maandag 4 september 2017

De juiste Dialoog

Door de laatste 7 jaar heen, heb ik veel ervaringen opgedaan dat  juist het niet voeren van dialogen, deze onmogelijk gemaakt worden, een vernietigende werking hebben op een mensenleven ook in dit land. Het is voor een gewone doorsnee burger ontzettend moeilijk om een  ordelijk dialoog af te dwingen, waaruit daadwerkelijke oplossingen ontstaan. Het is steeds weer jij moet eenzijdig luisteren, ja! Jij je moet eenzijdige gehoorzamen, ja! Jij je moet betalen, ja! Niets van dit alles, kan je een waslijst aan ellende verwachten van hen, die je behoren te vertegenwoordigen, wie jou als middel gebruiken om uit jou geld te genereren. Veel is in deze niet vrijwillig, maar ontstaat op een wijze wat dan grote vraagtekens oproept over de vrijheid die wij hier in Nederland jaarlijks vieren. Want laten we wel zijn, met zoveel moeten nijgen we toch naar, of is Nederland gewoon een ordinaire dictatuur, met een vleugje schijn van Vrijheid. Iemand zijn vrijheid wordt iets groter als hij of zij kan betalen wat hij moet betalen, nauwelijks tot geen vrijwillige bijdrage. Als je luxe bent aangegaan, waarvoor geleend, okè dan...maar als het om primaire levensbehoefte gaat, heb ik er zeer veel moeite mee, dat ze je het vel over de botten trekken. Men een weinig tot niets doet om mee zorg te dragen dat er tussen je vel en botten nog wat vlees, spieren kunnen blijven. Het lijkt wel of men gefocust is op het feit om menigeen te breken. Dat fysiek, mentaal en financieel. Zoals het is binnen mijn ervaring is er totaal geen ruimte meer hier voor empathie, compassie en verdere menselijke waarden en normen. Ik in dit laatste menselijk beoog als zijnde positief. Ik dat maar even extra benoem, want aan menselijk kan je in deze aangaande normen en waarden het heel gemakkelijk als negatief ervaren, als dat al niet zo is (geworden). 

Toch ondanks het bovengenoemde, schijnt er nu na 7 jaar toch (pas) een juiste dialoog te ontstaan. Niet zozeer met de instanties die aan ons zijn voorbij getrokken in nietszeggendheid, maar met ( nieuwe) mensen die (toevallig) werken voor die instanties. Het belooft in ieder geval mogelijk verandering, of in ieder geval meer moeite te willen doen om oplossingen te genereren. Dat dit na vele jaren ellende, hartoperatie, hartstilstand nu pas ontstaat, kan hooguit ontstaan door de te bedenken: Dat het zojuist genoemde vooral heeft gelegen aan personen wie eerder geen empathie, geen compassie hadden voor Mensen dik in de ellende! Mensen die niet het lef hadden om voor zichzelf op te staan, en omwille van werk en inkomen niet het lef hadden om in te gaan tegen hen, die alleen maar gehoorzaamheid en geld willen van mensen, niet uitmakend of ze al diep in de ellende zitten. Dat alleen maar uit angst om werk en inkomen zelf te verliezen en daardoor plaats zouden moeten nemen naast ons in een soortgelijke situatie. Een situatie die jaren aan kan houden, tot de dood erop volgt. Gelukkig is daarnaast een Juridisch advies bureau ontstaan, bekend onder de naam Niet Jokken! wiens website de moeite waard is om te bezoeken om een idee te krijgen, wat hen motiveert en zoal doet voor mensen zoals wij. donderdag 10 augustus 2017

Strijd tegen Armoede

Vanaf 20 augustus gaan Emiel en Annemiek een zwerftocht maken vanuit Breda naar het Binnenhof om aandacht te vragen voor de toenemende Armoede en het aantal huisuitzettingen in Nederland. Onderweg daarna toe, kunt u aansluiten, om als Nederlandse het statement, het protest tegen het genoemde te bekrachtigen.

                    Als u op deze tekst klikt kunt u steun betuigen of aangeven te willen aansluiten

Ik draag deze actie een warm hart toe en hoop dan ook op veel aandacht en dat drommen Nederlanders zich zullen aansluiten aan het begin van de zwerftocht of ergens onderweg opdat het op en om het Binnenhof bomvol komt te staan. (Wat een hoopvolle gedachte is)

Ik ben zelf hartpatiënt en in een steeds zwaarder wordende staat doordat er binnen de armoede veel pesterijen ontstaan. Dat als iemand, zoals ik, ageert tegen de gemeente over zijn slechte nakomen van de zorgplicht naar de burger toe. Voor mij, voor ons doen ze niks, dusdanig dat ik wel kan stellen dat ze mij pogen dood te slaan, om mijn meer dan terechte kritiek , zo ook op uitvoerende (subsidie verslindende instanties). Zij mij dan ook  in de doofpot willen verkrijgen, al een 7 jaar durende strijd. De gemeente willen alleen burgers, inwoners, die gelaten de armoede zwijgend doorstaan, zo ook de slechte uitvoering van de zorgplicht jegens burgers zwijgend accepteren. Helaas ben ik niet van het zwijgende type, temeer omdat ik mij verantwoordelijk voel voor mijn gezin, wat de gemeente niet met mij deelt en zelfs mijn kinderen molesteert om mij de mond te snoeren. Door mijn hartconditie, kan ik zelf niet mee zwerven, hoewel dat er voor mij en mijn gezin weer aan zit te komen Dat zeker, als Nederland blijft zwijgen, blijft wegkijken om ook onze situatie niet te willen verbeteren. Feitelijk zijn veel mede-burgers de gemeente en zijn de basis dat deze ellende kan blijven voortbestaan. Gewoon oorzaak en gevolg. Zwijgen maakt medeplichtig, mijn inziens. Ik wens Emiel en Annemiek veel aandacht toe, daarmee zeggend dat door hen Armoede en huisuitzettingen veel aandacht verkrijgen mag, meer als u mee doet, of geeft u niks om Mede-Nederlanders? 


maandag 7 augustus 2017

Super misleiding

Vorig jaar diende iemand zich bij ons aan, via Twitter, om ons te helpen met de bewindvoering en hun handelen. Bewindvoering afgedwongen door het Leger des Heils en gemeente, maar niet met het doel om oplossingsgericht te handelen. De Persoon in kwestie heeft ons weten over te halen om FPcoach te ontslaan, dus Ton R, omdat er geen hout van deugde, wat klopt!
Aanklikken om te vergroten.

Gemakkelijk om ons over te halen, want we waren er inmiddels ook wel achter dat FPcoach was aangesteld, na al een loser Melse-Wassink om voor ons alles behalve oplossend te handelen. Op enig moment ontstond er een situatie dat we echt van de bewindvoerder af moesten, dit werd door FS bevestigd. 
Aanklikken om te vergroten

We hebben toen een video opgenomen, toen het gesprek plaats vond met FS, wij, de bewindvoerder en het Leger des Heils. Om dit gesprek hier te tonen, vergt teveel van uw tijd, meer dan een uur, wat u dan ook wellicht niet volledig zal bekijken. Ik knip echter niet graag in bewijsvoering. Niet te min werd er op 2 december een rechtszaak gehouden om Fpcoach te ontslaan, ik ging daar naar toe samen met FS. Opvallend was dat er toen vreemde onderonsjes ontstonden tussen Fpcoach en FS, wat mij deed vermoeden dat de heren elkaar kenden, zeer bijzonder! Na de zitting haakte FS af, wat voor mij bevestigde dat de heren elkaar voorliggend al kende. Dit schrijven verstuurde we naar het Bewindsbureau. 

5495397 BM VERZ 16-6923 ( BM 46320 ) / 5495413 BM
VERZ 16-6924 ( Bm. 46321 )
Inbox x

aan bewindsbureau..,
T.a.v. Griffier en Mr M.J.H. Schuurman
Postbus 9008
7200 GJ Zutphen
20 december 2016
Betreft zaak: 5495397 BM VERZ 16-6923 ( BM 46320 ) / 5495413 BM VERZ 16-6924 (
Bm. 46321 )


Onderwerp: Aandragen FS als nieuwe bewindvoerder na ontslag FPCOACh

Geachte Griffier weledele Vrouwe M.J.H. Schuurman

Op 13 december heb ik u mr M.j.H. Schuurman een mail gestuurd over de gang van zaken dat inhoudelijk over de zitting gehouden op 2 december 2016, waarop wij nog geen reactie op hebben gehad. Tijdens deze zitting gaf u aan zoals aangeven in mijn vorig schrijven van 13 december, zo ook dat dhr. S geen officiële bewindvoerder was,dit was mij niet bekend, Wij verkregen eerder van dhr. S een andere indruk. Uw persoonlijk onderhoud met de heer F. S, gaven mij persoonlijk meerdere twijfels of dhr. S mij wel volledig had geïnformeerd over zijn daadwerkelijk functioneren en zijn in functie Kortstondig na de zitting, ontstonden er vreemde afspraken tussen de heren T. R en dhr. F. S, waaruit duidelijk werd dat T. R al zijn bewind betreffende inhoud zou gaan afstaan aan de F. S, wat ik vreemd achte. Want u had dhr. T R, van FPcoach, nog geeneens uit zijn functie ontheven. Later kregen wij zelfs een  mail, van T. R, waarin hij dat schriftelijk aan ons voorstelde, waarin hij om onze toestemming vroeg, waarop wij niet gereageerd hebben, omdat dit ons als een onrechtmatig en onjuist voorstel voorkwam, mede omdat er nog geeneens sprake was van een door u uitgesproken ontheffing van dhr, T R. ( Zie bijlage mail FPcoach ) Tot aan vandaag dan ook nog geen beschikking van u. M.J. H Schuurman, ontvangen. Verder vertelde dhr. T. R, dhr F. S dat er sprake is geweest van een teveel ingehouden bedrag aangaande een beslaglegging ( belasting) op mijn inkomen ontstaan in 2015, onder de voorganger van FPcoach, Melse-Wassink.
Dhr. T R had dit terug ontvangen. De hr F S ging hier niet op in. Ik kreeg van beide heren geen kans hier verder navraag over te doen, want het was mij niet bekend. Dat beide heren aan mij niets te zeggen hadden over dit terugstorten van de belastingdienst achte ik ook bijzonder vreemd.
Voor de zitting van 2 december 2016 heeft de heer F. S mij vaak medegedeeld dat er zijn inziens veel niet klopt betreffende schulden en handelen Melse-Wassink en T. R van FPcoach. Ik heb hem ook stukken laten zien en opgestuurd. Mede aanleiding voor ons om een ontheffing aan te vragen van de T. R aangaande zijn bewindvoerders functie in ons voordeel. Wat overigens niet wil zeggen dat wij geen terechte twijfels hebben over het functioneren van de T. R van FPcoach. Dat is ons inziens aanhoudend terecht, maar de heer F S heeft ons er wel meer toe aangezet om hierin te voorzien.
Na 2 december 2016 veranderde de houding van dhr. F. S in tegenovergestelde richting. Van een niet deugdelijke  schuld en T. R ( FPcoach ) naar een wel deugdelijk verhaal omtrent met name de heer T. R van FPcoach. Met als toppunt 19 december in de avond, hij plots volledig partij koos voor de heer T. R. Wij vermoeden dan ook dat beide heren elkaar kennen, elkaar een deel van de winst gunnen, voortvloeiende uit de ons inziens nog steeds een onjuiste uitvoering van het beschermingsbewind van de heer T. R van FPcoach.

Toen wij hem op de avond van 19 december 2016 aan de tand voelde, besloot hij af te haken en op 20 december 2016 dit te melden aan de heer T. R, voor ons een bevestiging dat het niet deugd tussen beide heren in ons nadeel. Op 18 december 2016 hebben wij besloten dhr. F. S verder na te trekken op internet. Hier kwamen wij tot onze verbazing een eigen bedrijf tegen van de heer F S, waar wij niks van wisten. Te weten Brighton bekend onder; zie blauwe achtergrond.Hij heeft ons hier niets over verteld aan u niet bekend volgens uw eigen verklaring op de zitting van 2 december 2016. Hij is volgens u geen bewindvoerder dus, biedt zich wel aan als zodanig, zie ook http://www.brighton-nederland.com/

Boekhouding/administratie
��nmanszaken
particulieren
Sociale dienstverlening
schuldhulpverlening
budgetbegeleiding
bewindvoering

Wij vermoeden dat wij door beide partijen worden opgelicht, men ook kennis aan elkaar heeft Wie beiden handig gebruik wilde maken van uw oordeel over mij, dat zonder bewijs door u, aan mij, te benoemen, zoals aan u gemeld in de mail van 13 december 2016, zo ook aan de griffier! Kan ook stellen dat u mogelijk wist van het genoemde door u beschuldiging aan mijn adres.
Wij kunnen niet zonder bewind omdat het mogelijk zal leiden tot wederom dakloos worden. Omdat het Leger des Heils bewindvoering misbruikt om lichtzinnig en zonder tussenkomst van cliënten geld te betrekken van cliënten, voor opvang, terwijl ze subsidie verkrijgen voor de opvang van gemeente/overheid. mogelijk WMO Fraude, wat ons waarschijnlijk lijkt!
Door het hier direct bovengenoemde verzoeken wij u ons toch van bewind te voorzien, alleen om dakloos worden voor ons gezin te voorkomen! Maar niet één van beide heren. Mochten wij de indruk verkrijgen dat u zich hier weigerend in
toont, gaan wij over tot aangifte en publicatie.

Hoogachtend
Hendrik Faasen en Marijke Johanna Faasen-Bosker

Inmiddels is de genoemde site verdwenen van internet ( ik heb een kopie ), heeft FS zijn Twitter activiteiten gestaakt op internet, tot zover ik kan waarnemen. De bovenstaande mail heb ik op 20 december 2016 verstuurd, zeker wetend dat er toen nog geen beschikking was opgesteld. Op 28 december kreeg ik pas de beschikking, waarin de rechter verwijst naar FS, als ondersteuner, Huh?
Aanklikken om te vergroten

Het kan aan mij liggen, maar alles lijkt met voorbedachte rade te zijn ontstaan. Want waarom heeft Rechter Schuurman mijn schrijven omtrent FS genegeerd en toch gewoon naar hem verwijst in haar beschikking? Waarom was FS zo overtuigend naar ons toe, dat het niet deugde? Ze wisten gewoon met elkaar dat wij niet zonder vertrouwenspersoon konden met verstand van zaken om de enorme chaos na drie jaar nep bewind en eerder jaren isolement zelfstandig aan te kunnen. Zeker niet omdat herhaald pesten ons fysiek en mentaal, zo ook financieel flink heeft ondermijnd. Op alle vlakken zijn onze reserves op! Is het nu echt een smerig spel wat gespeeld wordt door gemeente, bewindvoerders, hulp instanties en rechters tot aan een persoon als FS toe? Ik denk terecht te mogen zeggen. JA, kan domweg niet anders! Wellicht is ons naiviteit te verwijten, maar binnen een situatie als het onze grijp je alles en iedereen aan om uit deze pesterij weg te komen, stom, nee, uit wanhoop. Dit alles was domweg de opzet om nu schuldeisers definitief het vuile werk te laten opknappen, leuk opgehoogd de schulden, met dank aan de bewindvoerders, wellicht hun taak om 2017 uiteindelijk tot echt een rampjaar voor ons te kunnen maken!

zaterdag 5 augustus 2017

2017, nog steeds 2011!

In 2011 had ik nog een meelevende broer met ons gezin, toen vertoevend op een camping. Dat na drie maanden al wegrottend daar, onder Rijnstad en het RIBW, samen het vangnetwerk Arnhem onder de noemer, Arnhem omarmt. In dat jaar, kreeg ik door die omarming, erg verstikkend, hartproblemen en onderging een open hartoperatie. Voor mijn broer was toen de maat vol en stuurde een poster Arnhem in, t.a.v. Henk Kok toen wethouder van Zorg en Welzijn. Het zich hier handelde om deze poster:


Aanklikken om te vergroten. 


Nu in 2017 gaat het gehele lijstje genoemd in deze poster nog steeds op, is Rijnstad/RIBW dus Arnhem omarmt  (verstikt ) in uitvoering uitbesteed aan het Leger des Heils en twee bewindvoerders, die onze financiële positie vele malen hebben verslechterd, ons tactisch verder alle zorg ontnomen hebben. De fijne bewindvoerders, ons opgelegd door het Leger des Heils (gemeente), hebben voor ons een situatie gecreëerd, die voor ons nu meer dan dodelijk is, dat nu definitief.  Deze gasten zijn aangedragen door een regio manager, 2 ambulante hulpverleners van dat Leger, echt niet om een oplossing te genereren, maar om het tegenovergestelde te bereiken. Dus geen mogelijkheden aanbieden, maar onmogelijkheden. Het zelfde verhaal als in 2011. Mijn broer heeft Wethouder Henk Kok destijds vaker aangeschreven, met alleen maar het resultaat, een totale vernietiging van ons gezin, wat nu anno 2017 nog voortduurt. Nu voorziet de nalatigheid van de 2 bewindvoerders daarin, wij worden overlopen door schuldeisers en in deze met name de zorgverzekeraar, wie al die tijd onder bewind, door de bewindvoerders niet ordelijk betaald zijn. CZ is de naam en stellen ons echter nalatig en zetten ons neer, als eindverantwoordelijken voor deze twee onverlaten. Alsof we invloed hadden op dat , minder, minder, dan minder volk. Wie het gore lef hebben zich bewindvoerder te noemen, wat overigens terecht is als men tot doel heeft mede mensen te vernietigen, tegen betaling, overigens uitgekeerd door de gemeente. 

Het is een ongelofelijke hoeveelheid geld wat de gemeente in personen en instanties investeert om ons de mond te snoeren en dat voor vele jaren. Als wij die investering hadden gekregen als hulp van de gemeente, waren we dik uit de zorgen.

Het moet heel raar lopen, als het dit jaar niet ons definitieve einde wordt, hetzij de dood vindend of wederom op straat eindigend, elke keer meer berooid en met minder mogelijkheden. Wat zijn dit voor een onmensen, we janken de laatste tijd wat af, om de situatie waar ze ons nu nog jaren later, in 2017, nog in durven te plaatsen. Het is ondraaglijk!

donderdag 3 augustus 2017

Als o.a. Jeugdzorg pesten wordt

In 2007 is het feest met toen nog BJZ voor ons begonnen. Dat door broers en zus die maar weinig tot geen inlevingsvermogen hebben, wat het met een vader doet, als je voor de zoveelste keer je baan verliest, omdat je gezondheid niet meezit. Ze deden een melding bij het AMK destijds, mij inhoudelijk valselijk vormgevend. Een geboorte van een dossier, waar ik mij over beklaagd heb, wat zou verdwijnen, maar nadien nog voor jaren, tot aan medio 2017 een grote rol is blijven spelen. als dreiging. Dat gemakkelijk voor de gemeente, leuk als verdienmodel voor het veilig thuis en het Leger des Heils. Jaren lang zijn wij belaagd door deze zogenaamde Jeugdzorg, niet meer spelend dan een vernietigende en dreigende rol. Met name opspelend als de gemeente er zijn voordeel mee kon doen, de mentale druk flink werd opgevoerd op ons gezin. Zelfs uitgebuit door een veiligheidsmanager om reden dat ik de toen nog regerende burgemeester van mijn stad, verdachte van poging tot doodslag, via Twitter. Waarop hij deze brief toezond aan de rechter, terwijl gelijkertijd de RvdK voor het Leger des Heils weer een verdienmodel aan het genereren was, met een lulverhaal, met als basis de melding van mijn familie wat sedert 2008 geen enkele rol meer zou mogen spelen. Dit was zijn straf, omdat ik de burgemeester verdacht maakte, ik kende tot aan die dag de veiligheidsmanager niet. Een man die om een burgervader mijn jongste dochter de stuipen op het lijf jaagde voor 2 jaar, ik vind dat smeerlapperij. Een rechterhand van de burgemeester onwaardig, hij verdient een linkse!

Aanklikken om te vergroten. 

Ze misbruikten voortdurend de angst om onze kind(eren) uit huis te plaatsen, waar het Leger des Heils de laatste twee jaar een leuke cent mee verdiende. Maar net zoals eerder het BJZ...geen moer hebben ze waargemaakt. Niks echt helemaal niks, echter wel subsidie verslonden van de gemeente voor ook deze hele fake opzet, met medewerking van de Nederlandse rechtsstaat. Waarom, gewoon om een burgervader en een stel wethouder's uit de wind te houden, alleen om mij ( ons ) de bek te snoeren, waar ik echter nooit mee gestopt ben. Gevolg...niks kinderen kwijt, al die jaren niet, alleen maar angst gegeven met vooral grote dank aan mijn directe familie die met name de tool hebben gegeven aan die gasten, wie zich ontwikkeld hebben als sociopaat en flink misbruik maken van mensen die al diep genoeg in de ellende zitten. De grote bandieten achter dit alles zijn organisaties als RvdK, BJZ, later veilig thuis tot verbazingwekkend genoeg zelfs een instantie die God zegt te dienen, het Leger des Heils. Met als initiator, de gemeente, met de nadruk op het college's en wat vieze ambtenaren en manager van instantie's, met de nodige invloed op medewerkers, een soort NSB in de dop.Allemaal mensen, feitelijk een benoeming waar on als voorvoegsel niet voor zou misstaan. Dan ook onmensen die erg vergaan om hun centen te vergaren over de rug van de ellende, de ellende van mensen, ouders en kinderen. Ze gaan geen van allen, voor recht, maar vullen hun zakken met onrecht! 


Nu mijn jongste dochter 18 is geworden, grijpen ze weer terug naar de schuldenlast, enorm toegenomen onder bewindvoerders, opgelegd door de gemeente en het Leger des Heils, niet om ons te helpen, maar om onze ellende te vergroten. Nu is dat weer de ultieme tool om ons de bek te snoeren te samen met instanties als het UWV. Het zijn meedogenloze sociopaten! Mensen in de ellende zijn gemakkelijke slachtoffers van een sociopaat, van burgemeester tot ..........


Als u niet bekend bent met sociopaat, even link hieronder aanklikken


vrijdag 28 juli 2017

UWV dreigt met de dood?

Afgelopen maandag heb ik al bericht over het UWV, wat mij verre houdt van inkomen, waarom en over het hoe of wat kunt u lezen in dit artikel Het UWV, de crepeer methodiek .

Gisteren heeft mijn vrouw weer naar het UWV gebeld, met nu een zeer aardige vrouw, die begrip toonde en ook van mening was, dat collega's van haar niet iets voor moeten houden, wat niet waar is en dat herhaald. Zo ook dat het UWV, een hartpatiënt, tevens belast met COPD en diabeet zijnde niet een uitkering kunnen onthouden voor een (te) lange tijd. Dit gesprek vond gisteren plaats op 27 juli 2017, 6 dagen na de dag dat mijn uitkering had moeten verschijnen op 21 juli 2017 op onze bankrekening. Feitelijk zeg ik hierover i.v.m. met mijn chronische ziekten dat dit als een poging tot doodslag benoemd kan worden. Ik ging dan ook zondagavond neer, met heftige pijn op mijn borstkas, waar wellicht mijn diabeet zijn een rol in heeft gespeeld. Want wat het UWV betreft eet ik maar niet, voor iemand met een drietal chronische ziekten een meer dan onverantwoordelijk besluit ten aanzien van mijn persoon. Jammer is daarbij dat mijn huisarts het afgelopen maandag niet als bijkomende taak zag om het UWV omtrent het niet uitbetalen op de vingers te tikken. Dit is het gevoerde gesprek van 27 juli 2017, gevoerd met het UWV( voorliggend had mijn oudste dochter ook naar hen gebeld) :
Ik ben inmiddels teruggebeld door het UWV en kreeg te horen dat mijn uitkering pas op maandag dus op 31 juli 2017 door mij ontvangen zal worden. Reden het zit al in het systeem en dat kunnen ze niet meer wijzigen, weer een leugen, de zoveelste? Dus ruim 10 dagen na de officiële betaaldatum. Ik zal en ik moet dood? Ik vind het grof schandalig en erg idioot dat het UWV mensen met niet zomaar wat chronische ziekten, mishandelen als een ordinaire fraudeur, te idioot voor woorden! Gelukkig helpen de nieuw voorgeschreven medicijnen mij. Als er geld is, weer naar het ziekenhuis, want er was/is iets mis, mijn hart lijkt genoeg te hebben van de pesterijen! ! De €5,= gemoeid met een spoed overboeking is voor hen meer waard dan mijn (ons) leven, ziekmakend! Wanneer is het eens genoeg, tot ik in een kist lig?


dinsdag 25 juli 2017

Het UWV, de crepeer methodiek

Na al vele jaren een uitkering te moeten accepteren, door hart, copd en diabeet problemen, waarbinnen maar al te vaak, zeer grote, nadelige gevolgen te hebben moeten lijden door het volgzame gedrag van deze organisatie, het UWV, spant dit wat ons nu overkomt in onze beleving wel de kroon. Nu de kroon, omdat de lopende gebeurtenis ons harder treft dan menig eerder keer. Soms voor veel maanden, waar ze ons volgzaam als ze zijn een loon beslag oplegden waar de honden nog geen droog brood van kunnen vreten. Voor mij als diabeet, angstige maanden, want zoals u weet heeft een diabeet broodnodig een regelmaat nodig om ( goed ) voedsel tot zich te nemen. Niet dan ligt een hypo of hyper op de loer, met mogelijk ook nog eens gevolgen voor mijn hart. Een hart wat al het nodige heeft moeten doorstaan, door pesterijen van de gemeente en hun aanhangsel, waaronder het UWV! Het UWV heeft met regelmaat kunnen natellen op hun vingers, dat vaak te hoge loon beslagen, voor mij in gevolg, gemakkelijk de dood tot gevolg kan hebben, hetzij een lijdzaam leven bij mij kan oproepen. Ik heb mede door hen, maar al te vaak 1000 mg of meer aan Metformine per dag laten staan, om een hypo te voorkomen. of de gevolgen van minder eten kunnen verkrijgen, voor mij enigszins dragelijk te maken. Dit is een afbeelding van de hoeveelheid, anders zeer noodzakelijk medicijn mede door het UWV heb laten staan, wat nog maar een deel is over de jaren. Dat ik, helaas, gebruik moet maken van deze organisatie.


 Hier ligt voor 111000 mg aan Metformine, niet in te nemen door te weinig eten!
( Dus door  te weinig geld door o.a. loon beslag )

Onlangs kreeg ik van het UWV, nu weer, een schorsing op mijn dak, dat op 7 juli jl, via mijn overheid. Men schorste mijn uitkering omdat ik niet op een afspraak bij de arbeidsdeskundige was verschenen. Een uitnodiging die ik niet via mijn overheid heb gehad, maar via de post. Eeeh zal, niet geweest, niet gehad, dus meteen gebeld. Nieuwe afspraak gemaakt, waarop meteen een brief, wel via mijn internet..goh, eeeh?

Aanklikken om te vergroten. 


21 Juli 2017 naar de arbeidsdeskundige geweest, goed gesprek gehad, de uitkering zou gewoon dezelfde dag gestort worden. Echter tegen 16:00 nog niks, dus gebeld naar het UWV; meneer Faasen uw uitkering wordt vanmiddag echt gestort. Het weekeinde gaat voorbij, krijg ik maandag weer een mail van Mijn Overheid (eeeh?), er staat een bericht voor u in mijn overheid van het UWV. Klopt, ja dit....wat ik toen dacht na het openen van deze pdf..potverdomme, stelletje klootzakken! ( excuus )


Aanklikken om te vergroten


Moet u even weten, dat mijn ergernis nog groter was omdat ik de avond ervoor,  al problemen had met mijn hart en diabeet zijn, een zeer ongelukkige combi! Een aantal uren na ontvangst van bovenstaande brief, van het sociale en meedenkende UWV, bezoek aan huis gehad van mijn huisarts. 24 uur's werkend Nitrobaat voorgeschreven gekregen om hart wat meer ruimte te geven en 2 Oxazepam per dag om de invloed van de stress  ook voortkomend uit het UWV, iets te verminderen. Dat naast al 14 medicijnen per dag. Haar ook verteld van het gebeuren, hoe het UWV met Hartpatiënten, COPD patiënten en Diabeten omgaat en dat geen geld, aanzienlijke invloed heeft op o.a. mijn suikerspiegel (hart). Haar antwoord, met sociale zaken kan ik niets! Eeeh, het UWV en sociaal? Eeeh, informeert de verzekeringsarts wel, alvorens ze een mogelijke dodelijke sanctie gaan vormgeven?

Mijn vrouw hoorde zojuist van het UWV, na zelf te bellen, dat ze het vannacht hebben overgemaakt dat wij de uitkering binnen drie dagen kunnen verwachten...Mijn man is diabeet en hartpatiënt....reactie UWV..tja het geld is al weg en ik kan er niets meer aan doen. Kortom als uw man deze dagen onderuit gaat, jammer dan...alleen anders uitgedrukt. Het UWV sociaal en meedenkend of.......................? Dit is Nederland? 


( Ik heb dit maar ingesproken, alvorens ik de eerste tekenen krijg van een aankomende hypo, een nieuw hartprobleem. Als, dan wordt iets benoemen, niks meer namelijk )

donderdag 6 juli 2017

Het CJIB, de crepeer methodiek.

Sinds 1 januari 2017 zijn wij onder het bewind uit van FPcoach te Apeldoorn, opvolger van Melse-Wassink uit Ede. Het Grootste deel van de tijd dat de heren ons financieel behoorde te beschermen, hebben deze heren de zorgpremie niet betaald aan CZ. Dit speelde tussen 1 augustus 2014 t/m 31 december 2016. Al die tijd persoonlijk niks vernomen over schulden, noch van de zorgverzekeraar CZ, zo ook niet van het CJIB. En nu na ontslag van beide heren, is te beleefd, valt het CJIB over ons heen. Dat als een soort crepeer methodiek, wat inhoud is gaan geven in de vraag waarom de gemeente en het Leger des Heils plots wel akkoord gingen met ontslag van FPcoach. Wat ze ons eerder hebben verboden, blijkend uit het onderstaande. 


Aanklikken om te vergroten.

Simpel want wat Melse-Wassink en FPcoach niet lukte wordt nu overgelaten aan o.a. het CJIB en de zorgverzekeraar. Gemeente en het Leger des Heils door hen gesubsidieerd, kijken een beetje toe. doen verder niks. Het leger dan ook de laatste 10 weken helemaal niet meer gezien.....goh. 

Wij ontvangen nu om de 2 maanden van het crepeer veroorzakende Centraal justitieel incasso bureau een lading brieven in de bus, allemaal gaand over de periode waarbinnen de beschermingsbewindvoerders de premie niet voldeden. 


Waarover met het CJIB gebeld, nadat we de eerste lading in onze brievenbus vonden, na meer dan vier jaar stilte. Ik vertelde hen dat wij jarenlang door gemeente en Leger des Heils onder beschermingsbewind vielen, voor wie je het woord bescherming moet spellen en dan nog niet door die gasten begrepen wordt. Ik moest maar naar de rechter die ze heeft benoemd. Haha ja, je weet wel die zwarte toga's die bewindvoerders helemaal niet controleren, hun eindafrekeningen zo in de papierversnipperaar lijken te kieperen, slachtoffers van dat tuig, gewoon laten creperen in ons geval in het voordeel van de gemeente en het Leger des Heils. Zo beantwoorden ze deze mail geeneens van mij, gericht aan het bewindsbureau. 20 jun.


aan Bewindsbureau
Zaakgegevens: (even weggehaald )

Geachte heer, mevrouw

Mijn naam is Henk Faasen vader van een gezin, wie inmiddels bijna een half jaar niet meer onder bewind staan. In deze periode, dat vanaf 1 januari 2017, is ons meer en meer duidelijk geworden dat het bewindsbureau niets doet met de eind afrekeningen van bewindvoerders om te bezien of de bewindvoerders hun taak ordelijk hebben volbracht. Wij hebben beide eindafrekeningen voor "NIET" akkoord geretourneerd aan de betreffende bewindvoerders, te weten van Melse Wassink en FPcoach. Dit mogelijk nalaten van het bewindsbureau zet een stempel op ons leven nadien, temeer omdat ik vermoed dat beide bewindvoerders bij de rechtbank de eindafrekeningen nooit hebben ingediend. Indien wel, moeten deze niet zijn gecontroleerd. Als dit zich heeft voorgedaan, mag u mij de waarde uitleggen van een benoeming uitgesproken door een rechter, wat dus nietszeggend blijkt aan ons. De bewindvoerders hebben voor lange tijd o.a. de zorgpremie niet betaald, zo geen werk gemaakt om berekeningen te maken van de beslagvrije voet! Ook deden ze schulden voorkomen die niet deugen, gemakzuchtig als ze zijn, het staat op jullie naam dus het zal dus wel, dat is ook geen bescherming. Kunt u mij het nut uitleggen van een benoeming door een rechter, van een bewindvoerder, wie onder een rechter gewoon straffeloos cliënten kan benadelen en wiens leven na een periode van bewind als onmogelijk wordt ervaren? Het lijkt erop dat een rechter onder bewindvoering, zo ook Jeugdzorg verdienmodellen verdeelt. wat problemen vergroot maar niets oplost, dient een rechter daarvoor?

Ik zie uit naar uw antwoord.

Hoogachtend

Kortom geen antwoord....het CZ stelt alles netjes betalen, drie jaar extra afbetalen, wat ons dik onder de beslagvrije voet zal brengen, ik heb al €200 minder uitkering en geen enkele toeslag. Dus ik kan niet beloven alles netjes te betalen, wil ook nog eten als diabeet. Met nog eens een aantal andere betalingsafspraken door die hufters gemaakt omdat ze bij andere ook niet voldeden aan de betalingsplicht. Het doel van beschermingsbewind, het doel van CZ, het doel van het CJIB. Ja, in het voordeel van de gemeente die al jaren van ons af wil......Wat nu gaat lukken, mede dankzij het CJIB, met hun crepeer methodiek. Vandaag weer een lading brieven van het CJIB uit de brievenbus gehaald, die gasten zijn niet wijs, laten zich voor het karretje spannen van foute mensen, die mensen, wie kritiek durven te uiten, de nek omdraaien voor dat tuig....Ze proberen je te bewegen de hand aan jezelf te leggen...rotzakken! Ik ben alles al kwijt, huis, baan, gezondheid. maar ze gaan door, totdat ik als man, vader in het graf lig! De gemeente is in zijn Nopjes!


donderdag 29 juni 2017

Aangifte doen tegen Burgemeester en wethouders

In het verleden heb ik getracht om aangifte te doen tegen burgemeester en wethouders, dat herhaald. Maar als persoon behorend tot de onderkant van het Nederlands volk een onmogelijke opgaaf, zo is aan mij gebleken. Deze aangiften vonden hun fundament in oplichting, misleiding, intimidatie en discriminatie met als leidraad de artikelen 225 en 273f lid 1 en art 162 benoemd in het Nederlands wetboek van strafrecht. Dat overigens pas na eerder de misleidende weg van interne behandeling bewandelt te hebben, waar de gemeente in voorziet als u uw beklag doet bij hen. Niks onafhankelijk aan, alles afhankelijk wat inhoud geeft aan het dekken van elkaar onder gemeentelijke functionarissen, ambtenaren, zo ook sub ambtenaren. De laatste voor mij mensen zijn die werken voor gemeenten via subsidie, dus ook menig hulpinstantie, wie feitelijk alleen dat doen wat men opgedragen krijgt van de subsidie verstrekker, dus burgemeester en wethouders. 
Is het niet wenselijk dat bijvoorbeeld hulpinstanties u daadwerkelijk helpen, wordt u door de instanties, op misleidende wijze begeleid, zo ook vorm gegeven in het belang van het niet wenselijk vinden om u werkelijk te voorzien van zinvolle hulp wat tot een oplossing leid. Nee, het werkt tegenovergesteld, u ziet uw leven alleen maar onmogelijker worden, moeilijker onder de vlag van een betaalde instantie door de gemeente. Gemeenten eisen zelfs vaak dat u een hulpinstantie accepteert, zo ook bewindvoering, alvorens uw situatie centraal te willen stellen! Niet zo zeer omdat het u echt helpt, maar vooral omdat het u fysiek, mentaal, ook financieel zal beperken, zelfs laat omvallen om verweer, indien nodig, te kunnen voorkomen.  Dit zal u sneller gaan opmerken als u bijvoorbeeld een klachtenprocedure bent begonnen tegen gemeentelijk schuldhulp of Jeugdzorg, wie weet wellicht beiden. Haal de ombudsman erbij en uw enige verdienste zal zijn, excuus van de gemeente, om vervolgens het hier boven omschrevene te moeten doorstaan. Klachtencommissies zijn een façade, al dan niet van de gemeente, het komt neer op een resultaat alsof het is afgehandeld door een interne behandeling van klachten zoals gemeente aldoor in voorzien. Een afhandeling wat neerkomt op vriendjespolitiek. 
Een logische volgende stap zal dan zijn op naar de rechter. Maar helaas dan vaak al gestuurd naar het civiel recht en/of bestuursrecht. Vaak door de politie geopperd om hun opperbaas, de burgemeester en zijn volgelingen, wethouders, te beschermen. Dan rechtszaken die gedoemd zijn, dat op voorhand, om te mislukken, echt niet in uw voordeel Want de rechters schijnen de intentie te hebben om gemeente dus ook de handlangers ten volle te willen beschermen, uw bewijsvoering, verweer tegen hun vrienden worden niet of nauwelijks bekeken door de rechters binnen het civiel en bestuursrecht. Het is zonde van uw geld om daarvoor griffierechten te betalen van maar te vaak een inkomen wat de onderkant van Nederland siert, waar u al zeer moeilijk van rond kan komen. Deze rechters zijn overigens ook zeer snel genegen om op basis van leugens u onder bewind te plaatsen en deze totaal niet te controleren. Wetende dat deze bewindvoerders van u geëist door gemeente en door hen gesubsidieerd vooral bedoelt zijn om u leven meer onmogelijk te maken, moeilijker, zelfs levensbedreigend  Dat zeker als u het toch nog in uw hoofd haalt om onder het bovengenoemde toch te gaan ageren, al snel zullen er grotere financiële problemen op uw pad komen, minder leefgeld en/of een plots verschijnend loon beslag. Laat men betaling van de zorgpremie na, gaat men rotzooien met toeslagen, die uiteindelijk op u bordje komen want u blijft eindverantwoordelijk voor de bewindvoering. Ja ook als het niet onderbouwd is door gemeente of gesubsidieerde aan u is opgedrongen. Niet, dan wordt uw situatie niet centraal gesteld, valt u maar dood. Wat overigens niet zegt dat uw situatie dan wel centraal wordt gesteld door gemeente en gesubsidieerde, als u wel meegaat in de eisen, dat is het doel niet van hen. Wel totale controle, isolement en het (verder) ontwrichten van uw fysieke en mentale welzijn, zo ook op financieel vlak.  U mag domweg geen kans meer krijgen om verweer te kunnen voeren, noch ongewenste vragen te stellen, helaas werken rechters werkzaam in civiel en bestuursrecht daar aan mee is mijn conclusie na veel ervaring opgedaan te hebben, binnen het bovenstaande. Komt u wel af via de rechter van zo'n benoemde bewindvoerder u opgelegd, niet vrijwillig hebben tegen die tijd schulden, verhoogd of vernieuwd wellicht hun werk gedaan. Schulden die dan u het leven na ontslag onmogelijk zullen maken, schuldeisers die dan over u heen gaan vallen, en jawel weer in het voordeel van de gemeente. Want vergeet niet u bent eindverantwoordelijk niet de eiser, de gemeente. Moet u nog leven onder een instantie door de gemeente betaald, hoeft u in deze ook niets van hen te verwachten.......al hebben zij ook een bewindvoering van u geëist!
Feitelijk ben u in al die tijd, soms jaren onderhevig geweest aan tal van zaken die in het wetboek van strafrecht als strafbaar zijn gesteld. Ik noem ze nog even, oplichting, misleiding, intimidatie en discriminatie. Om het voor de strafrechter te brengen moet u eerst naar de politie. maar die verklaren u voor gek als u aangifte wilt doen tegen de burgemeester en wethouders. Zo niet dan misleiden ze u door naar civiel of bestuursrecht te verwijzen, domweg een zinloze weg, een zeer grove houding van de politie als u het mij vraagt. Ik spreek in deze uit ervaring. Ik ben zelfs naar het ministerie van justitie geweest met een aangifte om dit neer te leggen bij de hoofdofficier van justitie. men weigerde mij een ontvangstbevestiging. Ik had helaas geen geld om er anders in te voorzien in die tijd. Daarbij zit het ministerie van Justitie bij mij om de hoek. Maar goed toch afgeleverd en nooit meer iets van gehoord. 

In mijn zoektocht naar ‘gerechtigheid’ werd ik geconfronteerd met de
verschillende mogelijkheden die onze samenleving de burger biedt, zijn ‘recht’
als staatsburger te krijgen. De conclusie is bedroevend te noemen, omdat er
volgens mij, na intensief onderzoek en ervaringen, geen echt middel voorhanden is.

De trukendoos heeft voorrang, procedures worden eindeloos vertraagd en er

bestaan talloze bliksemafleiders. Als burger voel je je bedrogen.

                                                 (uit tussen burgers en gemeente ) 


http://nicovandenham2.blogspot.nl/2017/06/grote-schade-aan-economie-door.html
( Ook gemeente Arnhem verkondigde jarenlang dat wij vertrokken waren naar het buitenland )
EEN GROTESKE LEUGEN!

maandag 12 juni 2017

Ze slopen...mensen

Wij zijn nu al heel wat jaren onderweg, in de ellende van de onderkant in ons land. Vandaag vieren we in deze een jubileum afgerond, alweer 10 jaar. De ellende draait alleen om geld, dusdanig dat ik er ziek(er) van ben geworden, door de intensiteit dat men het van je blijft eisen, al kan je het niet (langer) opbrengen.  Zieker in de zin van dat wij op enig moment niet meer ordelijk kunnen vaststellen of het nou daadwerkelijk bijvoorbeeld het hart is, rug, of gewoon de stress die hand in hand gaat met de roep om geld, wat op het lichaam slaat. Dat door hen die meestal genoeg hebben. Zoals belastingen, zorgverzekeraars. en woningcorporaties. Het geheel wordt ook nog eens erger als je als gezin van doen krijgt met schuldhulp, kul bewindvoerders die alleen maar schuldverhogend werken, wat mensen zijn die nooit en te nimmer een schuldsanering voor ogen hebben gehad. Begonnen met gemeente die schijnbaar een andere zienswijze hebben over mensen in de ellende gekomen, dan je mag verwachten. Een gemeente duld geen kritiek o.a. op gemeentelijke schuldhulp of andere vormen van gebrekkige ondersteuning/zorg aan wie ze subsidie verstrekken. Met wie ze convenanten/overeenkomsten afsluiten, maar op het nakomen totaal niet controleren. Zeg daar wat van, krijg je ook de hulpinstanties tegen, omdat ze niet zitten te wachten op een ordelijke controle van de subsidieverstrekker. Hulpverlening die dan graag wilt voorkomen dat je dat als hulp verzoekende blijft aanhalen, onder de aandacht blijft brengen.Door de macht die beiden, gemeente en gesubsidieerde hebben over mensen in de problemen, wordt je door hen, in geval van kritiek/verweer, al snel benoemd als onwelwillend en/of zorgmijdend. Gaat men bewind eisen op die basis, die dan alleen maar in het leven geroepen zijn, om je financieel verder te beperken om mogelijkheden tot verweer nog drastischer te verkleinen. In ons geval is o.a. gebleken dat dit soort mens (bewindvoerders) ook ingezet zijn om ons op straat te werken. Waar Jeugdzorg dan klaar staat om je als ouders van je kinderen te scheiden, wat gewoon een bijkomende strijd is, wat afleid aangaande de strijd tegen gemeente en visa versa anderen met een gelijk belang, waarvoor ze mensen in de problemen graag de mond snoeren. Dat om kritiek, verweer ernstig te beperken, inkomsten te behouden, o.a. subsidie. Wat makkelijk geld is, indien verbonden aan convenanten/overeenkomsten, worden de opschrift staande afspraken toch niet in de praktijk getoetst. Blijkt het nakomen ongecontroleerd, roept de wethouder zorgmijder, zo ook de subsidie ontvanger. De wethouder om kritiek buiten de deur te houden, de ander om geld, hun inkomsten te behouden. Het ligt altijd aan u, als mens in de problemen terecht gekomen. Problemen wat u als mens nooit en te nimmer opzettelijk zou opzoeken, maar wat die labbekakken wel van de daken schreeuwen door u onrechtmatig als onwelwillend en zorgmijdend te benoemen. Hoe idioot is dat, hoe idioot is dat, dat een meerderheid aan Nederlanders dat maar blijven accepteren en ervan wegkijken. Hoe idioot is het dat velen die ermee van doen hebben, maar in een hoekje blijven wegkruipen, geen eigenwaarde (meer)? 
Ze slopen mensen en helaas gaat menig rechter er gewoon in mee, geloven hen aangaande kul van onwelwillend zijn, zorg mijdend zijn en wegen daarin ook nog eens in mee de mentale extra last die daaruit ontstaat. Dat om het geroeptoeter van gemeente en gesubsidieerde te bekrachtigen, u bent de gek! De zwarte toga's kijken niet verder dan hun neus lang is, maar wat wel een neus is welke steeds langer wordt, omdat ze feitelijk ongecontroleerd mee liegen met gemeente en gesubsidieerde en natuurlijk de geldwolven. Die eerder; o zo vriendelijk voor u waren toen uw leven nog (financieel) op orde was. Aan de poorten van de hel, staat menig rechter, mogelijk door een aanhoudend wegkijkend Nederland. Bang voor het mogelijk ontstaan van het bovenstaande, want laten we wel zijn, het kan iedereen overkomen, niemand zal er bewust voor kiezen. Het tegenovergestelde is een fabeltje! Het is een grote schande dat rechters verdienmodellen toewijzen aan instantie's/personen die geen ruk doen. Ja voor de gemeente van wie ze maar al te vaak gemeenschapsgeld krijgen voor hun vernietigende werk op mensen, ook kinderen! 

zaterdag 3 juni 2017

Leger des Heils bedankt! (deel 1 )

Na mijn hartstilstand, meteen nadien uit de zorgverzekering gewerkt door info van gemeente, wij naar het buitenland waren vertrokken, maar gewoon woonachtig waren in een pand van de gemeente Arnhem, hebben wij te maken gekregen met het leger des Heils. Na eerst nog een reddingsactie van Rob Vellekoop, omdat de gemeente Arnhem ons na mijn hartstilstand ook nog eens op straat wilde gooien, hij de VARA inschakelde.
Volgens zeggen hoorde Kees van Harten, regiomanager van het Leger des Heils, deze uitzending, waarop hij actie ondernam. Wat wil zeggen, wij niet de straat op, maar van de gemeente onder het Leger des Heils moesten leven, zo ook onder bewind moesten, dat ook van het leger. Wat een voorwaarde was om hulp te verkrijgen, niet hoppa alsnog de straat op per 31 januari 2014. Gezien we nog thuiswonende kinderen hadden destijds, was er geen keus voor ons, gingen akkoord met een zorgleveringsovereenkomst ( verdienmodel voor het leger, subsidie? ) en idem bewind. Dan in de verwachting hulp te krijgen, dus zorg om ons leven weer op te mogen bouwen. De eisen werden geformuleerd in een brief van Kees van harten, hier te lezen: Reactie Kees van Harten. Deze brief bleek inhoudelijk in gevolg één grote leugen te zijn en gaf alleen inhoud aan; ons het leven onmogelijk te maken, onder zo slecht mogelijke condities. Wij zeker geen kans mochten krijgen om ons leven weer op te kunnen bouwen. Onze financiën mochten nooit meer een kans krijgen om te normaliseren, onze gezondheid moest slechter worden, niet beter, liefst een dodelijke afloop genereren. 

Het leger des Heils liet ons in een leeg pand, zonder koelkast, zonder meubels, zonder bedden, wat natuurlijk de gezondheid verder ondermijnt van een hartpatiënt. Liet men ons het eerste half jaar zonder zorgverzekering, wellicht in de hoop dat dit mij toch nog fataal zou worden, wat in maart 2014 bijna lukte. Maar gelukkig was er toen een derde die voor mij zware antibiotica betaalde  om een zware inwendige ontsteking wel te lijf te gaan. Ik moest eigenlijk geopereerd worden, met spoed, maar dat was ook onmogelijk door het onverzekerd zijn. Het leger des Heils liet mij gewoon weken wegrotten op de grond liggend en liep doodleuk wekelijks alleen maar in en uit. Blijkbaar alleen willend om te registreren of ik al was overleden aan deze levensbedreigende ontsteking. Daar het onverzekerd rond laten lopen niet het gewenst effect op ons had, zo ook het lege pand niet, besloot men ons per 1 augustus weer onder te brengen bij de zorgverzekeraar. Maar dat werd per direct ook ingeruild voor bewind wat men begin dat jaar al van ons eiste. Deze betaalde de zorgpremie niet ( in opdracht LdH? ) wat uitmondde in een registratie bij het ZIN op 1 januari 2015. De door hen opgelegde bewindvoerder Melse-Wassink uit Ede liet echter wel meer na om ons financieel onder druk te houden. Zo diende hij bijvoorbeeld geen berekening in als een beslaglegging speelde aangaande het vrij te laten bedrag, waar het Leger des Heils hem ook niet voor op de vingers tikten, ook niet inzake zijn wanbetaling aan de zorgverzekeraar. Wij hadden daardoor maanden maar €468,= per maand, ver onder het bestaansminimum. Het Leger des Heils deed niets, de gemeente deed niets, van wie wij ondanks zijn wanprestatie, Melse Wassink geeneens mochten ontslaan. Wat hier is te lezen, Overeenkomst met gemeente naast wederom een nieuw verdienmodel te generen voor het Leger des Heils, een nieuw zorgleveringsovereenkomst wat ons per maand €622,= zou gaan afnemen. De gemeente is zijn afspraak namelijk niet na gekomen betreffende overname huur voor een verwaarloosd opvangpand. Ze ook ons kind nog eens onderbracht bij het Leger des Heils, vorm gegeven door een verachtelijke veiligheidsmanager van de gemeente Arnhem. Zie de Brief van Arndt Stroink. Wie ons kind opofferde voor zijn Burgervader dhr. Kaiser die niet gediend was van mijn Twitter activiteiten destijds. Dus kinderen inzet om bestuursleden te beschermen, de held! De bewindvoerder nam echter een paar maanden later zelf ontslag, omdat de druk op hem van o.a Break the system te veel werd omtrent zijn wanprestaties. Dit toen wel met ondersteuning van de gemeente, wat erg bijzonder is, Melse Wassink diende dus een gemeentelijk doel Hier te lezen: Brief L Ram Eem brief die inhoudelijk getuigd dat men Melse Wassink beschermde, waarom men ook nooit het beloofde onderzoek heeft afgerond, noch gedaan naar deze bewindvoerder, zoals in de overeenkomst afgesproken: Overeenkomst met gemeente.

Nu zitten we sinds 17 juni 2015 in een opvanghuis ( gevangenis ) tegen betaling van het leger des Heils. Wat gerealiseerd is door een leugen, daar het pand waar we eerder vertoefden verkocht zou worden met grote spoed, nu anno juni 2017, moet het pand echter nog verkocht worden. We moesten alleen verhuizen en zonder middelen, wellicht weer hopend dat misschien dat mij als hartpatiënt teveel zou worden, het leger des Heils stak wederom geen poot uit. Bij aankomst bleek het riool verstopt te zijn, de laminaten vloer lag onder de stront, pis en wat je zo verder vind in een riool. De vloer heeft het Leger des Heils gewoon laten liggen, wat in stank nog steeds opbreekt bij warm weer. Over de belevenissen onder een betaalde zorgleveringsovereenkomst met het leger des Heils, kunt u straks meer lezen in deel 2. Leger des Heils, bedankt tot aan nu voor uw geweldige zorg, waarvoor u subsidie ontvangt, naast verrijking aan ons onttrokken door foute bewindvoerders, in opdracht van een foute gemeente! 


donderdag 1 juni 2017

(Schuld ) hulpverlening

In 2007 ben ik samen met mijn gezin in aanraking gekomen met schuldhulpverlening van de gemeente. Destijds het BAC, wat toen nog een 120 dagen regeling hadden, waarbinnen een schuldsanering tot stand had moeten komen,verder geen bijkomende schulden mocht creëren, zeker geen verhoging van schulden mocht realiseren.. Beiden maakten ze niet waar, waarop ik met regelmaat reageerde, ageerde. Wat geen verbetering teweeg bracht, maar wel een eis dat wij maar eens onder bewind moesten, gewoon een bek snoer methode. Want we stonden al onder budgetbeheer, wat er ook een zooitje van maakte. Na 18 maanden waren we het zat en zijn een klachtenprocedure tegen ze begonnen. Dat samen met een zekere Cathy Schaftenaar die zich voordeed als bewindvoerder, met ondersteuning van een foute advocaat, om het geheel voor ons geloofwaardig te maken. Zie o.a dit artikel in mijn blog:

Cathy Schaftenaar in werkelijkheid Ria hetende, nam de benen toen uit de klachtenprocedure een bedrag aangeboden werd voor wel een goed bewind (schuldhulp), wat zij zonder ons medeweten inde, naast een bedrag wat ze nog eens vrolijk verkreeg van de gemeente. Ondanks dat de gemeente wist dat zij niet deugde. Ik had hen hier inhoudelijk over aangeschreven, waar de wethouder F van Rooijen ( PvdA ) mee belast was. Deze wethouder had schijnbaar moeite met het feit dat de gemeente een frauduleuze bewindvoerder financieel ondersteunde, gemeentelijk schuldhulp ongehoord faalde en besloot ons om die redenen kapot te pesten. Men sloot de schuldhulp af, onder het mom wij onwelwillend zouden zijn, grote onzin. Nadien zijn wij er nooit meer in terecht gekomen, hielden wethouders F van Rooijen en H Kok, beiden zorg en welzijn de deur dicht. In de hoop dat de ontstane schulden, ontstaan uit ziekte, daarmee herhaald baanverlies, het vuile werk voor hen zou opknappen. Ze op deze wijze eindverantwoordelijkheid konden ontlopen. Helaas ontloopt het voltallige college (B/W) graag eind verantwoordelijkheid, waardoor beiden heren konden rekenen op de volledige ondersteuning van burgemeesters en alle andere wethouders in beide gemeenten, in pogingen om ons het zwijgen op te leggen.Te weten gemeente Overbetuwe wie afhankelijk is van de gemeente Arnhem in hulpverlening, als regio gemeente. Als klap op de vuurpijl, berichte Cathy Schaftenaar alle schuldeisers zonder ons medeweten dat elke vorm van schuldhulp/sanering was stopgezet, wederom verwijzend naar ons, niet naar haar frauduleus handelen. Resultaat:


Want vreemd genoeg was het de zorgverzekeraar (CZ) die als een havik, op een doodskist, op ons sprong die via een deurwaarder (GGN)  het ons onmogelijk maakte om de huur te betalen. (2010)  Dat om reden dat het BAC voor een lange periode de zorgpremie niet betaald had. Dat wij daar niet verantwoordelijk voor waren, hadden ze een broertje dood aan. Is nu weer anno 2017, zorg? We moesten van de gemeente maar een advocaat nemen en aan hem ook onze klachten overlaten die we hadden vorm gegeven over de gemeente Overbetuwe. We kwamen terecht bij Compri advocaten te Nijmegen. Een kantoor die ons sterk de indruk gaf in dienst te staan van de gemeente, o.a. door zijn stupide opmerking, betaal de huur maar niet meer, want het is toch al een gelopen race. Ik dacht daar echter anders over en besloot weer werk te zoeken, ondanks een hoofdstamstenose ( http://www.ecg-clopedia.nl/page41.html ) Dit gaf ons weer mogelijkheden om wel de huur te betalen, maar niet om de inmiddels ontstane achterstand in te lopen. De woningcorporatie ( Vivare ) speelde echter samen met de gemeente een vuil spel. Deden net of wij nooit meer de huur hadden opgepakt. Bewijzen (bankafschriften) dat dit echter niet waar was, wilde Vivare, de gemeente, de rechter, niet aannemen. Resultaat uit huis gezet en kort daarop, in het zelfde jaar 2011 een open hartoperatie, omdat ik omwille en door toedoen van ook CZ was gaan werken, ik moest wel, dacht ik. Toen nog niet wetende dat advocatuur, gemeente, woningcorporatie, rechters, zorgverzekeraar zo nauw samenwerkte om ons het zwijgen op te leggen om reden twee wethouders en daarmee een voltallig college te beschermen. . Wie schijnbaar hun verstrekte subsidie gelden aan derden totaal niet controleren of men de taak, waarvoor betaald, wel uitvoeren. We hebben geprobeerd om aangifte te doen bij de politie maar dat werd verijdelt door een zekere van Goor, hulpofficier van Justitie die ons melde, jullie lijken wel gek om aangifte te willen doen tegen de gemeente, wethouders en burgemeester!

Nadien hebben wij steeds met hulpverlenende instanties te maken gehad die eerst bewind van ons eiste, alvorens ons hulp te willen bieden. Onze situatie deed er dus niet toe, schijnbaar wel ons geld, waar we overigens ook nooit mee geholpen zijn. We hebben overigens gehoor gegeven aan die eis om wel hulp te krijgen, maar bleef/blijft tot aan heden gewoon uit. We hebben tussen 1 augustus 2014 en 1 januari 2017, zo ook eerder, onder bewind gestaan, moest o.a. van het leger des Heils. Resultaat, leeg getrokken via bewind voor huur opvangpand (veel te duur ) en onderwijl onze schulden op zien lopen naar bijna €60000,= , hulp? Ontslag van bewind werd eerder tegengehouden door de gemeente, werd ook door hen jeugdzorg ingezet om ons mentaal te ontwrichten. Een mogelijk afnemen van je kind, maakt je kapot en dat wist o.a. Arndt Stroink, zie Afspraken gemeente en Leger des Heils.

Nu is CZ weer aan zet, wie ons net zoals in 2010 verantwoordelijk maken voor het niet betalen van de premie door bewind, het BAC, Melse-Wassink en Ton Reijnhout van FPcoach. Waarover ze eerder met het ZIN ( nu CAK )  en het CJIB vreemde contacten onderhielden......wellicht weer om ons kapot te maken zie onderstaande video:

De knipperlichtrelatie van CZ met ZIN en het CJIB, stil als onder bewind!

Het kan zijn dat de gemeente goed zijn weg weet om het systeem naar zijn hand te zetten, ik het hier dan heb over burgemeester en wethouders en wat welwillende ambtenaren. Gebruik makend van het geld bejag, wat o.a. zorgverzekeraars en gesubsidieerde instanties vooral doet bewegen ten dienste (ongewild?) van de gemeente, ten koste van burgers. Waar o.a ZIN en het CJIB een belangrijke vernietigende bijdrage in aanleveren, met o.a. gijzel name achter de hand, van niet criminele burgers, maar slachtoffers van. De rechter dient om het geld bejag als verdienmodel te verdelen, het CJIB daar geeneens een rechtspraak voor nodig heeft. Maar gesubsidieerde instanties zoals Rijnstad en het Leger des Heils opereren zeker in het voordeel van de gemeente. Bewind eisen om in hulp te voorzien, maar niet geven, wel burgers geld afhandig maken kan alleen maar in het voordeel zijn van een gemeente die burgers die ongewenste vragen durven te stellen, kapot willen maken! Het is niet voor niets dat hoofdrolspelers in onze casus, weg zijn wegens gezondheidsproblematiek, weg zijn gepromoveerd of inmiddels met pensioen zijn. Wel genietend van voldoende inkomen een leuke oude dag en mij als 55 jarige met een gezin bizar hebben achtergelaten. CZ voorziet mij nu vermoedelijk van een vroegtijdige dood, niet voor de eerste keer, bewust of onbewust gestuurd door een gemeente die kennis van zaken heeft van een fout systeem en net zo'n foute rechtsstaat.