maandag 7 augustus 2017

Super misleiding

Vorig jaar diende iemand zich bij ons aan, via Twitter, om ons te helpen met de bewindvoering en hun handelen. Bewindvoering afgedwongen door het Leger des Heils en gemeente, maar niet met het doel om oplossingsgericht te handelen. De Persoon in kwestie heeft ons weten over te halen om FPcoach te ontslaan, dus Ton R, omdat er geen hout van deugde, wat klopt!
Aanklikken om te vergroten.

Gemakkelijk om ons over te halen, want we waren er inmiddels ook wel achter dat FPcoach was aangesteld, na al een loser Melse-Wassink om voor ons alles behalve oplossend te handelen. Op enig moment ontstond er een situatie dat we echt van de bewindvoerder af moesten, dit werd door FS bevestigd. 
Aanklikken om te vergroten

We hebben toen een video opgenomen, toen het gesprek plaats vond met FS, wij, de bewindvoerder en het Leger des Heils. Om dit gesprek hier te tonen, vergt teveel van uw tijd, meer dan een uur, wat u dan ook wellicht niet volledig zal bekijken. Ik knip echter niet graag in bewijsvoering. Niet te min werd er op 2 december een rechtszaak gehouden om Fpcoach te ontslaan, ik ging daar naar toe samen met FS. Opvallend was dat er toen vreemde onderonsjes ontstonden tussen Fpcoach en FS, wat mij deed vermoeden dat de heren elkaar kenden, zeer bijzonder! Na de zitting haakte FS af, wat voor mij bevestigde dat de heren elkaar voorliggend al kende. Dit schrijven verstuurde we naar het Bewindsbureau. 

5495397 BM VERZ 16-6923 ( BM 46320 ) / 5495413 BM
VERZ 16-6924 ( Bm. 46321 )
Inbox x

aan bewindsbureau..,
T.a.v. Griffier en Mr M.J.H. Schuurman
Postbus 9008
7200 GJ Zutphen
20 december 2016
Betreft zaak: 5495397 BM VERZ 16-6923 ( BM 46320 ) / 5495413 BM VERZ 16-6924 (
Bm. 46321 )


Onderwerp: Aandragen FS als nieuwe bewindvoerder na ontslag FPCOACh

Geachte Griffier weledele Vrouwe M.J.H. Schuurman

Op 13 december heb ik u mr M.j.H. Schuurman een mail gestuurd over de gang van zaken dat inhoudelijk over de zitting gehouden op 2 december 2016, waarop wij nog geen reactie op hebben gehad. Tijdens deze zitting gaf u aan zoals aangeven in mijn vorig schrijven van 13 december, zo ook dat dhr. S geen officiële bewindvoerder was,dit was mij niet bekend, Wij verkregen eerder van dhr. S een andere indruk. Uw persoonlijk onderhoud met de heer F. S, gaven mij persoonlijk meerdere twijfels of dhr. S mij wel volledig had geïnformeerd over zijn daadwerkelijk functioneren en zijn in functie Kortstondig na de zitting, ontstonden er vreemde afspraken tussen de heren T. R en dhr. F. S, waaruit duidelijk werd dat T. R al zijn bewind betreffende inhoud zou gaan afstaan aan de F. S, wat ik vreemd achte. Want u had dhr. T R, van FPcoach, nog geeneens uit zijn functie ontheven. Later kregen wij zelfs een  mail, van T. R, waarin hij dat schriftelijk aan ons voorstelde, waarin hij om onze toestemming vroeg, waarop wij niet gereageerd hebben, omdat dit ons als een onrechtmatig en onjuist voorstel voorkwam, mede omdat er nog geeneens sprake was van een door u uitgesproken ontheffing van dhr, T R. ( Zie bijlage mail FPcoach ) Tot aan vandaag dan ook nog geen beschikking van u. M.J. H Schuurman, ontvangen. Verder vertelde dhr. T. R, dhr F. S dat er sprake is geweest van een teveel ingehouden bedrag aangaande een beslaglegging ( belasting) op mijn inkomen ontstaan in 2015, onder de voorganger van FPcoach, Melse-Wassink.
Dhr. T R had dit terug ontvangen. De hr F S ging hier niet op in. Ik kreeg van beide heren geen kans hier verder navraag over te doen, want het was mij niet bekend. Dat beide heren aan mij niets te zeggen hadden over dit terugstorten van de belastingdienst achte ik ook bijzonder vreemd.
Voor de zitting van 2 december 2016 heeft de heer F. S mij vaak medegedeeld dat er zijn inziens veel niet klopt betreffende schulden en handelen Melse-Wassink en T. R van FPcoach. Ik heb hem ook stukken laten zien en opgestuurd. Mede aanleiding voor ons om een ontheffing aan te vragen van de T. R aangaande zijn bewindvoerders functie in ons voordeel. Wat overigens niet wil zeggen dat wij geen terechte twijfels hebben over het functioneren van de T. R van FPcoach. Dat is ons inziens aanhoudend terecht, maar de heer F S heeft ons er wel meer toe aangezet om hierin te voorzien.
Na 2 december 2016 veranderde de houding van dhr. F. S in tegenovergestelde richting. Van een niet deugdelijke  schuld en T. R ( FPcoach ) naar een wel deugdelijk verhaal omtrent met name de heer T. R van FPcoach. Met als toppunt 19 december in de avond, hij plots volledig partij koos voor de heer T. R. Wij vermoeden dan ook dat beide heren elkaar kennen, elkaar een deel van de winst gunnen, voortvloeiende uit de ons inziens nog steeds een onjuiste uitvoering van het beschermingsbewind van de heer T. R van FPcoach.

Toen wij hem op de avond van 19 december 2016 aan de tand voelde, besloot hij af te haken en op 20 december 2016 dit te melden aan de heer T. R, voor ons een bevestiging dat het niet deugd tussen beide heren in ons nadeel. Op 18 december 2016 hebben wij besloten dhr. F. S verder na te trekken op internet. Hier kwamen wij tot onze verbazing een eigen bedrijf tegen van de heer F S, waar wij niks van wisten. Te weten Brighton bekend onder; zie blauwe achtergrond.Hij heeft ons hier niets over verteld aan u niet bekend volgens uw eigen verklaring op de zitting van 2 december 2016. Hij is volgens u geen bewindvoerder dus, biedt zich wel aan als zodanig, zie ook http://www.brighton-nederland.com/

Boekhouding/administratie
��nmanszaken
particulieren
Sociale dienstverlening
schuldhulpverlening
budgetbegeleiding
bewindvoering

Wij vermoeden dat wij door beide partijen worden opgelicht, men ook kennis aan elkaar heeft Wie beiden handig gebruik wilde maken van uw oordeel over mij, dat zonder bewijs door u, aan mij, te benoemen, zoals aan u gemeld in de mail van 13 december 2016, zo ook aan de griffier! Kan ook stellen dat u mogelijk wist van het genoemde door u beschuldiging aan mijn adres.
Wij kunnen niet zonder bewind omdat het mogelijk zal leiden tot wederom dakloos worden. Omdat het Leger des Heils bewindvoering misbruikt om lichtzinnig en zonder tussenkomst van cliënten geld te betrekken van cliënten, voor opvang, terwijl ze subsidie verkrijgen voor de opvang van gemeente/overheid. mogelijk WMO Fraude, wat ons waarschijnlijk lijkt!
Door het hier direct bovengenoemde verzoeken wij u ons toch van bewind te voorzien, alleen om dakloos worden voor ons gezin te voorkomen! Maar niet één van beide heren. Mochten wij de indruk verkrijgen dat u zich hier weigerend in
toont, gaan wij over tot aangifte en publicatie.

Hoogachtend
Hendrik Faasen en Marijke Johanna Faasen-Bosker

Inmiddels is de genoemde site verdwenen van internet ( ik heb een kopie ), heeft FS zijn Twitter activiteiten gestaakt op internet, tot zover ik kan waarnemen. De bovenstaande mail heb ik op 20 december 2016 verstuurd, zeker wetend dat er toen nog geen beschikking was opgesteld. Op 28 december kreeg ik pas de beschikking, waarin de rechter verwijst naar FS, als ondersteuner, Huh?
Aanklikken om te vergroten

Het kan aan mij liggen, maar alles lijkt met voorbedachte rade te zijn ontstaan. Want waarom heeft Rechter Schuurman mijn schrijven omtrent FS genegeerd en toch gewoon naar hem verwijst in haar beschikking? Waarom was FS zo overtuigend naar ons toe, dat het niet deugde? Ze wisten gewoon met elkaar dat wij niet zonder vertrouwenspersoon konden met verstand van zaken om de enorme chaos na drie jaar nep bewind en eerder jaren isolement zelfstandig aan te kunnen. Zeker niet omdat herhaald pesten ons fysiek en mentaal, zo ook financieel flink heeft ondermijnd. Op alle vlakken zijn onze reserves op! Is het nu echt een smerig spel wat gespeeld wordt door gemeente, bewindvoerders, hulp instanties en rechters tot aan een persoon als FS toe? Ik denk terecht te mogen zeggen. JA, kan domweg niet anders! Wellicht is ons naiviteit te verwijten, maar binnen een situatie als het onze grijp je alles en iedereen aan om uit deze pesterij weg te komen, stom, nee, uit wanhoop. Dit alles was domweg de opzet om nu schuldeisers definitief het vuile werk te laten opknappen, leuk opgehoogd de schulden, met dank aan de bewindvoerders, wellicht hun taak om 2017 uiteindelijk tot echt een rampjaar voor ons te kunnen maken!