ellende zijn gemakkelijke slachtoffers van een sociopaat, van burgemeester tot ..........


Als u niet bekend bent met sociopaat, even link hieronder aanklikken