zaterdag 28 januari 2017

Raad attractie Verwarde mensen Arnhem


Op 26 januari 2017, was er een raad activiteit, over verwarde personen en de toename daarvan. In Arnhem praat men over een stijging van 8%. Mijn indruk is dat de term verward, na de gijzeling bij de NOS een nieuwe invulling heeft verkregen, zo ook nadien meer en meer misbruikt om steeds meer mensen mee aan te duiden. Toeval dat de aandacht juist in verkiezingstijd groeit,alsof men zich vrij wilt waren van dat waarin men voorzien heeft, de laatste jaren. Het ligt niet aan ons hoor, maar er komen steeds meer verwarde mensen. ( comes in handy dus! )
Dien bijvoorbeeld een klacht in, krijg excuses, ga alleen met excuses niet akkoord en u wordt wedergeboren als verward mens, dan op basis van een vals opgemaakt dossier. Een dossier wat men ook, zonder toestemming van u, laat rouleren onder instanties, die staan vermeld in onderstaande afbeelding. Ondanks het feit dat men tijdens de raadactiviteit, beweerd dat mensen daar echt toestemming voor moeten geven, gewoon niet waar 

Aanklikken om te vergroten

Krijgen de instanties, hierboven in de afbeelding benoemd, een dergelijk dossier in handen, komt u niet meer van een dergelijk stempel af. Want één van die instanties hebben in dat dossier voorzien, wel of niet in opdracht en al die instanties vallen elkaar niet af. Er werd geopperd door de heer van Propersona, aldaar Zorgmanager FACT dat het nogal eens schuurt tussen de diverse instanties, waardoor er een gebrek ontstaat aan goede samenwerking. Hetgeen wel is waar klopt, want niemand laat zich zomaar wat vertellen door een andere instantie en toch hebben ze elkaar nodig omdat het merendeel afhankelijk is van gemeenschapsgeld. Er zal dan ook geen instantie zijn, die een dossier afbreekt over een persoon, door met grote letters er doorheen te zetten, niet waar, deze persoon is niet verward! Waarom niet, omdat ze elkaar voorzien van verdienmodellen, d.m.v. doorverwijzingen en dat schuurt vooral in het nadeel van mensen die met ze van doen krijgen!

Er zaten die avond ook ervaringsdeskundigen in de zaal, die vanuit die ervaring studeren omdat ze weten wat het is om aan de zijlijn te worden geplaatst, van onze samenleving. Een van hen maakte de opmerking; wij hebben ons aangeboden om onze ervaringsdeskundigheid met u te delen, maar geen van u aanwezigen voorziet daarin. Verward keken de personen op, die namens de instanties aan de tafel zitten, en knikten ja dat moeten wij meer gaan doen, nou vergeet het maar! Want geen van die instanties zitten er op te wachten, dat een derde zich gaat bemoeien met een dossier, wat voor elke instantie op zich een verdienmodel genereert of het nou inhoudelijk waar is of niet! Ze moeten er niet aan denken dat een derde iets als onwaar kan betitelen, want de samenwerking tussen instanties schuurt al genoeg onderling! Een schuring waar alle instantie al moeite mee hebben, want wat denk je wel andere instantie, u weet het beter dan wij? Ze houden dan ook dossiers gewoon in stand, vullen aan, maar aan de kern van de eerste inhoud doen ze niks, waarom het genereert een verdienmodel! Geld is dus een bindende factor die hen verbind, waardoor een vals dossier vals zal blijven, waar men alleen op door borduurt, het zich dus uit zal breiden, ten gunste van cliënt? NEE!
                                                         
Met het bovenstaande wil ik niet beweren dat verwarde mensen niet bestaan, zijn er altijd geweest, echter eerder wel vallend onder betere zorg. De groei van de benoeming van verwarde mensen is mijn inziens puur te wijten aan het politieke beleid wat overheid en gemeente op mensen loslaten. Comes in handy, zorglijker als je in de onderstaande afbeelding leest: ER LIGT EEN LANDELIJKE OPDRACHT OM ( VOOR OKTOBER 2018 ) DE KETEN ROND VERWARDE PERSONEN SLUITEND TE MAKEN EN ALLE PARTIJEN GOED AFGESTEMD OP ELKAAR TE LATEN SAMENWERKEN. DAT IS EEN FLINKE OPGAVE EN ARNHEM IS DAAR ALVAST MEE BEGONNEN ( WANT DAT IS TOCH VERDOMDE HANDIG OM KRITIEK VAN BURGERS TE SMOREN) 

Aanklikken om te vergroten

Dat landelijk uitrollen van die opdracht is een eng gegeven, meer omdat bemoeienis van instanties, afhankelijk van gemeenschapsgeld daar een hoofdrol in krijgen, nauw verbonden aan de gemeente/overheid, die dit geld onder hen verdeeld. Deze opdracht juist nu, nu al veel mensen het onrecht zijn gaan ervaren hen aangedaan en het niet meer pikken, wakker worden! Dus juist nu er een veel grotere kans is op meer mondigheid van burgers, zo ook meer kritiek, wie tegen de rubberen muren op zullen lopen van gemeente en instanties, ook onze rechtsstaat. Wat hen in verwardheid zal brengen, maar niet verward zal maken, maar wel zo weggezet zullen worden! Een drie-eenheid die nu al bezig zijn om het een en ander goed op elkaar af te stemmen, om in oprechte hulp te voorzien? Dat onder het toeziend oog van een politiemacht, wat zelfs Wilders  nog wil uitbreiden en versterken. Als beeldvorming ook vertegenwoordigt op deze avond raadactiviteit verwarde personen, in uniform vol bewapend in persoon van een teamchef politie Arnhem, bureau Beekstraat. 

De gemeente Arnhem, raad en college zijn er als de kippen bij, zijn er "nu al" mee bezig. Wat mij niet verbaast want het is een tool die ze al langer bezigen, mensen wegzetten en hoi, hoi, dat wordt legaal, noem het straks landelijk ondersteund. Een leuk bijkomend gegeven, naast de overheveling waardoor ze nog veel beter lastige burgers kunnen gaan opruimen, isoleren! Met landelijk aan het roer, jawel een ex burgemeester >>> Onno Hoes , een type burger vader of moeder, waar ik niet gecharmeerd van ben. Meestal in functie door vriendjespolitiek!

Wie dit blog al langer volgen, kennen ons verhaal, zo ook ons ervaren met de zittende aan de tafel op de raadactiviteit, waar dit artikel overgaat. Een verhaal wat begonnen is met kritiek op de gemeentelijke schuldhulp, Jeugdzorg en een wethouder via klachtenprocedures, behandelt door onafhankelijke (?) klachtencommissies, tot aan de nationale ombudsman toe. Waaruit alleen excuses uit voort zijn gekomen, geen herstel, geen schadeloosstelling. Met nadien, een dossier vals opgesteld op basis van een valse melding van mijn eigen broer en zus. Wat ons voorzien heeft van hulpinstanties, die aldoor, tot aan heden, nep waarde hechten aan dit dossier, wat zonder onze toestemming onder hen rouleert. Een dossier wat wij inhoudelijk niet gewijzigd krijgen omdat de gemeente de sleutelhouder is, dus de wethouder zorg en welzijn. En die wensen ons niet de mogelijkheid te geven om het valse dossier gewijzigd te krijgen. Want dat stempel ons gegeven komt hen en menig door hen betaalde instanties zeer goed uit! Minder geld, dus door bezuinigingen maakt (hulp) instanties corrupt(er) om toch iets mee te kunnen blijven pikken van een kleiner geworden subsidie pot! Wat ze bereid maakt om kritische mensen, burgers, af te schieten door op geen enkele wijze hulp aan te bieden! 
Jarenlang zijn wij gegijzeld, geïsoleerd door instanties, zoals RIJNSTAD, RIBW, BJZ en de laatste drie jaar door bewindvoerders en het Leger des Heils. Mochten wij van de gemeente Arnhem ons niet onttrekken aan corrupte bewindvoerders, moesten wij onder het Leger des Heils, met hen een zorgleveringsovereenkomst aangaan, zonder enige inhoudelijke motivatie waarom? Niet, werden we op straat gedonderd, kinderen afgepakt! Wat in de hier onderstaande afbeelding is te lezen:

Aanklikken om te vergroten.

Sinds 1 januari 2014 eist de gemeente al van ons dat wij ons onder beschikking stellen van het Leger des Heils, beiden eisen onder bewind, anders geen hulp, welke hulp, hieronder te zien. 

Aanklikken om te vergroten

Als u de moeite heeft genomen om de bovenstaande stukken te lezen, heeft men het over hulp leveren en dit te plannen in ons belang, mits onder bewind, waarvoor geen motivatie. Drie jaar lang is er echter geen enkele vorm van hulp ontstaan, geen indicatie, noch een zorgplan. Werden wij eerst tegengehouden ons te ontdoen van een valse bewindvoerder Melse-Wassink, maar zo gemakkelijk is het onlangs gegaan, wel met €60000,= meer schuld dan voorliggend. Verklaart het leger ons plots wonderbaarlijk, zal wel een Gods wonder zijn, in staat, om PLOTS zelfstandig te kunnen leven onder eigen regie, huh? Volgens zeggen, waren wij altijd al in die staat, huh? WIJ KONDEN ONZE OREN NIET GELOVEN, WAT ZE HOORDEN!!!!!! Is de opzet van de gemeente en instanties mislukt om ons het loodje te laten leggen en dan maar zo, want wie weet! Het is weerzinwekkend dat zelf een Leger des Heils onder het mom GOD hieraan meewerkt!

Dit alles, u voorgehouden in dit artikel en in onze andere artikelen geeft mij te denken in hoeverre de raadactiviteit verwarde personen een oprechte intentie draagt, Voor mij is het een façade in uitvoering al aan ons gezin gebleken de laatste 7 jaar, uit ervaring met de mooi praters zittend aan de tafel op de avond van 26 januari 2017. Instanties, personen die, tegen betaling, mensen samenwerkend zullen gaan wegzetten als verward die te mondig zijn, zich wel durven te verweren tegen overheid, gemeente en jawel de instanties zelf! Dat alles onder de ex burgemeester Onno Hoes die ik heb aangeschreven:  http://achterhuisnederland.blogspot.nl/2017/01/beste-heer-hoes-voorzitter-van-de.html


STOP DIT, NU HET NOG KAN!
      maandag 16 januari 2017

Gemeente Arnhem blijft gezin Faasen frustreren in alles, stiekem

Men blijft aan de gang, met frustreren om te voorkomen dat wij een normaal leven terug zullen krijgen. Wellicht omdat ze bang zijn, als een normaal leven zal ontstaan voor mijn gezin, ons ageren, ons verweer in kracht toe zal nemen. Ze krijgen me al niet dood, na jarenlang frustreren van hulp, schuld en isolement genereren van mij, mijn gezin!

Isolement waarin ze voorzien hebben door ons te dumpen op camping Droompark. Ze toen Rijnstad en het RIBW aanstelde om toezicht op ons te houden, opdat wij geen enkele hulp zouden verkrijgen. Wellicht tegen betaling d.m.v. subsidie waardoor de hoge heren van genoemde instanties er blijvend een leuk inkomen door kunnen behouden.

Het isolement zette ze door na de camping, door ons nadien te dumpen bij een oude vrouw van toen 82, voor idem 1 1/2 jaar, zonder toezicht,  zonder hulp. De gedachte toen leefde opgeruimd staat netjes. Ondanks meerdere verzoeken van ons aan gemeente, wethouder Henk Kok, aan Rijnstad, niks. We mochten ons zelfs niet inschrijven als inwoner bij deze ouder vrouw, op de camping overigens ook niet. Van wethouder Kok moesten we het zelf maar uitzoeken, wethouder zorg en welzijn? De nieuwe Anja Haga, treed trouwen in zijn voetstappen, onveranderd, is zelfs van de ChristenUnie, wat begrijp ik niet van dat soort christen zijn?


In de tijden hierboven benoemd werden we ook nog eens extra gefrustreerd door Jeugdzorg, wie ook niet hielpen, ons bijstonden. Deze club werd alleen maar gesubsidieerd om ons te voorzien van meer angst, om te opperen, te vaak, dat wij onze kinderen kwijt zouden raken als.... De derde Gestapo instantie op rij om ons de mond te snoeren. Dat overigens naast leerplicht, ook zo'n geweldige frustrerende gemeentelijk mogendheid, die echt totaal geen oplossing genereerde, was gewoon de bedoeling. 


Maar, met het aanhouden van isolement bleven ze  doorgaan. Op een gegeven moment, boden ze de oude vrouw van inmiddels 84 een aanleunwoning aan. Niet vriendelijk, maar onder, nu of nooit, ander vergeet het maar. Doel ze wilden ons op straat hebben, want niets werkte van het bovenstaande om ons de mond te snoeren. Hetgeen lukte, oude vrouw het huurhuis uit, was van de gemeente en ons dreigde ze op 15 december 2013 op straat te zetten, ik net een hartstilstand had gehad. Gelukkig voorkwam aandacht  van o.a. de Vara dat: Echter, ondanks het feit dat volledig isolement mislukte, straat op, waren ze nog niet klaar met mij en mijn gezin. Ze hadden mij eerder, na mijn hartstilstand uit de zorgverzekering gewerkt waar deze zorgverzekeraar graag aan meewerkte. 

Wij waren door voorliggend isolement toch niet in staat geweest om de premie te betalen.

Bracht hoge kosten met zich mee! Dus mooi voor CZ om de leugen over te nemen
van de gemeente Arnhem, wij naar het buitenland waren vertrokken!

Toen kregen we een net huis, ingericht door, als berooid gemaakt gezin! Nee helaas we moesten een zorgleveringsovereenkomst aangaan met het leger des Heils, niet dan alsnog de straat op, dat op 31 januari 2014. De zorg van het Leger des Heils bestond uit, zorgen dat we nog een half jaar geen zorgverzekering zouden verkrijgen, want wie weet? Werkte niet, dus onder bewind, eisten ze al van ons in januari 2014, een bewind die vervolgens de zorgpremie niet betaalde, wat ons 1 januari 2015 onder toezicht bracht van Zorg Instituut Nederland. Tot 16 juni 2015 zaten wij in een leeg pand, waar wij op de grond sliepen. Hulp??????????????????????????????????????????????????????????????? 

 

In 2015 werkte de gemeente ons het lege pand uit via een kort geding, onder het mom dat men het pand waarin wij vertoefden wilden verkopen. Een leugen want het pand staat nu in 2017 nog steeds niet te koop! De gemeente frustreerde ons verweer via het UWV, een loonbeslag opleggend, waardoor ik de griffiekosten niet kon voldoen, om in hoger beroep te gaan.  Melse Wassink ondernam niets om het loonbeslag te verlagen, Wellicht in opdracht van de gemeente, vrij te laten bedrag moest eigenlijk zijn €1744,=  maar was gesteld op €468,10 na aftrek premie ZIN. Het UWV gaf trouwens steeds gehoor aan het hoogste loonbeslag niet aan het laagste, wat juist was onderbouwd. Opdracht van de gemeente? 


Gemeente Arnhem haalde  in de uitzettingsprocedure aan dat er een ander pand was, van het leger des Heils, wat klopt. Maar is dan de gevraagde huur van €610 op te brengen van slechts €468,10???? NEE! Maar schijt, was een mooi gegeven om ons alsnog drie maanden later op straat te zien verdwijnen. De rechter die de zitting voorzat, negeerde dat allemaal, ten behoeve van de gemeente! Het was aan derden dat de gemeente in het een en ander voorzag, een dag voor de huisuitzetting. Hun voorwaarden waren echter belachelijk, zo ook schadelijk voor ons en onze kinderen.  

Bovenstaand aanklikken om te vergroten!

Zoals u in de bovenstaande afbeelding kan lezen, moesten wij van de gemeente de bewindvoerder aanhouden, die wij heel graag wilden ontslaan door zijn misdaden, mocht niet waarom? Ook moesten wij ons jongste kind onder voogdij plaatsten, waarom? Het beloofde onderzoek naar Melse Wassink is nooit gedaan, waarom? Ook moesten wij terstond een nieuwe zorgleveringsovereenkomst aangaan met het leger des Heils, terwijl betreffende de eerste op dat moment nog geen zorgplan voor was geschreven op basis van een indicatie, die nooit is verschenen, waarom? Is hier sprake van verdienmodellen, een beloning om de gemeente bij te staan en ons voor zeker niet? Wat o.a gerealiseerd is via een corrupte rechtbank, wil ik niet zeggen crimineel, in het belang van de gemeente, zo  ook indirect in het belang van leuke verdienmodellen voor meewerkende bewindvoerders en hulpverlening niet in ons belang, maar in het belang van de gemeente Arnhem!


Inmiddels hebben wij nu ruim 1 1/2 jaar na ontslag Melse-Wassink ook zijn opvolger weten te ontslaan. Toegestaan door de gemeente omdat hij ook het doel van de gemeente niet heeft kunnen behalen. Dit ontslag is ook geen felicitatie waard. Gewoon in voorzien omdat schuldeisers ontstaan onder bewind nu het vuile werk mogen opknappen. Want de bewindvoerders, Melse-Wassink en FPcoach hebben niet geholpen om de schulden op te lossen maar juist verhoogd en natuurlijk het leger des Heils geholpen om hen in een extra verdienmodel te voorzien, naast subsidie voor nietszeggende hulp, Goed een dak, waaronder alle ellende is blijven bestaan, waar we zelf flink voor moeten betalen, nu €622,10 per maand. zeg maar gerust geen hulp dus! Waar wij onder bewind geen enkele invloed op hebben kunnen uitoefenen waar de gemeente Arnhem nu weer heel blij mee is. Hopen nu na falen isolement, foute bewindvoerders, subsidie geile hulpinstanties het frustreren van schuldhulp, dat al acht jaar schuldeisers eindelijk hun vuile werk gaan opknappen, bijna allemaal schulden aan de overheid, goh en zorgverzekeraar CZ, goh! 

2017

Ik ben in hoger beroep gegaan tegen de beschikking betreffende het ontslag van de laatste bewindvoerder. Niet omdat hij ontslagen is maar omdat er niks klopt van de inhoudelijke motivatie van mr. M.J. H. Schuurman, Eigenlijk bestraft ze ons en niet de bewindvoerder. dat gezien vanuit het genoemde hierboven. Gewoon in het voordeel van de gemeente, waar de rechtsstaat Constant alle medewerking aan verleent ten koste van ons! Nico van den Ham  heeft dan ook gelijk, zo ook Roelof willy B, zo ook Eric Betgem,, zo ook .BJZ Drama .en Harm Bos en teveel anderen! 

Of ik gehoor vind bij de rechtbank, betwijfel ik. Ik heb het via mail moeten doen omdat beide bewindvoerder mijn inkomen hebben gefrustreerd, tezamen met het UWV, tezamen met schuldeisers. Hulpverlening bedragen hebben toe laten komen, terwijl geen hulp geboden aan ons, waar ze al subsidie voor kregen/krijgen! De bewindvoerders hebben geen enkele reserve opgebouwd over die jaren, ten behoeve van ons.. Beiden aan ons opgelegd door de gemeente en het Leger des Heils. Zijn die nu thuis, NEE! Zal wel niet mogen van de gemeente Arnhem, B&W! Wie wel degelijk voorzien in diverse pogingen van doodslag! Wat geen laster is, noch smaad, maar een bittere waarheid. 7 mensen die de politie en de rechtsstaat op de hand hebben tegen burgers! Mensen die de raad van Arnhem met gemak overtroeven als makke lammetjes! Er  over zwijgen gaan heeft geen zin, dit college zet de ingeslagen weg door, hoe dan ook. Ze reageren nergens op, op geen enkel schrijven of mail van mij, wat een schuldbekentenis is! SSSST, niets van zeggen hoor! Dit leg je niet neer bij gezinnen, zeker niet bij een hartpatiënt en diabeet, zeer stress gevoelig daardoor, noemt men laag bij de grond!GAAT DIT ARTIKEL JE NIET DE KOP KOSTEN? Lieve, mensen dit soort van verweer, ageren, de waarheid tegen het licht houden kost mij, mijn vrouw en mijn kinderen al acht  jaren de kop, ons leven! Mede omdat tal van Nederlanders het accepteren en/of wegkijken. Zelfs geldend voor mijn bloedeigen broers en zus, die MissstandenNL blokten toen ik MisstandenNL vroeg, hen een ander artikel van mijn blog voor te houden, via Twitter! En als dergelijke directe familie een  eigen broer met gezin niet wil ondersteunen, niet voor wil opkomen is het einde toch al zoek? Uw stem 15 maart zal dat niet veranderen, als wel, veel te laat! Zoals Nederlanders alles toestaan en laten gebeuren. Er is geen landelijk verzet en eigen volk eerst.................een leugen!donderdag 12 januari 2017

Onrendabele Nederlanders laten afmaken tegen subsidie
Daar ik samen met mijn gezin pas goed in de problemen kwam wat samenviel  met de bankencrisis en daarna het verval dat werd ingezet van hulp/zorg/ondersteuning/zorgplicht gemeente/recht ( DE VIJF ) kom ik tot de conclusie dat er een trend is ontstaan dat instanties, werknemers vallend onder de noemer van de zojuist benoemde vijf betaald worden om onrendabel geworden medemensen, niet of nauwelijks meer bij te staan. Dat tegen betaling, vanuit o.a. gemeenschapsgeld waaruit bijzondere bijstand wordt verleend, subsidie, en inkomen. Inkomen van nietszeggend geworden ambulant hulpverleners, wijkteams, rechters, bewindvoerders en vooral ambtenaren.

Onder wie ik ook belasting en  UWV medewerkers  reken. Dat ombrengen, van de onrendabel mede Nederlander door hen, tergend langzaam,wordt ingezet. want het mag niet opvallen. Deze werkzaamheden moeten vooral wel en dat blijvend verwezen kunnen worden naar wet en regelgeving en mede weggezet kunnen worden onder bezuinigingen. Wat voorziet in excuses; wij kunnen ook niets, wij kunnen het ook niet helpen, want....maar ondertussen wordt dat wel uitgesproken door mensen die donders goed weten dat ze betaald worden om daar in te voorzien. Strikter en harder als u als onrendabele de mond erover durft open te trekken. Je maakt mij niet wijs dat ze het echt niet door hebben. Hierin wel meegenomen dat het hier om mensen gaat, net slim genoeg om in die opdracht te voorzien en net dom genoeg zijn om het te accepteren. Het zijn mensen die zich een donkere sluier voor de ogen trekken waardoor men zegt en denkt het komt door de aanpassingen van PGB. ZORG, WET en REGELGEVING, BEZUINIGINGEN.

Nee niet, het komt door het NET DOM GENOEG ZIJN, en het vandaar uit accepteren, slaafs het werk te blijven doen wat medemensen steeds minder goed doet, maar juist meer schade toebrengt. Er is wel degelijk een keuze te maken.


Is het die mensen te verwijten, want werk, hoe slecht ook voor medemensen, betekent voor hen wel eten, vaste lasten die ze "moeten" betalen, kunnen betalen en zo ook nog in de nodige luxe kunnen voorzien. Mijn inziens, ja enorm verwijtbaar om op een dergelijke wijze, mensen schade toe te brengen uit eigen belang. Nog vele malen erger dan als een dombo die voor het eigen belang eens in de vier jaar een vinkje  zet of een vakje inkleuren op peuter niveau! Dat is slechts één handeling een moment, terwijl menig handeling vanuit dat soort werk, wat hier centraal staat, veel medemensen een langdurig, pijnlijk zorgelijk en zeer bezwaarlijk sterfbed bezorgen en dat onnodig! Niet door bezuinigingen, MAAR DOOR ACCEPTATIE, omdat menigeen juist door het accepteren niet daar belanden in de groep die hen van werk voorziet, Onrendabele mensen zijn voor hen niet anders dan een product die bij een werknemer, werkend aan de lopende band aan hem of haar voorbij trekt. EN DAT WETEN ZE, NET DOM GENOEG OM HET TE ACCEPTEREN!De laatste zin van de alinea boven het plaatje is dan ook de reden om "anoniem" vier jaarlijks te gaan stemmen. Van wie ze het beleid eventueel voor de vorm niet van accepteren, voornamelijk via social media, zoals via Twitter en Facebook. De meeste werkende stemmers in De VIJF, zijn net zo geworden als de corrupt geworden overheid en de tot een crimineel geworden rechtsstaat. Werknemers die 8 uur per dag bezig zijn met u niet en u wel, WAT ZE kracht bijzetten door hun werkzaamheden voor DE VIJF. Net dom genoeg om te accepteren, net slim genoeg om dat uit te voeren. Vergeet daarin niet, dat DE VIJF nog steeds de grootste werkgever is.

Eigenlijk zijn het niet de Goden van deze tijd die ons land verkloten, maar het net dom genoeg zijnde volk van ons land, die het gewoon accepteren en braaf hun medemens naar de kloten helpen, als top slaaf, daarvoor net slim genoeg, net dom genoeg om te accepteren. Men aanbidt en vormt in het bovenstaande een soort religie met een wirdo als God!Veel Nederlanders zijn dan ook schadelijker voor meer mede Nederlanders dan de gekken die ander inhoudelijk werk voor ze verzinnen, wat veel Nederlanders gewoon braaf uitvoeren. Gewoon omdat ze niet willen worden tot het product wat voorbij trekt aan een NSB'er, die het als zijn werk ziet! Veel ambtenaren, sub-ambtenaren moeten zich dan ook de ogen uit hun kop schamen om zo schaamteloos met mensen, Nederlanders om te gaan. Ga bij een veewagen staan zou ik zeggen. 


MET HUN 
VELEN HELPEN MIJ EN VELE ANDEREN, TOTALE GEZINNEN, NAAR DE KLOTEN MET HET  DOMME ACCEPTEREN, ZE ZIJN DE OVERHEID IN UITVOERING!