zaterdag 28 januari 2017

Raad attractie Verwarde mensen Arnhem


Op 26 januari 2017, was er een raad activiteit, over verwarde personen en de toename daarvan. In Arnhem praat men over een stijging van 8%. Mijn indruk is dat de term verward, na de gijzeling bij de NOS een nieuwe invulling heeft verkregen, zo ook nadien meer en meer misbruikt om steeds meer mensen mee aan te duiden. Toeval dat de aandacht juist in verkiezingstijd groeit,alsof men zich vrij wilt waren van dat waarin men voorzien heeft, de laatste jaren. Het ligt niet aan ons hoor, maar er komen steeds meer verwarde mensen. ( comes in handy dus! )
Dien bijvoorbeeld een klacht in, krijg excuses, ga alleen met excuses niet akkoord en u wordt wedergeboren als verward mens, dan op basis van een vals opgemaakt dossier. Een dossier wat men ook, zonder toestemming van u, laat rouleren onder instanties, die staan vermeld in onderstaande afbeelding. Ondanks het feit dat men tijdens de raadactiviteit, beweerd dat mensen daar echt toestemming voor moeten geven, gewoon niet waar 

Aanklikken om te vergroten

Krijgen de instanties, hierboven in de afbeelding benoemd, een dergelijk dossier in handen, komt u niet meer van een dergelijk stempel af. Want één van die instanties hebben in dat dossier voorzien, wel of niet in opdracht en al die instanties vallen elkaar niet af. Er werd geopperd door de heer van Propersona, aldaar Zorgmanager FACT dat het nogal eens schuurt tussen de diverse instanties, waardoor er een gebrek ontstaat aan goede samenwerking. Hetgeen wel is waar klopt, want niemand laat zich zomaar wat vertellen door een andere instantie en toch hebben ze elkaar nodig omdat het merendeel afhankelijk is van gemeenschapsgeld. Er zal dan ook geen instantie zijn, die een dossier afbreekt over een persoon, door met grote letters er doorheen te zetten, niet waar, deze persoon is niet verward! Waarom niet, omdat ze elkaar voorzien van verdienmodellen, d.m.v. doorverwijzingen en dat schuurt vooral in het nadeel van mensen die met ze van doen krijgen!

Er zaten die avond ook ervaringsdeskundigen in de zaal, die vanuit die ervaring studeren omdat ze weten wat het is om aan de zijlijn te worden geplaatst, van onze samenleving. Een van hen maakte de opmerking; wij hebben ons aangeboden om onze ervaringsdeskundigheid met u te delen, maar geen van u aanwezigen voorziet daarin. Verward keken de personen op, die namens de instanties aan de tafel zitten, en knikten ja dat moeten wij meer gaan doen, nou vergeet het maar! Want geen van die instanties zitten er op te wachten, dat een derde zich gaat bemoeien met een dossier, wat voor elke instantie op zich een verdienmodel genereert of het nou inhoudelijk waar is of niet! Ze moeten er niet aan denken dat een derde iets als onwaar kan betitelen, want de samenwerking tussen instanties schuurt al genoeg onderling! Een schuring waar alle instantie al moeite mee hebben, want wat denk je wel andere instantie, u weet het beter dan wij? Ze houden dan ook dossiers gewoon in stand, vullen aan, maar aan de kern van de eerste inhoud doen ze niks, waarom het genereert een verdienmodel! Geld is dus een bindende factor die hen verbind, waardoor een vals dossier vals zal blijven, waar men alleen op door borduurt, het zich dus uit zal breiden, ten gunste van cliënt? NEE!
                                                         
Met het bovenstaande wil ik niet beweren dat verwarde mensen niet bestaan, zijn er altijd geweest, echter eerder wel vallend onder betere zorg. De groei van de benoeming van verwarde mensen is mijn inziens puur te wijten aan het politieke beleid wat overheid en gemeente op mensen loslaten. Comes in handy, zorglijker als je in de onderstaande afbeelding leest: ER LIGT EEN LANDELIJKE OPDRACHT OM ( VOOR OKTOBER 2018 ) DE KETEN ROND VERWARDE PERSONEN SLUITEND TE MAKEN EN ALLE PARTIJEN GOED AFGESTEMD OP ELKAAR TE LATEN SAMENWERKEN. DAT IS EEN FLINKE OPGAVE EN ARNHEM IS DAAR ALVAST MEE BEGONNEN ( WANT DAT IS TOCH VERDOMDE HANDIG OM KRITIEK VAN BURGERS TE SMOREN) 

Aanklikken om te vergroten

Dat landelijk uitrollen van die opdracht is een eng gegeven, meer omdat bemoeienis van instanties, afhankelijk van gemeenschapsgeld daar een hoofdrol in krijgen, nauw verbonden aan de gemeente/overheid, die dit geld onder hen verdeeld. Deze opdracht juist nu, nu al veel mensen het onrecht zijn gaan ervaren hen aangedaan en het niet meer pikken, wakker worden! Dus juist nu er een veel grotere kans is op meer mondigheid van burgers, zo ook meer kritiek, wie tegen de rubberen muren op zullen lopen van gemeente en instanties, ook onze rechtsstaat. Wat hen in verwardheid zal brengen, maar niet verward zal maken, maar wel zo weggezet zullen worden! Een drie-eenheid die nu al bezig zijn om het een en ander goed op elkaar af te stemmen, om in oprechte hulp te voorzien? Dat onder het toeziend oog van een politiemacht, wat zelfs Wilders  nog wil uitbreiden en versterken. Als beeldvorming ook vertegenwoordigt op deze avond raadactiviteit verwarde personen, in uniform vol bewapend in persoon van een teamchef politie Arnhem, bureau Beekstraat. 

De gemeente Arnhem, raad en college zijn er als de kippen bij, zijn er "nu al" mee bezig. Wat mij niet verbaast want het is een tool die ze al langer bezigen, mensen wegzetten en hoi, hoi, dat wordt legaal, noem het straks landelijk ondersteund. Een leuk bijkomend gegeven, naast de overheveling waardoor ze nog veel beter lastige burgers kunnen gaan opruimen, isoleren! Met landelijk aan het roer, jawel een ex burgemeester >>> Onno Hoes , een type burger vader of moeder, waar ik niet gecharmeerd van ben. Meestal in functie door vriendjespolitiek!

Wie dit blog al langer volgen, kennen ons verhaal, zo ook ons ervaren met de zittende aan de tafel op de raadactiviteit, waar dit artikel overgaat. Een verhaal wat begonnen is met kritiek op de gemeentelijke schuldhulp, Jeugdzorg en een wethouder via klachtenprocedures, behandelt door onafhankelijke (?) klachtencommissies, tot aan de nationale ombudsman toe. Waaruit alleen excuses uit voort zijn gekomen, geen herstel, geen schadeloosstelling. Met nadien, een dossier vals opgesteld op basis van een valse melding van mijn eigen broer en zus. Wat ons voorzien heeft van hulpinstanties, die aldoor, tot aan heden, nep waarde hechten aan dit dossier, wat zonder onze toestemming onder hen rouleert. Een dossier wat wij inhoudelijk niet gewijzigd krijgen omdat de gemeente de sleutelhouder is, dus de wethouder zorg en welzijn. En die wensen ons niet de mogelijkheid te geven om het valse dossier gewijzigd te krijgen. Want dat stempel ons gegeven komt hen en menig door hen betaalde instanties zeer goed uit! Minder geld, dus door bezuinigingen maakt (hulp) instanties corrupt(er) om toch iets mee te kunnen blijven pikken van een kleiner geworden subsidie pot! Wat ze bereid maakt om kritische mensen, burgers, af te schieten door op geen enkele wijze hulp aan te bieden! 
Jarenlang zijn wij gegijzeld, geïsoleerd door instanties, zoals RIJNSTAD, RIBW, BJZ en de laatste drie jaar door bewindvoerders en het Leger des Heils. Mochten wij van de gemeente Arnhem ons niet onttrekken aan corrupte bewindvoerders, moesten wij onder het Leger des Heils, met hen een zorgleveringsovereenkomst aangaan, zonder enige inhoudelijke motivatie waarom? Niet, werden we op straat gedonderd, kinderen afgepakt! Wat in de hier onderstaande afbeelding is te lezen:

Aanklikken om te vergroten.

Sinds 1 januari 2014 eist de gemeente al van ons dat wij ons onder beschikking stellen van het Leger des Heils, beiden eisen onder bewind, anders geen hulp, welke hulp, hieronder te zien. 

Aanklikken om te vergroten

Als u de moeite heeft genomen om de bovenstaande stukken te lezen, heeft men het over hulp leveren en dit te plannen in ons belang, mits onder bewind, waarvoor geen motivatie. Drie jaar lang is er echter geen enkele vorm van hulp ontstaan, geen indicatie, noch een zorgplan. Werden wij eerst tegengehouden ons te ontdoen van een valse bewindvoerder Melse-Wassink, maar zo gemakkelijk is het onlangs gegaan, wel met €60000,= meer schuld dan voorliggend. Verklaart het leger ons plots wonderbaarlijk, zal wel een Gods wonder zijn, in staat, om PLOTS zelfstandig te kunnen leven onder eigen regie, huh? Volgens zeggen, waren wij altijd al in die staat, huh? WIJ KONDEN ONZE OREN NIET GELOVEN, WAT ZE HOORDEN!!!!!! Is de opzet van de gemeente en instanties mislukt om ons het loodje te laten leggen en dan maar zo, want wie weet! Het is weerzinwekkend dat zelf een Leger des Heils onder het mom GOD hieraan meewerkt!

Dit alles, u voorgehouden in dit artikel en in onze andere artikelen geeft mij te denken in hoeverre de raadactiviteit verwarde personen een oprechte intentie draagt, Voor mij is het een façade in uitvoering al aan ons gezin gebleken de laatste 7 jaar, uit ervaring met de mooi praters zittend aan de tafel op de avond van 26 januari 2017. Instanties, personen die, tegen betaling, mensen samenwerkend zullen gaan wegzetten als verward die te mondig zijn, zich wel durven te verweren tegen overheid, gemeente en jawel de instanties zelf! Dat alles onder de ex burgemeester Onno Hoes die ik heb aangeschreven:  http://achterhuisnederland.blogspot.nl/2017/01/beste-heer-hoes-voorzitter-van-de.html


STOP DIT, NU HET NOG KAN!