dinsdag 12 januari 2016

Lenteakkoord van Arnhem, waar Arnhem aan gaat werken! Deel 1 van 2


WAAR GAAN ZE AAN WERKEN 

A) Mensen 

Welzijn en zorg 

De meeste Arnhemmers kunnen uitstekend voor zichzelf zorgen. Wie dat tijdelijk of blijvend niet lukt, kan op ons rekenen. Ons doel is dat zo veel mogelijk mensen weer snel op eigen kracht verder kunnen. De gemeente krijgt van het Rijk geld om de Wet maatschappelijke ondersteuning uit te voeren. Dat budget gebruiken we voor zorg, welzijn en armoedebestrijding. 

Wie dat tijdelijk of blijvend niet lukt, kan op ons rekenen: Mits u alles van ons accepteert en geen kritiek op ons hebt, want dan kan u rekenen op een heleboel tegenwerking en een GROOT isolement.
Snel op eigen kracht:  Mits u alles van ons accepteert en geen kritiek op ons hebt, want anders ontkrachten we alles om u van uw persoonlijk kracht te ontdoen. Waar we echt werk van maken.
De gemeente krijgt van het Rijk geld. Dat budget gebruiken we voor zorg, welzijn en armoedebestrijding. Mits u alles van ons accepteert en geen kritiek op ons hebt, Want dat deel van het budget geven wij dan uit aan o.a. armlastige woningcorporaties, om sociale huurwoningen te bouwen of oude woningen te verduurzamen opdat ze een leven lang mee kunnen gaan. Te weten, €2,500.000,=. (<aanklikken )Maar niet voor u als u kritiek op ons heeft. Dan verwijzen wij u door naar de camping en geven wij u vorm opdat, ook door ons betaald, een hulpinstantie op u kan toezien, om u te ontkrachten en te isoleren in ons belang. Kijk ook even naar Armoede beleid van Gerrie Elfrink hier >>>>>>>>>>>>>>>>

Armoede 

Er zijn in Arnhem grote verschillen tussen arm en rijk. Veel mensen kunnen goed rondkomen, maar er is ook armoede. Als mensen het krap hebben, blijft er vaak geen geld over om de krant te lezen, te sporten, concerten te bezoeken of lid te zijn van een vereniging. Mensen dreigen in een isolement te raken en dat willen we met goede voorzieningen voorkomen.

Er zijn in Arnhem om en nabij 12000 arme inwoners. Armen, waaronder wij, die daar iets over te melden hebben, worden armer gemaakt. Alleen de armlastige woningcorporaties mogen kritiek leveren o.a. over €1,500.000,= rioolheffing (<aanklikken), Ze willen hulp, net zoals hulp voor het verduurzamen van hun eigen woningen, Waar wederom onze 100% sociale wethouder zich hard voor heeft gemaakt. Want die arme armlastige woningcorporaties, snik! (<aanklikken ) Hoe zou het zitten met de burgers, eigenaren van hoge hypotheken en de armen die de woningcorporaties niet willen hebben in hun verduurzaamde sociale huurwoningen, als ze eenmaal in de schulden zijn beland en op een camping gedumpt zijn, door onder andere idiote eisen van de gemeente, alvorens o.a. schuldhulp!

Gerrie wilde met ons nooit om de tafel,goh!

Zorg

Sinds 2008 is de gemeente verantwoordelijk voor allerlei zorgtaken, zoals de inkoop van huishoudelijke hulp en het bepalen of iemand voor bijvoorbeeld woningaanpassingen of een rolstoel in aanmerking komt. Ondanks de financiële krapte, zorgen we dat ons armoedebeleid en de gemeentelijke zorgtaken op peil blijven. Het zorgaanbod moet beter gaan aansluiten bij de behoefte die de Arnhemmers hebben. Daar werken we aan. Tegelijk stimuleren we mensen om kansen te benutten en zo min mogelijk afhankelijk te zijn van de zorg. Het geld dat we besteden, moet meer gaan opleveren, onder andere door minder bureaucratie. Het moet makkelijker worden om voorzieningen aan te vragen. Mensen die dat willen, krijgen een digitaal klantendossier. Wie vrijwillig voor zieken of ouderen zorgt, krijgt meer steun.  

Tegelijk stimuleren we mensen om kansen te benutten en zo min mogelijk afhankelijk te zijn van de zorg Met zo min mogelijke afhankelijkheid van zorg nemen ze veel letterlijker bij te mondige burgers die zorg behoeven.  Die worden ontzorgd (nieuw woord ), op camping gedumpt, uit de zorgverzekering gewerkt. Zoek het maar uit met uw kritiek op ons wanbeleid,dat zelfs na een hartstilstand! De wethouder, Henk S. Kok die deels eindverantwoordelijk is voor onze al jaren durende miseré en verslechtering van mijn hart, is weg, reden: Gezondheid! ( wel passend bij zijn portefeuille Zorg&Welzijn! Wat wel klopt, want ik denk dat zijn gezondheid onder druk is komen te staan, omdat er belletjes zijn gaan rinkelen over WMO, fraude?In deel 2 o.a:

Actiepunten: • De armoede-agenda uitvoeren; • Geen of korte wachtlijsten voor de schuldhulpverlening; • Geen wachtlijsten voor de dag- en nachtopvang van daklozen; • Maatschappelijk nuttig werk voor uitkeringsgerechtigden; • Meer effect van het geld dat voor de re-integratie van werkzoekenden wordt gebruikt;De zorg blijft op peil; • Minder bureaucratie. Het wordt eenvoudiger om voorzieningen aan te vragen; • Sobere, doelmatige verslavingszorg; • Vrijwilligers en mantelzorgers ondersteunen; • Invoeren van een digitaal klantendossier.   ( MIJN GOD )