zaterdag 28 januari 2017

Raad attractie Verwarde mensen Arnhem


Op 26 januari 2017, was er een raad activiteit, over verwarde personen en de toename daarvan. In Arnhem praat men over een stijging van 8%. Mijn indruk is dat de term verward, na de gijzeling bij de NOS een nieuwe invulling heeft verkregen, zo ook nadien meer en meer misbruikt om steeds meer mensen mee aan te duiden. Toeval dat de aandacht juist in verkiezingstijd groeit,alsof men zich vrij wilt waren van dat waarin men voorzien heeft, de laatste jaren. Het ligt niet aan ons hoor, maar er komen steeds meer verwarde mensen. ( comes in handy dus! )
Dien bijvoorbeeld een klacht in, krijg excuses, ga alleen met excuses niet akkoord en u wordt wedergeboren als verward mens, dan op basis van een vals opgemaakt dossier. Een dossier wat men ook, zonder toestemming van u, laat rouleren onder instanties, die staan vermeld in onderstaande afbeelding. Ondanks het feit dat men tijdens de raadactiviteit, beweerd dat mensen daar echt toestemming voor moeten geven, gewoon niet waar 

Aanklikken om te vergroten

Krijgen de instanties, hierboven in de afbeelding benoemd, een dergelijk dossier in handen, komt u niet meer van een dergelijk stempel af. Want één van die instanties hebben in dat dossier voorzien, wel of niet in opdracht en al die instanties vallen elkaar niet af. Er werd geopperd door de heer van Propersona, aldaar Zorgmanager FACT dat het nogal eens schuurt tussen de diverse instanties, waardoor er een gebrek ontstaat aan goede samenwerking. Hetgeen wel is waar klopt, want niemand laat zich zomaar wat vertellen door een andere instantie en toch hebben ze elkaar nodig omdat het merendeel afhankelijk is van gemeenschapsgeld. Er zal dan ook geen instantie zijn, die een dossier afbreekt over een persoon, door met grote letters er doorheen te zetten, niet waar, deze persoon is niet verward! Waarom niet, omdat ze elkaar voorzien van verdienmodellen, d.m.v. doorverwijzingen en dat schuurt vooral in het nadeel van mensen die met ze van doen krijgen!

Er zaten die avond ook ervaringsdeskundigen in de zaal, die vanuit die ervaring studeren omdat ze weten wat het is om aan de zijlijn te worden geplaatst, van onze samenleving. Een van hen maakte de opmerking; wij hebben ons aangeboden om onze ervaringsdeskundigheid met u te delen, maar geen van u aanwezigen voorziet daarin. Verward keken de personen op, die namens de instanties aan de tafel zitten, en knikten ja dat moeten wij meer gaan doen, nou vergeet het maar! Want geen van die instanties zitten er op te wachten, dat een derde zich gaat bemoeien met een dossier, wat voor elke instantie op zich een verdienmodel genereert of het nou inhoudelijk waar is of niet! Ze moeten er niet aan denken dat een derde iets als onwaar kan betitelen, want de samenwerking tussen instanties schuurt al genoeg onderling! Een schuring waar alle instantie al moeite mee hebben, want wat denk je wel andere instantie, u weet het beter dan wij? Ze houden dan ook dossiers gewoon in stand, vullen aan, maar aan de kern van de eerste inhoud doen ze niks, waarom het genereert een verdienmodel! Geld is dus een bindende factor die hen verbind, waardoor een vals dossier vals zal blijven, waar men alleen op door borduurt, het zich dus uit zal breiden, ten gunste van cliënt? NEE!
                                                         
Met het bovenstaande wil ik niet beweren dat verwarde mensen niet bestaan, zijn er altijd geweest, echter eerder wel vallend onder betere zorg. De groei van de benoeming van verwarde mensen is mijn inziens puur te wijten aan het politieke beleid wat overheid en gemeente op mensen loslaten. Comes in handy, zorglijker als je in de onderstaande afbeelding leest: ER LIGT EEN LANDELIJKE OPDRACHT OM ( VOOR OKTOBER 2018 ) DE KETEN ROND VERWARDE PERSONEN SLUITEND TE MAKEN EN ALLE PARTIJEN GOED AFGESTEMD OP ELKAAR TE LATEN SAMENWERKEN. DAT IS EEN FLINKE OPGAVE EN ARNHEM IS DAAR ALVAST MEE BEGONNEN ( WANT DAT IS TOCH VERDOMDE HANDIG OM KRITIEK VAN BURGERS TE SMOREN) 

Aanklikken om te vergroten

Dat landelijk uitrollen van die opdracht is een eng gegeven, meer omdat bemoeienis van instanties, afhankelijk van gemeenschapsgeld daar een hoofdrol in krijgen, nauw verbonden aan de gemeente/overheid, die dit geld onder hen verdeeld. Deze opdracht juist nu, nu al veel mensen het onrecht zijn gaan ervaren hen aangedaan en het niet meer pikken, wakker worden! Dus juist nu er een veel grotere kans is op meer mondigheid van burgers, zo ook meer kritiek, wie tegen de rubberen muren op zullen lopen van gemeente en instanties, ook onze rechtsstaat. Wat hen in verwardheid zal brengen, maar niet verward zal maken, maar wel zo weggezet zullen worden! Een drie-eenheid die nu al bezig zijn om het een en ander goed op elkaar af te stemmen, om in oprechte hulp te voorzien? Dat onder het toeziend oog van een politiemacht, wat zelfs Wilders  nog wil uitbreiden en versterken. Als beeldvorming ook vertegenwoordigt op deze avond raadactiviteit verwarde personen, in uniform vol bewapend in persoon van een teamchef politie Arnhem, bureau Beekstraat. 

De gemeente Arnhem, raad en college zijn er als de kippen bij, zijn er "nu al" mee bezig. Wat mij niet verbaast want het is een tool die ze al langer bezigen, mensen wegzetten en hoi, hoi, dat wordt legaal, noem het straks landelijk ondersteund. Een leuk bijkomend gegeven, naast de overheveling waardoor ze nog veel beter lastige burgers kunnen gaan opruimen, isoleren! Met landelijk aan het roer, jawel een ex burgemeester >>> Onno Hoes , een type burger vader of moeder, waar ik niet gecharmeerd van ben. Meestal in functie door vriendjespolitiek!

Wie dit blog al langer volgen, kennen ons verhaal, zo ook ons ervaren met de zittende aan de tafel op de raadactiviteit, waar dit artikel overgaat. Een verhaal wat begonnen is met kritiek op de gemeentelijke schuldhulp, Jeugdzorg en een wethouder via klachtenprocedures, behandelt door onafhankelijke (?) klachtencommissies, tot aan de nationale ombudsman toe. Waaruit alleen excuses uit voort zijn gekomen, geen herstel, geen schadeloosstelling. Met nadien, een dossier vals opgesteld op basis van een valse melding van mijn eigen broer en zus. Wat ons voorzien heeft van hulpinstanties, die aldoor, tot aan heden, nep waarde hechten aan dit dossier, wat zonder onze toestemming onder hen rouleert. Een dossier wat wij inhoudelijk niet gewijzigd krijgen omdat de gemeente de sleutelhouder is, dus de wethouder zorg en welzijn. En die wensen ons niet de mogelijkheid te geven om het valse dossier gewijzigd te krijgen. Want dat stempel ons gegeven komt hen en menig door hen betaalde instanties zeer goed uit! Minder geld, dus door bezuinigingen maakt (hulp) instanties corrupt(er) om toch iets mee te kunnen blijven pikken van een kleiner geworden subsidie pot! Wat ze bereid maakt om kritische mensen, burgers, af te schieten door op geen enkele wijze hulp aan te bieden! 
Jarenlang zijn wij gegijzeld, geïsoleerd door instanties, zoals RIJNSTAD, RIBW, BJZ en de laatste drie jaar door bewindvoerders en het Leger des Heils. Mochten wij van de gemeente Arnhem ons niet onttrekken aan corrupte bewindvoerders, moesten wij onder het Leger des Heils, met hen een zorgleveringsovereenkomst aangaan, zonder enige inhoudelijke motivatie waarom? Niet, werden we op straat gedonderd, kinderen afgepakt! Wat in de hier onderstaande afbeelding is te lezen:

Aanklikken om te vergroten.

Sinds 1 januari 2014 eist de gemeente al van ons dat wij ons onder beschikking stellen van het Leger des Heils, beiden eisen onder bewind, anders geen hulp, welke hulp, hieronder te zien. 

Aanklikken om te vergroten

Als u de moeite heeft genomen om de bovenstaande stukken te lezen, heeft men het over hulp leveren en dit te plannen in ons belang, mits onder bewind, waarvoor geen motivatie. Drie jaar lang is er echter geen enkele vorm van hulp ontstaan, geen indicatie, noch een zorgplan. Werden wij eerst tegengehouden ons te ontdoen van een valse bewindvoerder Melse-Wassink, maar zo gemakkelijk is het onlangs gegaan, wel met €60000,= meer schuld dan voorliggend. Verklaart het leger ons plots wonderbaarlijk, zal wel een Gods wonder zijn, in staat, om PLOTS zelfstandig te kunnen leven onder eigen regie, huh? Volgens zeggen, waren wij altijd al in die staat, huh? WIJ KONDEN ONZE OREN NIET GELOVEN, WAT ZE HOORDEN!!!!!! Is de opzet van de gemeente en instanties mislukt om ons het loodje te laten leggen en dan maar zo, want wie weet! Het is weerzinwekkend dat zelf een Leger des Heils onder het mom GOD hieraan meewerkt!

Dit alles, u voorgehouden in dit artikel en in onze andere artikelen geeft mij te denken in hoeverre de raadactiviteit verwarde personen een oprechte intentie draagt, Voor mij is het een façade in uitvoering al aan ons gezin gebleken de laatste 7 jaar, uit ervaring met de mooi praters zittend aan de tafel op de avond van 26 januari 2017. Instanties, personen die, tegen betaling, mensen samenwerkend zullen gaan wegzetten als verward die te mondig zijn, zich wel durven te verweren tegen overheid, gemeente en jawel de instanties zelf! Dat alles onder de ex burgemeester Onno Hoes die ik heb aangeschreven:  http://achterhuisnederland.blogspot.nl/2017/01/beste-heer-hoes-voorzitter-van-de.html


STOP DIT, NU HET NOG KAN!
      woensdag 25 januari 2017

Gesprek met het Leger des Heils

Gisteren zijn wij in gesprek geweest met het Leger des Heils, naar aanleiding van diverse schrijven aan Cornel Vader, directeur van dit leger, dat landelijk. Mail 1 aan Vader en Mail 2 aan Vader en het gehele ervaren met het leger . Dit gesprek werd gevoerd met de ambulant hulpverlener en zijn manager, want praten met Cornel Vader gaat echt niet gebeuren, veel te druk, wat zal.

 Cornel Vader over toename van verwarde mensen, KASSA?

Het gesprek gevoerd met het Leger des Heils, ging inhoudelijk niet over onze briefen, mails, gericht aan Cornel Vader. Daar werd alleen over gezegd, wat hebben jullie veel meegemaakt, wat is jullie leven onbehoorlijk geregisseerd, door derden. Waaronder ook het Leger des Heils, maar dat werd ontweken. Het ging voornamelijk over; jullie moeten weer zelfstandig worden, zonder tal van bemoeienissen, waar jullie niks mee opschieten. Echt jullie kunnen het heel goed zelf. 

Ondertussen heeft het niets zeggende Leger des Heils al wel geld aan ons verdient, onder een verplicht, door ons te ondertekenen, zorgleveringsovereenkomst. Geen indicatie, geen zorg, uit voorgekomen en die overeenkomst loopt al vanaf 1 januari 2014. van waaruit overigens ook geen begeleiding, gewoon helemaal niets. Ja verplichting onder bewind, om aan ons geld te onttrekken, huur opvang en in tijden dat ons verweer weer opleefde, bewind en het UWV te gebruiken om ons middelen te ontnemen; geen leefgeld, of  erg weinig en men zelfs de uitkering nagenoeg helemaal liet verdwijnen als er bijvoorbeeld geld nodig was, voor griffiekosten. Het leger des Heils heeft niets meer voor ons gedaan dat te voorzien in een....


Men heeft ons gevangen gezet, eerst in een leeg pand van de gemeente, ons daar te houden en dat later voortgezet in een opvanghuis, onder leugens ontstaan, tegen betaling, huur opvang a nu €622,= per maand. Waar ook geen indicatie voor opgesteld en geen zorgplan, het enige plan was/is dan ook, isoleer ze, dat aanhoudend, dat in het belang van de gemeente Arnhem om wethouders te beschermen tegen een niet werkend zorg en welzijn beleid, niet werkend voor niet verwarde mensen (gezinnen) met een heldere kijk op. Gezinnen nog steeds dumpend op de camping! Hetgeen wij overleefde, wat niet voor een ieder opgaat! Voor deze vorm van gevangen zetten, betaald de gemeente subsidie aan het Leger des Heils, zo ook aan Rijnstad en het RIBW, met de opdracht niet bijstaan, niet ondersteunen en zorg dat de schulden hoger en hoger worden, via opgelegd bewind en of een niet kloppende gemeentelijke schuldhulp. Schuld, een meer dan welkom wapen tegen ons, als de gemeente het niet tegen ons zou redden op de wijzen zoals omschreven in andere artikelen van dit blog. 

Het enige wat er uit gekomen is als reactie op ons schrijven naar Cornel Vader is dat men ons zo snel mogelijk zelfstandige wil laten wonen, onder eigen regie. Dus dat met de gevolgen van bewind door het leger en gemeente geëist,wat is €60000,= aan gecreëerde schuld, waar wij zelf niet in voorzien hebben.  Konden we ook niet, totaal geen invloed op, onder bewind, noch in de tijd van onze zogenaamde vertrokken zijn, naar het buitenland voor drie jaar lang, voorliggend aan bewind. Op een smerige wijze gearrangeerd door de gemeente Arnhem. Met extra hulp van de belastingdienst en het UWV!

Dus het Leger des Heils neemt geen verantwoordelijkheid voor de fouten gemaakt, door hen opgelegde bewindvoerders en het niet aanbieden van hulp en zorg! Want daar kunnen ze niks aan doen, waarmee ze zeggen bij echte verwarde mensen dus wel, verslaafden waar het wel werkt. Wie niets in de gaten hebben, dat geld in de pocket verdwijnt van het leger des Heils, naast al ontvangen subsidie gelden! Verder gaan ze niks doen, dan het genoemde en in de tussentijd ons geld opsouperen voor opvang, wat geen opvang is, maar een gevangenis! Als, hoe moeten we straks verhuizen, er is door de bewindvoerders geen enkele reserve opgebouwd, krijgen we de huur terug van het Leger des Heils om daarin te voorzien, dik €7300,=????????????????????????????????????????????????????????

Ik heb sterk de indruk dat dhr. Vader de overheid in de kaart speelt, met verwarde mensen, waar gewone mensen, met pech, maar die helder doorhebben wat er speelt, ook weg te kunnen zetten als verward. Maar dan in een  gevangenis, binnen welke muren men mondige burgers isoleert, laat creperen en middelen ontneemt om te voorkomen dat zij ordelijk in verweer kunnen gaan. 

Maar goed, naar mijn idee heeft het Leger des Heils nagenoeg de zelfde functie als/voor de corrupte gemeente, rechters, bewindvoerders,met als doel ons de mond te snoeren. De enorme gemakzucht van rechter mr M.J.H. Schuurman waarmee zij de laatste bewindvoerder ontslaat, zonder enig inzicht in zijn werkzaamheden te hebben, is ronduit belachelijk. Dat naast het Leger des Heils wie ook geen enkele verantwoordelijkheid neemt voor bewind, door hen geëist en niets wil horen over de gevolgen. Het leger ons wel plots zelfstandig wil maken, eigen regie wil geven over eigen leven, maar dat wel met een enorme schuld erbij! Zelfstandigheid, eigen regie teruggeven? Naar mijn idee niet, gewoon weer een nieuwe poging ons de dood in te jagen, feitelijk is er ook onder hen niks verandert, onze situatie is gewoon nog hetzelfde als in 2010, alleen met veel hogere schulden en een slechter geworden gezondheid, waarop zelf geen enkele invloed, zorg/hulp?  Het leger des Heils heeft drie jaar lang niets gedaan, alleen cipier gespeeld over ons, in een isoleercel, ook nog eens door onszelf betaald, hulp. zorgplan, onder welke indicatie, moord? 

SCHIET ZE DOOD,IN HUN POOT, DOE ER DAN WAT WATER BIJ EN LEG ZE IN EEN KISSIE
( In opdracht van de gemeente Arnhem, B&W Arnhem ) maandag 16 januari 2017

Gemeente Arnhem blijft gezin Faasen frustreren in alles, stiekem

Men blijft aan de gang, met frustreren om te voorkomen dat wij een normaal leven terug zullen krijgen. Wellicht omdat ze bang zijn, als een normaal leven zal ontstaan voor mijn gezin, ons ageren, ons verweer in kracht toe zal nemen. Ze krijgen me al niet dood, na jarenlang frustreren van hulp, schuld en isolement genereren van mij, mijn gezin!

Isolement waarin ze voorzien hebben door ons te dumpen op camping Droompark. Ze toen Rijnstad en het RIBW aanstelde om toezicht op ons te houden, opdat wij geen enkele hulp zouden verkrijgen. Wellicht tegen betaling d.m.v. subsidie waardoor de hoge heren van genoemde instanties er blijvend een leuk inkomen door kunnen behouden.

Het isolement zette ze door na de camping, door ons nadien te dumpen bij een oude vrouw van toen 82, voor idem 1 1/2 jaar, zonder toezicht,  zonder hulp. De gedachte toen leefde opgeruimd staat netjes. Ondanks meerdere verzoeken van ons aan gemeente, wethouder Henk Kok, aan Rijnstad, niks. We mochten ons zelfs niet inschrijven als inwoner bij deze ouder vrouw, op de camping overigens ook niet. Van wethouder Kok moesten we het zelf maar uitzoeken, wethouder zorg en welzijn? De nieuwe Anja Haga, treed trouwen in zijn voetstappen, onveranderd, is zelfs van de ChristenUnie, wat begrijp ik niet van dat soort christen zijn?


In de tijden hierboven benoemd werden we ook nog eens extra gefrustreerd door Jeugdzorg, wie ook niet hielpen, ons bijstonden. Deze club werd alleen maar gesubsidieerd om ons te voorzien van meer angst, om te opperen, te vaak, dat wij onze kinderen kwijt zouden raken als.... De derde Gestapo instantie op rij om ons de mond te snoeren. Dat overigens naast leerplicht, ook zo'n geweldige frustrerende gemeentelijk mogendheid, die echt totaal geen oplossing genereerde, was gewoon de bedoeling. 


Maar, met het aanhouden van isolement bleven ze  doorgaan. Op een gegeven moment, boden ze de oude vrouw van inmiddels 84 een aanleunwoning aan. Niet vriendelijk, maar onder, nu of nooit, ander vergeet het maar. Doel ze wilden ons op straat hebben, want niets werkte van het bovenstaande om ons de mond te snoeren. Hetgeen lukte, oude vrouw het huurhuis uit, was van de gemeente en ons dreigde ze op 15 december 2013 op straat te zetten, ik net een hartstilstand had gehad. Gelukkig voorkwam aandacht  van o.a. de Vara dat: Echter, ondanks het feit dat volledig isolement mislukte, straat op, waren ze nog niet klaar met mij en mijn gezin. Ze hadden mij eerder, na mijn hartstilstand uit de zorgverzekering gewerkt waar deze zorgverzekeraar graag aan meewerkte. 

Wij waren door voorliggend isolement toch niet in staat geweest om de premie te betalen.

Bracht hoge kosten met zich mee! Dus mooi voor CZ om de leugen over te nemen
van de gemeente Arnhem, wij naar het buitenland waren vertrokken!

Toen kregen we een net huis, ingericht door, als berooid gemaakt gezin! Nee helaas we moesten een zorgleveringsovereenkomst aangaan met het leger des Heils, niet dan alsnog de straat op, dat op 31 januari 2014. De zorg van het Leger des Heils bestond uit, zorgen dat we nog een half jaar geen zorgverzekering zouden verkrijgen, want wie weet? Werkte niet, dus onder bewind, eisten ze al van ons in januari 2014, een bewind die vervolgens de zorgpremie niet betaalde, wat ons 1 januari 2015 onder toezicht bracht van Zorg Instituut Nederland. Tot 16 juni 2015 zaten wij in een leeg pand, waar wij op de grond sliepen. Hulp??????????????????????????????????????????????????????????????? 

 

In 2015 werkte de gemeente ons het lege pand uit via een kort geding, onder het mom dat men het pand waarin wij vertoefden wilden verkopen. Een leugen want het pand staat nu in 2017 nog steeds niet te koop! De gemeente frustreerde ons verweer via het UWV, een loonbeslag opleggend, waardoor ik de griffiekosten niet kon voldoen, om in hoger beroep te gaan.  Melse Wassink ondernam niets om het loonbeslag te verlagen, Wellicht in opdracht van de gemeente, vrij te laten bedrag moest eigenlijk zijn €1744,=  maar was gesteld op €468,10 na aftrek premie ZIN. Het UWV gaf trouwens steeds gehoor aan het hoogste loonbeslag niet aan het laagste, wat juist was onderbouwd. Opdracht van de gemeente? 


Gemeente Arnhem haalde  in de uitzettingsprocedure aan dat er een ander pand was, van het leger des Heils, wat klopt. Maar is dan de gevraagde huur van €610 op te brengen van slechts €468,10???? NEE! Maar schijt, was een mooi gegeven om ons alsnog drie maanden later op straat te zien verdwijnen. De rechter die de zitting voorzat, negeerde dat allemaal, ten behoeve van de gemeente! Het was aan derden dat de gemeente in het een en ander voorzag, een dag voor de huisuitzetting. Hun voorwaarden waren echter belachelijk, zo ook schadelijk voor ons en onze kinderen.  

Bovenstaand aanklikken om te vergroten!

Zoals u in de bovenstaande afbeelding kan lezen, moesten wij van de gemeente de bewindvoerder aanhouden, die wij heel graag wilden ontslaan door zijn misdaden, mocht niet waarom? Ook moesten wij ons jongste kind onder voogdij plaatsten, waarom? Het beloofde onderzoek naar Melse Wassink is nooit gedaan, waarom? Ook moesten wij terstond een nieuwe zorgleveringsovereenkomst aangaan met het leger des Heils, terwijl betreffende de eerste op dat moment nog geen zorgplan voor was geschreven op basis van een indicatie, die nooit is verschenen, waarom? Is hier sprake van verdienmodellen, een beloning om de gemeente bij te staan en ons voor zeker niet? Wat o.a gerealiseerd is via een corrupte rechtbank, wil ik niet zeggen crimineel, in het belang van de gemeente, zo  ook indirect in het belang van leuke verdienmodellen voor meewerkende bewindvoerders en hulpverlening niet in ons belang, maar in het belang van de gemeente Arnhem!


Inmiddels hebben wij nu ruim 1 1/2 jaar na ontslag Melse-Wassink ook zijn opvolger weten te ontslaan. Toegestaan door de gemeente omdat hij ook het doel van de gemeente niet heeft kunnen behalen. Dit ontslag is ook geen felicitatie waard. Gewoon in voorzien omdat schuldeisers ontstaan onder bewind nu het vuile werk mogen opknappen. Want de bewindvoerders, Melse-Wassink en FPcoach hebben niet geholpen om de schulden op te lossen maar juist verhoogd en natuurlijk het leger des Heils geholpen om hen in een extra verdienmodel te voorzien, naast subsidie voor nietszeggende hulp, Goed een dak, waaronder alle ellende is blijven bestaan, waar we zelf flink voor moeten betalen, nu €622,10 per maand. zeg maar gerust geen hulp dus! Waar wij onder bewind geen enkele invloed op hebben kunnen uitoefenen waar de gemeente Arnhem nu weer heel blij mee is. Hopen nu na falen isolement, foute bewindvoerders, subsidie geile hulpinstanties het frustreren van schuldhulp, dat al acht jaar schuldeisers eindelijk hun vuile werk gaan opknappen, bijna allemaal schulden aan de overheid, goh en zorgverzekeraar CZ, goh! 

2017

Ik ben in hoger beroep gegaan tegen de beschikking betreffende het ontslag van de laatste bewindvoerder. Niet omdat hij ontslagen is maar omdat er niks klopt van de inhoudelijke motivatie van mr. M.J. H. Schuurman, Eigenlijk bestraft ze ons en niet de bewindvoerder. dat gezien vanuit het genoemde hierboven. Gewoon in het voordeel van de gemeente, waar de rechtsstaat Constant alle medewerking aan verleent ten koste van ons! Nico van den Ham  heeft dan ook gelijk, zo ook Roelof willy B, zo ook Eric Betgem,, zo ook .BJZ Drama .en Harm Bos en teveel anderen! 

Of ik gehoor vind bij de rechtbank, betwijfel ik. Ik heb het via mail moeten doen omdat beide bewindvoerder mijn inkomen hebben gefrustreerd, tezamen met het UWV, tezamen met schuldeisers. Hulpverlening bedragen hebben toe laten komen, terwijl geen hulp geboden aan ons, waar ze al subsidie voor kregen/krijgen! De bewindvoerders hebben geen enkele reserve opgebouwd over die jaren, ten behoeve van ons.. Beiden aan ons opgelegd door de gemeente en het Leger des Heils. Zijn die nu thuis, NEE! Zal wel niet mogen van de gemeente Arnhem, B&W! Wie wel degelijk voorzien in diverse pogingen van doodslag! Wat geen laster is, noch smaad, maar een bittere waarheid. 7 mensen die de politie en de rechtsstaat op de hand hebben tegen burgers! Mensen die de raad van Arnhem met gemak overtroeven als makke lammetjes! Er  over zwijgen gaan heeft geen zin, dit college zet de ingeslagen weg door, hoe dan ook. Ze reageren nergens op, op geen enkel schrijven of mail van mij, wat een schuldbekentenis is! SSSST, niets van zeggen hoor! Dit leg je niet neer bij gezinnen, zeker niet bij een hartpatiënt en diabeet, zeer stress gevoelig daardoor, noemt men laag bij de grond!GAAT DIT ARTIKEL JE NIET DE KOP KOSTEN? Lieve, mensen dit soort van verweer, ageren, de waarheid tegen het licht houden kost mij, mijn vrouw en mijn kinderen al acht  jaren de kop, ons leven! Mede omdat tal van Nederlanders het accepteren en/of wegkijken. Zelfs geldend voor mijn bloedeigen broers en zus, die MissstandenNL blokten toen ik MisstandenNL vroeg, hen een ander artikel van mijn blog voor te houden, via Twitter! En als dergelijke directe familie een  eigen broer met gezin niet wil ondersteunen, niet voor wil opkomen is het einde toch al zoek? Uw stem 15 maart zal dat niet veranderen, als wel, veel te laat! Zoals Nederlanders alles toestaan en laten gebeuren. Er is geen landelijk verzet en eigen volk eerst.................een leugen!zondag 15 januari 2017

Beste heer Hoes, voorzitter van de verwarde mensen


Nieuwe voorzitter

Geachte heer Hoes,

U kent mij niet, dus stel ik me even aan u voor. Mijn naam is Henk Faasen, getrouwd met Marjo, al 33 jaar en we hebben twee dochters. 32 jaar gelukkig geweest, tot een aantal verwarde mensen mij mijn baan ontnamen, omdat men roken slecht vond en een dagje vertoeven aan een drukke weg als gezonder hebben ervaren om daar te voorzien als levend menselijk filter, om fijn-stof te absorberen! Langs die wegen en omgeving geen waarschuwing te vinden en geen industrie daarvoor ontmanteld!


Daarna zijn wij een werkzaam leven gaan ervaren, als een soort knipperlicht, wederom ontstaan en opgelegd door verwarde personen, wat is gaan bestaan uit, flexcontract, WW, flexcontract, WW etc.. Met mede daardoor uiteindelijk een langdurige uitkering genaamd WIA, tot gevolg. Want door die verwarde personen gingen onze intkomsten achteruit, achteruit en achteruit. Dus schulden ontstonden en van het geheel wordt je dan ziek(er). Vervolgens kom je daardoor in aanraking met andere verwarde mensen, vorm gekregen in en door gemeente facilitering Eisen bewind van je, naast een niet werkende gemeentelijke schuldhulp, die allen schuldverhogend werken. Waar vervolgens wederom nieuwe verwarde mensen uit ontstaan die menen dat de laagste beslagvrije voet aanhouden en niet de hoogste, de wel legitieme beslagvrije voet., de bedoeling is, deze aan te moeten houden.Waardoor wij op enig moment 9 maanden slechts een inkomen hadden van slechts €468,10 per maand. Dodelijk ja, Hartstilstand en hartoperatie ervaren, gelukkig niet uitgevoerd door mensen die zwaar verward zijn, zoals eerder genoemden en daarop aanvullend nog meer verwarde mensen, die in "geen" hulp voorzagen maar daarvoor wel betaald werden/worden door gemeente, via subsidie. Dat voor zeer verwarde hulp zorg droeg, uitgevoerd door verwarde hulpverleners Dat, door instanties opgelegd kregen, omdat die graag subsidie ontvangen om top management aan top salarissen te helpen. Laten we dat benoemen als verward graaien over de rug van mensen, die al genoeg ellende hadden en daardoor nog meer ellende zijn gaan ervaren door die andere eerder zeer verwarde mensen! Die hen in de ellende van een verward leven voorzien, waardoor ze tegen de muren van een isolatie cel aanlopen, gecreëerd door zwaar verwarde ambtenaren en sub ambtenaren, met hun zeer verwarrende hokjes cultuur! Dat alles veroorzaakt door overheid, gemeente wie een dwangbuis niet zouden misstaan!Vermoedelijk gaat u die categorie mensen straks helpen, die compleet verward zijn gemaakt door hen, die idioterie uithalen in opdracht van het beleid, bedacht door volslagen verwarde personen in Den Haag. Wie een weinig zullen opmerken van het genoemde beleid, want met een inkomen van €107000 per jaar, kan je lange tijd verward zijn alvorens het opvalt! Grootverdieners, die u wellicht niet zult consulteren i.v.m. de door hen getoonde en aangetoonde verwardheid, waardoor ze miljoenen Nederlanders een verwarrend leven hebben opgedrongen! Het lijkt er dan ook op dat u in het leven bent geroepen om het verdienmodel te dienen, hieronder afgebeeld, maar waar nog maar 60%  in werkzaam zijn door talloze verwarde bezuinigingen! Ook om de echte verwarden van onze nieuwe samenleving, gerealiseerd door een verward kabinet Rutte II, buiten schot te houden! U bent tenslotte een VVD'er toch, hetgeen het goed mogelijk maakt dat u uw werk vooringenomen  uit zal gaan voeren. 


Uw taak zal uiteindelijk inhoudelijk vooral gericht zijn op mensen die het stempel verward krijgen omdat ze zich durven te verzetten tegen mensen die zoals, eerder, u ook een gelijkwaardige functie hebben, waaruit u zich terug getrokken heeft. Mijn persoonlijke ervaring is namelijk dat een burgervader met gemak en corrupte veiligheidsmanager een senior policy advisor inzet om een burger met terechte kritiek, de mond te snoeren. Zo ook wethouders zorg&welzijn die burgers met gedurfde kritiek, bazelend en verward benoemen als onwelwillend en als zorgmijder's. Waar heel B&W en helaas ook raad, van een gemeente mee gediend zijn, die een dergelijk belang, verward benoemen als volksvertegenwoordigers, maar zeker niet zijn. Zeker wel mensen die u eens grondig zou moeten onderzoeken en hoe u die verwardheid kan gaan behandelen! Opdat het zich niet gaat herhalen na de verkiezingen van maart dit jaar in het jaar des heren 2017.

Vooralsnog lijkt mij uw functie, zo ook waar u voor staat, een extra middel, naast de al bestaande middelen, vanuit een verwarde belastingdienst, UWV, bijstand, gemeentelijk instanties om mensen die u en de uwen durven te bekritiseren op te sluiten, als de voorliggende falen in een soortgelijk doel. 

Ik wens u veel wijsheid, oprechtheid en eerlijkheid toe, in uw nieuwe functie, in de hoop dat straks u spiegel niet zal barsten als u er voor staat!

Hoogachtend

Henk Faasen


donderdag 12 januari 2017

Onrendabele Nederlanders laten afmaken tegen subsidie
Daar ik samen met mijn gezin pas goed in de problemen kwam wat samenviel  met de bankencrisis en daarna het verval dat werd ingezet van hulp/zorg/ondersteuning/zorgplicht gemeente/recht ( DE VIJF ) kom ik tot de conclusie dat er een trend is ontstaan dat instanties, werknemers vallend onder de noemer van de zojuist benoemde vijf betaald worden om onrendabel geworden medemensen, niet of nauwelijks meer bij te staan. Dat tegen betaling, vanuit o.a. gemeenschapsgeld waaruit bijzondere bijstand wordt verleend, subsidie, en inkomen. Inkomen van nietszeggend geworden ambulant hulpverleners, wijkteams, rechters, bewindvoerders en vooral ambtenaren.

Onder wie ik ook belasting en  UWV medewerkers  reken. Dat ombrengen, van de onrendabel mede Nederlander door hen, tergend langzaam,wordt ingezet. want het mag niet opvallen. Deze werkzaamheden moeten vooral wel en dat blijvend verwezen kunnen worden naar wet en regelgeving en mede weggezet kunnen worden onder bezuinigingen. Wat voorziet in excuses; wij kunnen ook niets, wij kunnen het ook niet helpen, want....maar ondertussen wordt dat wel uitgesproken door mensen die donders goed weten dat ze betaald worden om daar in te voorzien. Strikter en harder als u als onrendabele de mond erover durft open te trekken. Je maakt mij niet wijs dat ze het echt niet door hebben. Hierin wel meegenomen dat het hier om mensen gaat, net slim genoeg om in die opdracht te voorzien en net dom genoeg zijn om het te accepteren. Het zijn mensen die zich een donkere sluier voor de ogen trekken waardoor men zegt en denkt het komt door de aanpassingen van PGB. ZORG, WET en REGELGEVING, BEZUINIGINGEN.

Nee niet, het komt door het NET DOM GENOEG ZIJN, en het vandaar uit accepteren, slaafs het werk te blijven doen wat medemensen steeds minder goed doet, maar juist meer schade toebrengt. Er is wel degelijk een keuze te maken.


Is het die mensen te verwijten, want werk, hoe slecht ook voor medemensen, betekent voor hen wel eten, vaste lasten die ze "moeten" betalen, kunnen betalen en zo ook nog in de nodige luxe kunnen voorzien. Mijn inziens, ja enorm verwijtbaar om op een dergelijke wijze, mensen schade toe te brengen uit eigen belang. Nog vele malen erger dan als een dombo die voor het eigen belang eens in de vier jaar een vinkje  zet of een vakje inkleuren op peuter niveau! Dat is slechts één handeling een moment, terwijl menig handeling vanuit dat soort werk, wat hier centraal staat, veel medemensen een langdurig, pijnlijk zorgelijk en zeer bezwaarlijk sterfbed bezorgen en dat onnodig! Niet door bezuinigingen, MAAR DOOR ACCEPTATIE, omdat menigeen juist door het accepteren niet daar belanden in de groep die hen van werk voorziet, Onrendabele mensen zijn voor hen niet anders dan een product die bij een werknemer, werkend aan de lopende band aan hem of haar voorbij trekt. EN DAT WETEN ZE, NET DOM GENOEG OM HET TE ACCEPTEREN!De laatste zin van de alinea boven het plaatje is dan ook de reden om "anoniem" vier jaarlijks te gaan stemmen. Van wie ze het beleid eventueel voor de vorm niet van accepteren, voornamelijk via social media, zoals via Twitter en Facebook. De meeste werkende stemmers in De VIJF, zijn net zo geworden als de corrupt geworden overheid en de tot een crimineel geworden rechtsstaat. Werknemers die 8 uur per dag bezig zijn met u niet en u wel, WAT ZE kracht bijzetten door hun werkzaamheden voor DE VIJF. Net dom genoeg om te accepteren, net slim genoeg om dat uit te voeren. Vergeet daarin niet, dat DE VIJF nog steeds de grootste werkgever is.

Eigenlijk zijn het niet de Goden van deze tijd die ons land verkloten, maar het net dom genoeg zijnde volk van ons land, die het gewoon accepteren en braaf hun medemens naar de kloten helpen, als top slaaf, daarvoor net slim genoeg, net dom genoeg om te accepteren. Men aanbidt en vormt in het bovenstaande een soort religie met een wirdo als God!Veel Nederlanders zijn dan ook schadelijker voor meer mede Nederlanders dan de gekken die ander inhoudelijk werk voor ze verzinnen, wat veel Nederlanders gewoon braaf uitvoeren. Gewoon omdat ze niet willen worden tot het product wat voorbij trekt aan een NSB'er, die het als zijn werk ziet! Veel ambtenaren, sub-ambtenaren moeten zich dan ook de ogen uit hun kop schamen om zo schaamteloos met mensen, Nederlanders om te gaan. Ga bij een veewagen staan zou ik zeggen. 


MET HUN 
VELEN HELPEN MIJ EN VELE ANDEREN, TOTALE GEZINNEN, NAAR DE KLOTEN MET HET  DOMME ACCEPTEREN, ZE ZIJN DE OVERHEID IN UITVOERING!donderdag 5 januari 2017

Rol van het leger des Heils in onheil casus fam. FaasenIk ontving vragen over, hoe het Leger des Heils, een rol is gaan spelen in onze casus en op wat voor een manier. .Na jaren isolement op camping en bij schoonmoeder (84) ontstond er eind 2013 een situatie dat de gemeente mijn schoonmoeder een aanleunwoning aanbood bij een bejaardenhuis. Onder het mom, nu en anders helemaal niet. Dit was vrij direct na mijn hartstilstand. Mijn schoonmoeder accepteerde het aanbod onder de genoemde dwang.Vrijwel direct daarna dreigde de gemeente ons op straat te gooien per 15 december 2013. Het pand, de woning was van de gemeente, Deze gebeurtenis kwam terecht bij De lange mars. De redactie van dlm schakelde de VARA in waaruit het volgende interview ontstond, inmiddels achtergebleven, als gezin, in een leeg pand! Het interview is hieronder te beluisteren: 


Naar zeggen, hoorde Kees van Harten, destijds regio manager van het Leger des Heils, de bovenstaande uitzending. Geen idee of dat waar is. De gemeente staakte na de uitzending, het besluit om ons op straat te donderen en kwam aan met een bruikleenovereenkomst voor een maand, geldend tot 31 januari 2014. Gelijkertijd eiste zij van ons dat wij een zorgleveringsovereenkomst moesten aangaan met het Leger des Heils. Dit tekende wij op 1 januari 2014, want we hadden wel twee kinderen,onder toezicht van een ambulant hulpverlener van het Leger des Heils. Op 14 januari verscheen Kees van Harten aan ons. Ging zitten en zei, maar jullie moeten wel onder bewind, niet dan per 31 januari 2014 de straat op. Hij vertrok naar de melding meteen weer. Nadien hem aangeschreven, en hem verteld onder bewind, maar dan wel met de garantie dat we in het pand kunnen blijven tot er een andere passende oplossing was gevonden, Daar ging hij mee akkoord en verlengde de bruikleenovereenkomst voor onbepaalde tijd, namens de gemeente. 

2014 onder het leger des Heils

1) Ik was na mijn hartstilstand door de gemeente uit de zorgverzekering
 gewerkt, want volgens hen was ik naar het buitenland vertrokken. Dat terwijl ze wisten dat wij al twee jaar bij mijn schoonmoeder woonden, waar wij ons niet in mochten schrijven van de gemeente!
2) In maart 2014 overleed ik bijna aan een hevige inwendige ontsteking. Was nog steeds onverzekerd, het leger deed geen moeite om ons wel verzekerd te krijgen. De hulpverlener Joas W. van het LdH, liep in de weken dat ik doodziek op de grond lag, in en uit, maar ondernam niks. Derde heeft arts en antibiotica betaald, moest eigenlijk geopereerd worden! Leger des Heils liet mij voor dood liggen.
3) Begin Augustus 2014 waren wij pas weer verzekerd en moesten gelijktijdig onder bewind, toen pas. Vreemd want Kees van Harten had die eis op 14 januari 2014 al bij ons neergelegd, niet de straat op 31 januari 2014.
4) De aangedragen bewindvoerder door het leger des Heils betaalde de zorgpremie niet, gevolg aanmelding bij Z.I.N per 1 januari 2015. Wel gewoon verzekerd, want we stonden inmiddels ingeschreven in het lege pand. 

5)  In het gehele jaar 2014, voorzag het leger ons niet van bedden, niet van meubels! Sliepen op de grond op twee kindermatrassen. De kinderen op een achtergelaten slaapbank in slechte staat.

2015 onder het leger des heils

1) Leger had een vervangende opvang voor ons, waar we huur voor moesten betalen, groot €620,= met een inkomen wat vaak lager was dan €1189,=. Fluctueerde enorm onder de door het leger aangedragen bewindvoerder. Wij weigerde dit om reden dat de huur niet voor ons was op te brengen. Leger ging er niet op in, op dat financiële probleem.
2) Wat wel gebeurde is dat de gemeente een gerechtelijke procedure tegen ons begon op basis van leugens, wij tenslotte een ander opvang hadden, onbetaalbaar maar goed.  Dat wij dit geding verloren mogen duidelijk zijn!  Op 17 juni 2015 zouden we op straat worden gedonderd, door het oordeel van een criminele rechter die niks deed met onze bewijzen, het anders was!
3) Op 16 juni ontstond er toch nog een gesprek met de gemeente door de inzet van derden, waar de volgende afspraken zijn gemaakt, onder grote dwang, al staat het in het stuk anders, een leugen. Zie onderstaand


4) Door het gesprek, gemaakte afspraken waarvoor getekend, gemeente en wij, ging de huisuitzetting niet door. Wel moesten we voor 19 juni 2015 weg zijn, verhuizen zonder hulp. Wat mij als hartpatiënt zwaar viel, maar ach boeien. Het leger des Heils hielp niet.
5) Toen we amper 1 dag in de opvang vertoefden, stroomde het toilet over. .De gehele gang, vloer lag onder het rioolwater. De laminaten vloer is nadien niet verwijderd tot op de dag van vandaag. In de keuken lag kattenstront en pis achter de vriezer, stonk als de hel, fijn om te ervaren als COPD patiënt. De keuken was zwaar beschadigt, oude meubels en verder slechte bedden tot aan de dag van vandaag. 
6) In maart 2014 was ik al een bezwaarprocedure begonnen tegen de gemeente, in beroep gegaan bij de rechtbank. In april 2015 zag ik mijn uitkering netto dalen naar €465,10. Men wilde niet dat ik de griffiekosten kon betalen. Dit werd acht maanden in stand gehouden. 
7) Melse-Wassink nam in oktober 2015 zelf ontslag door derden die hem terecht onder druk gingen zetten, Ik kon geen kant op door gemaakte dwangmatige afspraken met de gemeente, zie boven. 
8) We kregen een nieuwe bewindvoerder voorgesteld door het Leger des Heils. Aangenomen in de hoop iemand oprecht en rechtvaardig te treffen. Moest ook wel omdat het een eis van het Leger des Heils is om tegen betaling gebruik te maken van de opvang. 
9) Wij beklaagden ons over de gang van zaken bij het Leger des Heils, Joas W. werd weg geproveerd, ook Kees van Harten en Jan van Dijk. Allen gemoeid met het bovenstaande idiotisme, Het leger des Heils beloofde beterschap! 
10) We moesten een nieuwe zorgleveringsovereenkomst aangaan met het Leger des Heils i.v.m. opvang nu, ( i.v.m. betaling huur ) eerder niet, terwijl uit de eerste nog geen indicatie of zorgplan voor was opgesteld!

2016 onder het leger des heils

1) de nieuwe bewindvoerder leek in eerste instantie oké!  Gaandeweg ontstonden er echter onduidelijkheden, zoals betaling huur door de gemeente. Zo ook beslagleggingen vanuit de gemeente op mijn uitkering, maar wat ze weer terugstorten aan de bewindvoerder.Ook werd nog een tijd de zorgpremie voor mijn vrouw niet betaald, mijn premie werd ingehouden op mijn uitkering door ZIN. Dat door de wantbetaler Melse Wassink, wie ook de premie gedurende 2014, 2015 voor mijn vrouw totaal niet betaalde! Verder ontstonden er ook weer schulden, waar hij betalingsregelingen voor trof, wat niet duidelijk is gemaakt aan ons. Daarbij verteld hij aan een derde dat hij geld terug had gekregen van de balasting, teveel beslag gelegd in 2014. Niet terug te vinden. Ook werden gelden bestemd voor mijn chronisch ziek zijn anders gebruikt zonder overleg vooraf!
2) We hebben ons bij het leger des Heils beklaagd over de gang van zaken, maar het leger zei, wij staan los van bewind, NEE EEEH MAAR ZE EISEN HET WEL!!!!!!
3) Op 30 september 2016 zijn wij ons gaan beklagen bij de gemeente dat wij nog steeds geen resultaat hadden ontvangen aangaande het onderzoek naar Melse-Wassink. Prompt begon het gedonder weer met de bewindvoerder, geld was PLOTS op, werden we gekort op leefgeld! Hij begon te dreigen met ontslag, goh net Melse-Wassink.We hebben na deze dreiging zelf ontslag aangevraagd bij de rechtbank, gehonoreerd 29 december 2016, ingaand 1 januari 2017. 

WAT HET LEGER NU GAAT DOEN IS AFWACHTEN ZIE O.A
.


Wij zien het somber in, want gemeente, bewind, leger, rechtbank willen dit niet aan de klok zien hangen en willen ons als klepel vast en zeker kwijt. 

MAAR WIJ HOPEN DAT DE GELOVIGEN VAN HET LEGER ZICH UITEINDELIJK TOCH BEZWAARD GAAN VOELEN OVER DE GANG VAN ZAKEN. OF....ZAL JEZUS OOK VOOR DEZE ZONDEN ZIJN GESTORVEN?
(Cornel) Vader laat het afweten

Vorig jaar, klinkt al lang geleden, heb ik mij via een schrijven gericht aan Cornel Vader van het Leger des Heils. Zie  Brief aan Cornel Vader van het LdH  Wij hadden begrepen dat hij deze maand, januari 2017, met ons persoonlijk zou komen praten. Eergisteren werd ons echter verteld dat het hier niet om Cornel Vader gaat maar een ondergeschikte. De directe manager die boven de ambulant hulpverlener staat, die ons wekelijks bezoekt, om een kop koffie te komen drinken.

Schijnbaar heeft Cornel Vader niet de intentie als opper dienaar van de Almachtige God om het gepeupel waar ze klauwen geld aan verdienen, persoonlijk te woord te staan. Wij zijn als gezin te min, voor een dergelijk persoon, die zijn naam een weinig eer aan doet, tot tegenstelling van God de Vader. Maar goed die laatste heet dan ook geen Cornel. Moet u eerlijk melden, dat ik van hem hoe dan ook, graag een schriftelijk reactie had gehad op mijn eerder schrijven, waarvan hierboven de link weergegeven. Ik had hem daar dan ook om verzocht, zie hieronder.

Henk Faasen <> 
28-12-16 (8 dagen geleden) 
aan info 

Geachte heer Cornel Vader, 

Wij hebben onlangs vernomen van uw ambulant hulpverlener, dat u ons wilt bezoeken naar aanleiding van onze mail aan u gericht op 14 december. Ondanks dat wij deze vorm van persoonlijke aandacht waarderen, zouden wij het toch prettig vinden, als u schriftelijk zou willen antwoorden op onze mail van voornoemde datum. Dat tot zover mogelijk, niet wetende of u al navraag heeft gedaan, over het verloop van onze casus. Hetgeen aan u weergegeven in de mail van 14 december is voor 100% een getrouwe weergave van de waarheid. 

Wij hechten waarde aan ook een schriftelijke reactie van u omdat wij in verdachte omstandigheden zijn beland door ons ontslagverzoek voor het bewind door u organisatie aan ons opgelegd. Een verzoek wat voor de tweede maal is ontstaan, beide bewindvoerders zijn aangedragen door het Leger des Heils. Beide bewindvoerders een verdachte connectie hadden en contact onderhielden met L Ram, senior policy advisor van het kabinet van de burgemeester te Arnhem. Wie overigens ook contacten onderhield met Kees van Harten en Jan van Dijk, niet in ons voordeel! ( zie bijlage mail )De afspraken gemaakt met de gemeente, de voorwaarden daaruit voortkomend aan ons opgelegd, lijken een verdienmodel voor het leger des Heils te ondersteunen. Nooit en te nimmer is er dan ook een onderzoek ingesteld naar de foute bewindvoerder Melse-Wassink, wel beloofd en vastgelegd en ondertekend, ik u verwijs naar de bijlage afspraken met gem. Arnhem/ Net zoals dhr. A Stroink het leger des Heils voorzag van een verdienmodel aangaande een nietszeggend voogdijschap uitgevoerd door het leger des Heils. Zie bijlage college ondersteuning. Dat alles naast een nietszeggende zorgleveringsovereenkomst, wellicht ook subsidie gerelateerd. 

Het heeft er alle schijn van dat gemeente en het leger des Heils ( regio Gelderland/Arnhem) elkaar voorziet, dat visa versa. Beiden ook bewind eisen, om van een verdienmodel verzekerd te zijn, dit tevens in te zetten op gezette tijden om energiek verweer te voorkomen en mijn hart naar het leven staan. Wij hebben geen enkel voordeel bij het leger des Heils, alleen maar groter wordende zorgen en een dak boven ons hoofd gelijk een gevangenis, met minder zorg dan in een reguliere gevangenis! Ik u ook nog een bijlage toestuur over het verloop van de rechtszaak na 2 december 2016, gaand over ons ontslagverzoek.( bijlagen 5495387 en Houding recht ) Ja, wij zijn zelfs besodemieterd door een burger, wie vertelde een bijstandsuitkering te hebben, maar er een eigen bedrijf op nahoudt! Wiens houding na de zitting een draai verkreeg van 180 graden. 

De rechtbank is al tot een beschikking gekomen, ondanks het gegeven dat ik met nieuwe feiten ben gekomen ontdekt na de zitting, zo ook ervaren omtrent en in de burger, hierboven aan u genoemd, te lezen in de bijlage 5495397. Dit is mogelijk opzet en een weinig toevallig, de beschikking nog niet ontvangen! De spanning hieruit ontstaan grijpt ons letterlijk naar de strot en gaat mij aan het hart als extraatje! 

Ik wil u nogmaals benadrukken dat ik ook in het bovenstaande en mijn eerdere mail het Leger des Heils er niet landelijk op aankijk, noch u persoonlijk. Maar de hele gang van zaken, gedurende de laatste drie jaar verloopt verdacht onder het leger des Heils Gelderland/Arnhem in samenwerking met de gemeente. Zonder bijstand van welwillende medeburgers was ik al meermalen overleden in de laatste drie jaar. Wij willen oprechte mogelijkheden geen onmogelijkheden! Het leger krijgt geld voor de zorgleveringsovereenkomst, krijgt geld voor (nep) voogdij over onze dochter, vangt geld (volledige huur) voor de opvang en wij helemaal niks, ja een dak...dat is dan ook alles, waaronder wij lijden, ja wat beter is dan buiten op straat, maar toch! De omstandigheden onder dat dak zijn moordend! In de hoop dat u wilt voldoen aan ons verzoek, verblijven wij 

Hoogachtend 

Henk en Marjo Faasen


Zoals u in het boven staande schrijven kan waarnemen heb ik een aantal bijlagen meegestuurd, zoals ook deze twee. Welke u kan aanklikken om te vergroten.Uit bovenstaande stukken kunt u opmaken, dat niet alleen het leger van ons onder bewind eist. Wij moesten zelfs de bewindvoerder Melse-Wassink aanhouden en ons ontslagverzoek intrekken van 25 april 2015, van de gemeente Arnhem. Niet stonden we op straat (derde keer) of zouden we komen te zitten in een voor ons toen onbetaalbaar opvanghuis van het Leger des Heils. Toen met een netto inkomen van €465,10 tegen €620,= huur, te voldoen aan het Leger des Heils, niet dan.......juist ja! Met deze eis heeft men ons verplicht een foute bewindvoerder aan te moeten houden, met anders de consequentie, de straat op of schulden opbouwen d.m.v. de huur, te voldoen aan het Leger des Heils. Met het gevolg na drie maanden niet voldoen, alsnog de straat op! Door opvang leger en voogdijschao leger, heeft de gemeente het Leger des Heils ook nog eens voorzien van een verdienmodel, o.a. via WMO. Dat door een zorgleveringsovereenkomst, waar nu nog een indicatie voor moet worden geschreven, zo ook een zorgplan. Maar ook door een idioot opgelegd voogdijschap over ons jongste kind, KASSA! Wat niet meer was dan een extra dreiging, georganiseerd door een veiligheidsmanager van het kabinet van Burgemeester Kaiser. Als we niet met de idiote eisen waren meegegaan waren we dus ook nog eens ons kind, zonder gegronde reden kwijt geraakt, door een veiligheidsmanager, hoe bedenken ze het?

In ruil voor alle bovenstaande lugubere shit, zou de gemeente de huur voor ons betalen aan het Leger des Heils, zolang we zelf niet afdoende inkomen hadden om daar zelf in te voorzien. Daar ze ook nooit het beloofde onderzoek zijn nagekomen naar Melse-Wassink, hebben we echter grote twijfels of ze daar ooit in voorzien hebben. We vermoeden dat het sowieso verwerkt zit in de subsidie voor de zorgleveringsovereenkomst opvang en het nep voogdijschap over onze dochter, wat inhoudelijk ook geen donder voorstelt. Met andere woorden, nu we wel de huur zelf kunnen betalen is het een mooi extraatje voor het Leger des Heils bovenop de subsidie en de opbrengsten voorkomend uit het voogdijschap ook toegewezen aan het Leger des Heils. KASSA! Helaas heeft het Leger des Heils ons nooit willen aantonen waaruit blijkt dat de gemeente daadwerkelijk de huur heeft betaald, noch de bewindvoerder na Melse-Wassink (inmiddels ook ontslagen door de rechter ), zo ook de gemeente niet. Het heeft er dan ook alle schijn van dat we flink belazerd worden door genoemden en het geheel gewoon een voortzetting is van al jaren pesten, vanuit de gemeente en kompanen, ontstaan na klachten ingediend te hebben tegen een wethouder zorg&welzijn,tegen gemeentelijke schuldhulp, het BAC en BJZ!

Per 1 januari 2017 is de opvolger van Melse-Wassink ontheven uit zijn functie, door rechter M.J.H. Schuurman. In de beschikking benoemt ze als redenen onze benoemde motivatie in het ontslagverzoek gericht aan de rechtbank. Welke wij pas binnen kregen op 29 december 2016. (Zitting 2 december 2016) De mede burger is verdwenen, wie ons zou helpen dit jaar om alles te controleren en misstanden op papier te zetten om vervolgens tot vervolging/aangifte over te kunnen gaan. ( Kennis van genoemden? ) 
Wij nu plots alleen staan na een lange periode van isolement, (drie jaar) met daarna belazerd te zijn door bewind, (twee jaar) en  drie jaar leger des Heils, die niks hebben gedaan voor ons! Niet meer dan een opvang verzorgen, waar we tegen extra betaling, langzaam wegrotten als gezin, ik als hartpatiënt, diabeet en COPD patiënt! MIJN INZIENS EEN DODELIJK CONCEPT, MEER OMDAT IK DOOR HET BOVENSTAANDE OOK NOG EENS BEN GAAN LIJDEN AAN EEN POST TRAUMATISCHE STRESS STOORNIS!!!!!!!!! 

De rechter heeft mijn inziens meegewerkt aan een smerig gemeentelijk plan, waar de gemeente Arnhem al vanaf 2011 mee bezig is, begonnen om collega college te beschermen van de gemeente Overbetuwe. Wie overigens afhankelijk zijn waren van de waardeloze zorgplicht van de gemeente Arnhem als regiogemeente, zoals gemeentelijke schuldhulp en BJZ, gevestigd in de stad van nog steeds een brug te ver, 72 jaar na dato! De rechter heeft in het voordeel van de gemeente, bewind, hulpinstanties beslist, echt niet in ons voordeel! Ze heeft gewoon en alleen maar voor een nieuwe vorm van isolement zorg gedragen, want wij moeten en zullen kapot! Ook heb ik het vermoeden dat hulpvaardige mede-burgers op enig moment zijn omgekocht of voorzien zijn in een privilege om ons niet langer te ondersteunen, want op cruciale momenten haakte ze af, allemaal. Waarmee ik niet zeg dat iedereen afhaakte, ik heb vrienden, maar net zo machteloos als wij en in een gelijksoortige situatie vertoevend. 


Als het leger des Heils niet bijdraait vanaf deze maand, het beloofde gesprek als resultaat daar niet in voorziet is de kans groot dat wij in 2017 echt ten onder gaan, als gezin. Want schuldeisers, schulden gecreëerd in de tijd van het isolement, 3 jaar,  onder/door 3 jaar bewind en 3 jaar Leger des Heils, vallen deze over ons heen. Zie ik 31 januari aankomend mijn uitkering, grotendeels verdampen, ja want ook het UWV....
Zullen wij door het bovengenoemde meer energie gaan verliezen, zal onze gezondheid nog slechter worden en dan nog al die stress, van ook nou niet bepaald een ordelijke overdracht naar ons, vanuit ONTSLAGEN bewind. Mede door het wel verdomd korte tijdsbestek genomen door rechter M. J. H Schuurman. Wie nieuwe feiten omtrent de burger, die ons zou bijstaan, totaal negeerde. Laten we wel zijn 29 december 2016 schikking binnen, ontheffing 1 januari 2017, nogal idioot, bewust? We zijn vanaf 2009 tot aan heden bewust totaal geïsoleerd, elke financiële handeling ons ontnomen, elke controle over eigen leven ontnomen, hetzij onmogelijk gemaakt, gezondheid verziekt,wat willen ze nou? WE MOETEN KAPOT, NA FALENDE EERDERE POGINGEN IN VOORLIGGENDE JAREN, HET LIEFST OP STRAAT, WEER!

DOEN ZE WAT ZE GELOVEN, AL 125 JAAR
PROFITEREN VAN ONRECHT OF?

WIJ WILLEN EEN LEGER DIE:

1) INDICATIE AANLEVEREN
2) ZORGPLAN AANLEVEREN
3) HULP/ZORG AANLEVEREN
4) STRIJDEN VOOR RECHT EN NIET PROFITEREN VAN ONRECHT!
5) STOPPEN MET SUBSIDIE VERSTREKKERS HANDEN BOVEN HET HOOFD TE HOUDEN!
WIJ STELLEN U OP DE HOOGTE VAN HET VERVOLG, 100% NAAR WAARHEID!
( Als we tenminste die kans nog zullen verkrijgen )
De gevolgen, van het bovenstaande,zullen vermoedelijk sneller zijn dat wij er wat tegen kunnen doen