donderdag 29 juni 2017

Aangifte doen tegen Burgemeester en wethouders

In het verleden heb ik getracht om aangifte te doen tegen burgemeester en wethouders, dat herhaald. Maar als persoon behorend tot de onderkant van het Nederlands volk een onmogelijke opgaaf, zo is aan mij gebleken. Deze aangiften vonden hun fundament in oplichting, misleiding, intimidatie en discriminatie met als leidraad de artikelen 225 en 273f lid 1 en art 162 benoemd in het Nederlands wetboek van strafrecht. Dat overigens pas na eerder de misleidende weg van interne behandeling bewandelt te hebben, waar de gemeente in voorziet als u uw beklag doet bij hen. Niks onafhankelijk aan, alles afhankelijk wat inhoud geeft aan het dekken van elkaar onder gemeentelijke functionarissen, ambtenaren, zo ook sub ambtenaren. De laatste voor mij mensen zijn die werken voor gemeenten via subsidie, dus ook menig hulpinstantie, wie feitelijk alleen dat doen wat men opgedragen krijgt van de subsidie verstrekker, dus burgemeester en wethouders. 
Is het niet wenselijk dat bijvoorbeeld hulpinstanties u daadwerkelijk helpen, wordt u door de instanties, op misleidende wijze begeleid, zo ook vorm gegeven in het belang van het niet wenselijk vinden om u werkelijk te voorzien van zinvolle hulp wat tot een oplossing leid. Nee, het werkt tegenovergesteld, u ziet uw leven alleen maar onmogelijker worden, moeilijker onder de vlag van een betaalde instantie door de gemeente. Gemeenten eisen zelfs vaak dat u een hulpinstantie accepteert, zo ook bewindvoering, alvorens uw situatie centraal te willen stellen! Niet zo zeer omdat het u echt helpt, maar vooral omdat het u fysiek, mentaal, ook financieel zal beperken, zelfs laat omvallen om verweer, indien nodig, te kunnen voorkomen.  Dit zal u sneller gaan opmerken als u bijvoorbeeld een klachtenprocedure bent begonnen tegen gemeentelijk schuldhulp of Jeugdzorg, wie weet wellicht beiden. Haal de ombudsman erbij en uw enige verdienste zal zijn, excuus van de gemeente, om vervolgens het hier boven omschrevene te moeten doorstaan. Klachtencommissies zijn een façade, al dan niet van de gemeente, het komt neer op een resultaat alsof het is afgehandeld door een interne behandeling van klachten zoals gemeente aldoor in voorzien. Een afhandeling wat neerkomt op vriendjespolitiek. 
Een logische volgende stap zal dan zijn op naar de rechter. Maar helaas dan vaak al gestuurd naar het civiel recht en/of bestuursrecht. Vaak door de politie geopperd om hun opperbaas, de burgemeester en zijn volgelingen, wethouders, te beschermen. Dan rechtszaken die gedoemd zijn, dat op voorhand, om te mislukken, echt niet in uw voordeel Want de rechters schijnen de intentie te hebben om gemeente dus ook de handlangers ten volle te willen beschermen, uw bewijsvoering, verweer tegen hun vrienden worden niet of nauwelijks bekeken door de rechters binnen het civiel en bestuursrecht. Het is zonde van uw geld om daarvoor griffierechten te betalen van maar te vaak een inkomen wat de onderkant van Nederland siert, waar u al zeer moeilijk van rond kan komen. Deze rechters zijn overigens ook zeer snel genegen om op basis van leugens u onder bewind te plaatsen en deze totaal niet te controleren. Wetende dat deze bewindvoerders van u geëist door gemeente en door hen gesubsidieerd vooral bedoelt zijn om u leven meer onmogelijk te maken, moeilijker, zelfs levensbedreigend  Dat zeker als u het toch nog in uw hoofd haalt om onder het bovengenoemde toch te gaan ageren, al snel zullen er grotere financiële problemen op uw pad komen, minder leefgeld en/of een plots verschijnend loon beslag. Laat men betaling van de zorgpremie na, gaat men rotzooien met toeslagen, die uiteindelijk op u bordje komen want u blijft eindverantwoordelijk voor de bewindvoering. Ja ook als het niet onderbouwd is door gemeente of gesubsidieerde aan u is opgedrongen. Niet, dan wordt uw situatie niet centraal gesteld, valt u maar dood. Wat overigens niet zegt dat uw situatie dan wel centraal wordt gesteld door gemeente en gesubsidieerde, als u wel meegaat in de eisen, dat is het doel niet van hen. Wel totale controle, isolement en het (verder) ontwrichten van uw fysieke en mentale welzijn, zo ook op financieel vlak.  U mag domweg geen kans meer krijgen om verweer te kunnen voeren, noch ongewenste vragen te stellen, helaas werken rechters werkzaam in civiel en bestuursrecht daar aan mee is mijn conclusie na veel ervaring opgedaan te hebben, binnen het bovenstaande. Komt u wel af via de rechter van zo'n benoemde bewindvoerder u opgelegd, niet vrijwillig hebben tegen die tijd schulden, verhoogd of vernieuwd wellicht hun werk gedaan. Schulden die dan u het leven na ontslag onmogelijk zullen maken, schuldeisers die dan over u heen gaan vallen, en jawel weer in het voordeel van de gemeente. Want vergeet niet u bent eindverantwoordelijk niet de eiser, de gemeente. Moet u nog leven onder een instantie door de gemeente betaald, hoeft u in deze ook niets van hen te verwachten.......al hebben zij ook een bewindvoering van u geëist!
Feitelijk ben u in al die tijd, soms jaren onderhevig geweest aan tal van zaken die in het wetboek van strafrecht als strafbaar zijn gesteld. Ik noem ze nog even, oplichting, misleiding, intimidatie en discriminatie. Om het voor de strafrechter te brengen moet u eerst naar de politie. maar die verklaren u voor gek als u aangifte wilt doen tegen de burgemeester en wethouders. Zo niet dan misleiden ze u door naar civiel of bestuursrecht te verwijzen, domweg een zinloze weg, een zeer grove houding van de politie als u het mij vraagt. Ik spreek in deze uit ervaring. Ik ben zelfs naar het ministerie van justitie geweest met een aangifte om dit neer te leggen bij de hoofdofficier van justitie. men weigerde mij een ontvangstbevestiging. Ik had helaas geen geld om er anders in te voorzien in die tijd. Daarbij zit het ministerie van Justitie bij mij om de hoek. Maar goed toch afgeleverd en nooit meer iets van gehoord. 

In mijn zoektocht naar ‘gerechtigheid’ werd ik geconfronteerd met de
verschillende mogelijkheden die onze samenleving de burger biedt, zijn ‘recht’
als staatsburger te krijgen. De conclusie is bedroevend te noemen, omdat er
volgens mij, na intensief onderzoek en ervaringen, geen echt middel voorhanden is.

De trukendoos heeft voorrang, procedures worden eindeloos vertraagd en er

bestaan talloze bliksemafleiders. Als burger voel je je bedrogen.

                                                 (uit tussen burgers en gemeente ) 


http://nicovandenham2.blogspot.nl/2017/06/grote-schade-aan-economie-door.html
( Ook gemeente Arnhem verkondigde jarenlang dat wij vertrokken waren naar het buitenland )
EEN GROTESKE LEUGEN!

maandag 12 juni 2017

Ze slopen...mensen

Wij zijn nu al heel wat jaren onderweg, in de ellende van de onderkant in ons land. Vandaag vieren we in deze een jubileum afgerond, alweer 10 jaar. De ellende draait alleen om geld, dusdanig dat ik er ziek(er) van ben geworden, door de intensiteit dat men het van je blijft eisen, al kan je het niet (langer) opbrengen.  Zieker in de zin van dat wij op enig moment niet meer ordelijk kunnen vaststellen of het nou daadwerkelijk bijvoorbeeld het hart is, rug, of gewoon de stress die hand in hand gaat met de roep om geld, wat op het lichaam slaat. Dat door hen die meestal genoeg hebben. Zoals belastingen, zorgverzekeraars. en woningcorporaties. Het geheel wordt ook nog eens erger als je als gezin van doen krijgt met schuldhulp, kul bewindvoerders die alleen maar schuldverhogend werken, wat mensen zijn die nooit en te nimmer een schuldsanering voor ogen hebben gehad. Begonnen met gemeente die schijnbaar een andere zienswijze hebben over mensen in de ellende gekomen, dan je mag verwachten. Een gemeente duld geen kritiek o.a. op gemeentelijke schuldhulp of andere vormen van gebrekkige ondersteuning/zorg aan wie ze subsidie verstrekken. Met wie ze convenanten/overeenkomsten afsluiten, maar op het nakomen totaal niet controleren. Zeg daar wat van, krijg je ook de hulpinstanties tegen, omdat ze niet zitten te wachten op een ordelijke controle van de subsidieverstrekker. Hulpverlening die dan graag wilt voorkomen dat je dat als hulp verzoekende blijft aanhalen, onder de aandacht blijft brengen.Door de macht die beiden, gemeente en gesubsidieerde hebben over mensen in de problemen, wordt je door hen, in geval van kritiek/verweer, al snel benoemd als onwelwillend en/of zorgmijdend. Gaat men bewind eisen op die basis, die dan alleen maar in het leven geroepen zijn, om je financieel verder te beperken om mogelijkheden tot verweer nog drastischer te verkleinen. In ons geval is o.a. gebleken dat dit soort mens (bewindvoerders) ook ingezet zijn om ons op straat te werken. Waar Jeugdzorg dan klaar staat om je als ouders van je kinderen te scheiden, wat gewoon een bijkomende strijd is, wat afleid aangaande de strijd tegen gemeente en visa versa anderen met een gelijk belang, waarvoor ze mensen in de problemen graag de mond snoeren. Dat om kritiek, verweer ernstig te beperken, inkomsten te behouden, o.a. subsidie. Wat makkelijk geld is, indien verbonden aan convenanten/overeenkomsten, worden de opschrift staande afspraken toch niet in de praktijk getoetst. Blijkt het nakomen ongecontroleerd, roept de wethouder zorgmijder, zo ook de subsidie ontvanger. De wethouder om kritiek buiten de deur te houden, de ander om geld, hun inkomsten te behouden. Het ligt altijd aan u, als mens in de problemen terecht gekomen. Problemen wat u als mens nooit en te nimmer opzettelijk zou opzoeken, maar wat die labbekakken wel van de daken schreeuwen door u onrechtmatig als onwelwillend en zorgmijdend te benoemen. Hoe idioot is dat, hoe idioot is dat, dat een meerderheid aan Nederlanders dat maar blijven accepteren en ervan wegkijken. Hoe idioot is het dat velen die ermee van doen hebben, maar in een hoekje blijven wegkruipen, geen eigenwaarde (meer)? 
Ze slopen mensen en helaas gaat menig rechter er gewoon in mee, geloven hen aangaande kul van onwelwillend zijn, zorg mijdend zijn en wegen daarin ook nog eens in mee de mentale extra last die daaruit ontstaat. Dat om het geroeptoeter van gemeente en gesubsidieerde te bekrachtigen, u bent de gek! De zwarte toga's kijken niet verder dan hun neus lang is, maar wat wel een neus is welke steeds langer wordt, omdat ze feitelijk ongecontroleerd mee liegen met gemeente en gesubsidieerde en natuurlijk de geldwolven. Die eerder; o zo vriendelijk voor u waren toen uw leven nog (financieel) op orde was. Aan de poorten van de hel, staat menig rechter, mogelijk door een aanhoudend wegkijkend Nederland. Bang voor het mogelijk ontstaan van het bovenstaande, want laten we wel zijn, het kan iedereen overkomen, niemand zal er bewust voor kiezen. Het tegenovergestelde is een fabeltje! Het is een grote schande dat rechters verdienmodellen toewijzen aan instantie's/personen die geen ruk doen. Ja voor de gemeente van wie ze maar al te vaak gemeenschapsgeld krijgen voor hun vernietigende werk op mensen, ook kinderen! 

zaterdag 3 juni 2017

Leger des Heils bedankt! (deel 1 )

Na mijn hartstilstand, meteen nadien uit de zorgverzekering gewerkt door info van gemeente, wij naar het buitenland waren vertrokken, maar gewoon woonachtig waren in een pand van de gemeente Arnhem, hebben wij te maken gekregen met het leger des Heils. Na eerst nog een reddingsactie van Rob Vellekoop, omdat de gemeente Arnhem ons na mijn hartstilstand ook nog eens op straat wilde gooien, hij de VARA inschakelde.
Volgens zeggen hoorde Kees van Harten, regiomanager van het Leger des Heils, deze uitzending, waarop hij actie ondernam. Wat wil zeggen, wij niet de straat op, maar van de gemeente onder het Leger des Heils moesten leven, zo ook onder bewind moesten, dat ook van het leger. Wat een voorwaarde was om hulp te verkrijgen, niet hoppa alsnog de straat op per 31 januari 2014. Gezien we nog thuiswonende kinderen hadden destijds, was er geen keus voor ons, gingen akkoord met een zorgleveringsovereenkomst ( verdienmodel voor het leger, subsidie? ) en idem bewind. Dan in de verwachting hulp te krijgen, dus zorg om ons leven weer op te mogen bouwen. De eisen werden geformuleerd in een brief van Kees van harten, hier te lezen: Reactie Kees van Harten. Deze brief bleek inhoudelijk in gevolg één grote leugen te zijn en gaf alleen inhoud aan; ons het leven onmogelijk te maken, onder zo slecht mogelijke condities. Wij zeker geen kans mochten krijgen om ons leven weer op te kunnen bouwen. Onze financiën mochten nooit meer een kans krijgen om te normaliseren, onze gezondheid moest slechter worden, niet beter, liefst een dodelijke afloop genereren. 

Het leger des Heils liet ons in een leeg pand, zonder koelkast, zonder meubels, zonder bedden, wat natuurlijk de gezondheid verder ondermijnt van een hartpatiënt. Liet men ons het eerste half jaar zonder zorgverzekering, wellicht in de hoop dat dit mij toch nog fataal zou worden, wat in maart 2014 bijna lukte. Maar gelukkig was er toen een derde die voor mij zware antibiotica betaalde  om een zware inwendige ontsteking wel te lijf te gaan. Ik moest eigenlijk geopereerd worden, met spoed, maar dat was ook onmogelijk door het onverzekerd zijn. Het leger des Heils liet mij gewoon weken wegrotten op de grond liggend en liep doodleuk wekelijks alleen maar in en uit. Blijkbaar alleen willend om te registreren of ik al was overleden aan deze levensbedreigende ontsteking. Daar het onverzekerd rond laten lopen niet het gewenst effect op ons had, zo ook het lege pand niet, besloot men ons per 1 augustus weer onder te brengen bij de zorgverzekeraar. Maar dat werd per direct ook ingeruild voor bewind wat men begin dat jaar al van ons eiste. Deze betaalde de zorgpremie niet ( in opdracht LdH? ) wat uitmondde in een registratie bij het ZIN op 1 januari 2015. De door hen opgelegde bewindvoerder Melse-Wassink uit Ede liet echter wel meer na om ons financieel onder druk te houden. Zo diende hij bijvoorbeeld geen berekening in als een beslaglegging speelde aangaande het vrij te laten bedrag, waar het Leger des Heils hem ook niet voor op de vingers tikten, ook niet inzake zijn wanbetaling aan de zorgverzekeraar. Wij hadden daardoor maanden maar €468,= per maand, ver onder het bestaansminimum. Het Leger des Heils deed niets, de gemeente deed niets, van wie wij ondanks zijn wanprestatie, Melse Wassink geeneens mochten ontslaan. Wat hier is te lezen, Overeenkomst met gemeente naast wederom een nieuw verdienmodel te generen voor het Leger des Heils, een nieuw zorgleveringsovereenkomst wat ons per maand €622,= zou gaan afnemen. De gemeente is zijn afspraak namelijk niet na gekomen betreffende overname huur voor een verwaarloosd opvangpand. Ze ook ons kind nog eens onderbracht bij het Leger des Heils, vorm gegeven door een verachtelijke veiligheidsmanager van de gemeente Arnhem. Zie de Brief van Arndt Stroink. Wie ons kind opofferde voor zijn Burgervader dhr. Kaiser die niet gediend was van mijn Twitter activiteiten destijds. Dus kinderen inzet om bestuursleden te beschermen, de held! De bewindvoerder nam echter een paar maanden later zelf ontslag, omdat de druk op hem van o.a Break the system te veel werd omtrent zijn wanprestaties. Dit toen wel met ondersteuning van de gemeente, wat erg bijzonder is, Melse Wassink diende dus een gemeentelijk doel Hier te lezen: Brief L Ram Eem brief die inhoudelijk getuigd dat men Melse Wassink beschermde, waarom men ook nooit het beloofde onderzoek heeft afgerond, noch gedaan naar deze bewindvoerder, zoals in de overeenkomst afgesproken: Overeenkomst met gemeente.

Nu zitten we sinds 17 juni 2015 in een opvanghuis ( gevangenis ) tegen betaling van het leger des Heils. Wat gerealiseerd is door een leugen, daar het pand waar we eerder vertoefden verkocht zou worden met grote spoed, nu anno juni 2017, moet het pand echter nog verkocht worden. We moesten alleen verhuizen en zonder middelen, wellicht weer hopend dat misschien dat mij als hartpatiënt teveel zou worden, het leger des Heils stak wederom geen poot uit. Bij aankomst bleek het riool verstopt te zijn, de laminaten vloer lag onder de stront, pis en wat je zo verder vind in een riool. De vloer heeft het Leger des Heils gewoon laten liggen, wat in stank nog steeds opbreekt bij warm weer. Over de belevenissen onder een betaalde zorgleveringsovereenkomst met het leger des Heils, kunt u straks meer lezen in deel 2. Leger des Heils, bedankt tot aan nu voor uw geweldige zorg, waarvoor u subsidie ontvangt, naast verrijking aan ons onttrokken door foute bewindvoerders, in opdracht van een foute gemeente! 


donderdag 1 juni 2017

(Schuld ) hulpverlening

In 2007 ben ik samen met mijn gezin in aanraking gekomen met schuldhulpverlening van de gemeente. Destijds het BAC, wat toen nog een 120 dagen regeling hadden, waarbinnen een schuldsanering tot stand had moeten komen,verder geen bijkomende schulden mocht creëren, zeker geen verhoging van schulden mocht realiseren.. Beiden maakten ze niet waar, waarop ik met regelmaat reageerde, ageerde. Wat geen verbetering teweeg bracht, maar wel een eis dat wij maar eens onder bewind moesten, gewoon een bek snoer methode. Want we stonden al onder budgetbeheer, wat er ook een zooitje van maakte. Na 18 maanden waren we het zat en zijn een klachtenprocedure tegen ze begonnen. Dat samen met een zekere Cathy Schaftenaar die zich voordeed als bewindvoerder, met ondersteuning van een foute advocaat, om het geheel voor ons geloofwaardig te maken. Zie o.a dit artikel in mijn blog:

Cathy Schaftenaar in werkelijkheid Ria hetende, nam de benen toen uit de klachtenprocedure een bedrag aangeboden werd voor wel een goed bewind (schuldhulp), wat zij zonder ons medeweten inde, naast een bedrag wat ze nog eens vrolijk verkreeg van de gemeente. Ondanks dat de gemeente wist dat zij niet deugde. Ik had hen hier inhoudelijk over aangeschreven, waar de wethouder F van Rooijen ( PvdA ) mee belast was. Deze wethouder had schijnbaar moeite met het feit dat de gemeente een frauduleuze bewindvoerder financieel ondersteunde, gemeentelijk schuldhulp ongehoord faalde en besloot ons om die redenen kapot te pesten. Men sloot de schuldhulp af, onder het mom wij onwelwillend zouden zijn, grote onzin. Nadien zijn wij er nooit meer in terecht gekomen, hielden wethouders F van Rooijen en H Kok, beiden zorg en welzijn de deur dicht. In de hoop dat de ontstane schulden, ontstaan uit ziekte, daarmee herhaald baanverlies, het vuile werk voor hen zou opknappen. Ze op deze wijze eindverantwoordelijkheid konden ontlopen. Helaas ontloopt het voltallige college (B/W) graag eind verantwoordelijkheid, waardoor beiden heren konden rekenen op de volledige ondersteuning van burgemeesters en alle andere wethouders in beide gemeenten, in pogingen om ons het zwijgen op te leggen.Te weten gemeente Overbetuwe wie afhankelijk is van de gemeente Arnhem in hulpverlening, als regio gemeente. Als klap op de vuurpijl, berichte Cathy Schaftenaar alle schuldeisers zonder ons medeweten dat elke vorm van schuldhulp/sanering was stopgezet, wederom verwijzend naar ons, niet naar haar frauduleus handelen. Resultaat:


Want vreemd genoeg was het de zorgverzekeraar (CZ) die als een havik, op een doodskist, op ons sprong die via een deurwaarder (GGN)  het ons onmogelijk maakte om de huur te betalen. (2010)  Dat om reden dat het BAC voor een lange periode de zorgpremie niet betaald had. Dat wij daar niet verantwoordelijk voor waren, hadden ze een broertje dood aan. Is nu weer anno 2017, zorg? We moesten van de gemeente maar een advocaat nemen en aan hem ook onze klachten overlaten die we hadden vorm gegeven over de gemeente Overbetuwe. We kwamen terecht bij Compri advocaten te Nijmegen. Een kantoor die ons sterk de indruk gaf in dienst te staan van de gemeente, o.a. door zijn stupide opmerking, betaal de huur maar niet meer, want het is toch al een gelopen race. Ik dacht daar echter anders over en besloot weer werk te zoeken, ondanks een hoofdstamstenose ( http://www.ecg-clopedia.nl/page41.html ) Dit gaf ons weer mogelijkheden om wel de huur te betalen, maar niet om de inmiddels ontstane achterstand in te lopen. De woningcorporatie ( Vivare ) speelde echter samen met de gemeente een vuil spel. Deden net of wij nooit meer de huur hadden opgepakt. Bewijzen (bankafschriften) dat dit echter niet waar was, wilde Vivare, de gemeente, de rechter, niet aannemen. Resultaat uit huis gezet en kort daarop, in het zelfde jaar 2011 een open hartoperatie, omdat ik omwille en door toedoen van ook CZ was gaan werken, ik moest wel, dacht ik. Toen nog niet wetende dat advocatuur, gemeente, woningcorporatie, rechters, zorgverzekeraar zo nauw samenwerkte om ons het zwijgen op te leggen om reden twee wethouders en daarmee een voltallig college te beschermen. . Wie schijnbaar hun verstrekte subsidie gelden aan derden totaal niet controleren of men de taak, waarvoor betaald, wel uitvoeren. We hebben geprobeerd om aangifte te doen bij de politie maar dat werd verijdelt door een zekere van Goor, hulpofficier van Justitie die ons melde, jullie lijken wel gek om aangifte te willen doen tegen de gemeente, wethouders en burgemeester!

Nadien hebben wij steeds met hulpverlenende instanties te maken gehad die eerst bewind van ons eiste, alvorens ons hulp te willen bieden. Onze situatie deed er dus niet toe, schijnbaar wel ons geld, waar we overigens ook nooit mee geholpen zijn. We hebben overigens gehoor gegeven aan die eis om wel hulp te krijgen, maar bleef/blijft tot aan heden gewoon uit. We hebben tussen 1 augustus 2014 en 1 januari 2017, zo ook eerder, onder bewind gestaan, moest o.a. van het leger des Heils. Resultaat, leeg getrokken via bewind voor huur opvangpand (veel te duur ) en onderwijl onze schulden op zien lopen naar bijna €60000,= , hulp? Ontslag van bewind werd eerder tegengehouden door de gemeente, werd ook door hen jeugdzorg ingezet om ons mentaal te ontwrichten. Een mogelijk afnemen van je kind, maakt je kapot en dat wist o.a. Arndt Stroink, zie Afspraken gemeente en Leger des Heils.

Nu is CZ weer aan zet, wie ons net zoals in 2010 verantwoordelijk maken voor het niet betalen van de premie door bewind, het BAC, Melse-Wassink en Ton Reijnhout van FPcoach. Waarover ze eerder met het ZIN ( nu CAK )  en het CJIB vreemde contacten onderhielden......wellicht weer om ons kapot te maken zie onderstaande video:

De knipperlichtrelatie van CZ met ZIN en het CJIB, stil als onder bewind!

Het kan zijn dat de gemeente goed zijn weg weet om het systeem naar zijn hand te zetten, ik het hier dan heb over burgemeester en wethouders en wat welwillende ambtenaren. Gebruik makend van het geld bejag, wat o.a. zorgverzekeraars en gesubsidieerde instanties vooral doet bewegen ten dienste (ongewild?) van de gemeente, ten koste van burgers. Waar o.a ZIN en het CJIB een belangrijke vernietigende bijdrage in aanleveren, met o.a. gijzel name achter de hand, van niet criminele burgers, maar slachtoffers van. De rechter dient om het geld bejag als verdienmodel te verdelen, het CJIB daar geeneens een rechtspraak voor nodig heeft. Maar gesubsidieerde instanties zoals Rijnstad en het Leger des Heils opereren zeker in het voordeel van de gemeente. Bewind eisen om in hulp te voorzien, maar niet geven, wel burgers geld afhandig maken kan alleen maar in het voordeel zijn van een gemeente die burgers die ongewenste vragen durven te stellen, kapot willen maken! Het is niet voor niets dat hoofdrolspelers in onze casus, weg zijn wegens gezondheidsproblematiek, weg zijn gepromoveerd of inmiddels met pensioen zijn. Wel genietend van voldoende inkomen een leuke oude dag en mij als 55 jarige met een gezin bizar hebben achtergelaten. CZ voorziet mij nu vermoedelijk van een vroegtijdige dood, niet voor de eerste keer, bewust of onbewust gestuurd door een gemeente die kennis van zaken heeft van een fout systeem en net zo'n foute rechtsstaat.